Matthew 27:33

Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν λεγόμενος κρανίου τόπος,

Matt 27:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]109
Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅς ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος,

MSS: S, Y, Ω (p152c2-153c1), 438, 771

Matt 27:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc1
Και ελθοντες εις τοπον ≈ Γολγοθα ο εστιν κρανιου τοπος λεγομενος

λεγομενον

Matt 27:33 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1
και ελθοντες εις τοΠον λεγομενον γολγοθα· ος εστι- λεγομενος κρανιου τοπος·

Matt 27:33 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac2
και ελθοντες εις τον τοπον τον λεγομενον γολγοθα ο εστιν κρανιου τοπος λεγομενος

Matt 27:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]98v-99v|182-184
: Και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο εστιν κρανιου τοπος :

Matt 27:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61rc2
Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθά· ὅ εστιν λεγόμενος κρανίου τόπος.

MSS: F, G, K, W

Matt 27:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]107
και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο εστιν λεγομενος κρανιου τοπος

Matt 27:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]123
και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγολθα ος εστιν λεγομενος κρανιου τοπος.

Matt 27:33 [Minuscule 43 (MS8409) (11th century)]61v
Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθᾶ, ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος.

MSS: 8, 22, 43, 157 (f102r), 556 (f53v), ℓ339 (ii) (f192vc1)

Matt 27 :33 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]75v-76r
καὶ ἐξελθόντες εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθᾶν·  ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος·

Matt 27:33 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]71vc2
Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθᾶ, ἐστι λεγόμενον κρανίου τόπος,

Matt 27:33 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]188rc1
(ἐυαγγέλιον Ζ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθόντες οἱ στρατιῶται εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος,

Matt 27:33 [Lectionary ℓ1086 (vi) (A’ 86) (10th century)]227c2
(Ζ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθόντες οἱ στρατιῶται εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν λεγόμενος κρανίου τόπος,

Matt 27:33 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܩܳܐ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ܂

Matt 27:33 [Vulgate]
et venerunt in locum qui dicitur Golgotha quod est Calvariae locus

Critical Apparatus :

(1) ελθοντες : א, A, B, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) ελθοτες : 33
(3) εξελθοντες : M, 44, 700

(4) τοπον : א, A, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Erasmus (1516), Beza (1588)
(5) τον τοπον : B
(6) τον : 1701

(7) λεγομενον : א¹, A, B, D, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Erasmus (1516), Beza (1588)
(8) λεγωμενον : L
(9) τον λεγομενον : B
(10) OMIT λεγομενον : א*

(11) γολγοθα : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Beza (1588)
(12) γολγολθα : Δ
(13) γολγοθαν : 44, 490, 1582

(14) ος : A, E¹, S, Y, Δ, Ω, 438, 490, 771, Beza (1588), Elzevir (1624)
(15) ο : א, B, D, E*, F, G, K, L, M, W, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Erasmus (1516), Scholz

(16) εστι : M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), Beza (1588)
(17) εστιν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, W, Δ, 33, 700, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Erasmus (1516)

(18) λεγομενος κρανιου τοπος : A, E, F, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 157, 438, 490, 556, 771, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (vi), Peshitta?, Vulgate?, Erasmus (1516), Beza (1588), Scholz
(19) λεγομενον κρανιου τοπος : 201
(20) κρανιου τοπος λεγομενος : א, B, L, 1, 33, 892, 1582
(21) μεθερμηνευομενον κρανιου τοπος : 7, 901, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v),
(22) μεθερμηνεουμενος κρανιου τοπος : M
(23) OMIT λεγομενος : D, 4, 700, ℓ1086 (iv)

 

 

MSS:

(i) M (f86rc2) : αι : Scribe was supposed to add the letter Κ

 

ΤΛΒ / Α :

A (f4vc1), D (f98v-99v|182-184), E (f92r), F (f65rc2), L (f66vc2), S (f74vc2), Y (f73v|148), 4 (f59v), 7 (f66r), 22 (f60v), 44 (f75v-76r), 157 (f102r), 438 (f129r), 490 (f57rc1), 556 (f53v), 892 (f107v), 1582 (f77r), 1701 (f64r), ℓ1086 (vi) (f227c2)

ΤΛΒ / Β :

Ω (p152c2-153c1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:33

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.