Matthew 27:30

Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν, ἔλαβον τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

And they spat on him, they took the reed and struck on his head.

Matt 27:30 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]109
Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν, ἔλαβον τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

MSS: א, A, B, F¹ (f65rc1), G, K, L, M, S¹ (τον καλαμον), W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8 (f68rc1-2), 22, 43, 44, 157, 201, 490 (f57rc1), 556 (f53v), 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii) (f192rc2), ℓ339 (iv) (f197rc1), ℓ1086 (iv) (f177vc2), ℓ1086 (v) (f197r-v), ℓ1086 (vi) (f226rc1)

Matt 27:30 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc4-1vc1
και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτο- εις την κεφαλην αυτου

Matt 27:30 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1
Και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον· και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

Matt 27:30 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac1
και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

Matt 27:30 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]98v|182
: Και ενπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

Matt 27:30 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61rc1
Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον· καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Matt 27:30 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]107
Και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

Matt 27:30 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]122
Και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου·

Matt 27:30 [Peshitta]
ܘܪܰܩܘ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܘܰܫܩܰܠܘ ܩܰܢܝܳܐ ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ܂

Matt 27:30 [Vulgate]
et expuentes in eum acceperunt harundinem et percutiebant caput eius

Critical Apparatus :

(1) εμπτυσαντες : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) ενπτυσαντες : D

(3) εις αυτον : א, A, B, D, E, F¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) ει αυτον : F*
(5) αυτον : 438, 901
(6) αυτω : 33

(7) ελαβον : א, A, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) ελαβων : E

 

 

ΤΛ / Ϛ :

A (f4vc1), D (f4vc1), S (f74vc1-2), Y (f73v|148), Ω (p152c2), 4 (f59v), 7 (f66r), 8 (f68rc1-2), 22 (f60v), 44 (f75v), 157 (f101v), 438 (f128v), 556 (f53v), 892 (f107r), 1582, 1701 (f64r)

 

A Textual Commentary On Matthew 27:30

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.