Matthew 27:36

καὶ καθήμενοι, ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.

And sitting down, they watched over him there.

Matt 27:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]109
Καὶ καθήμενοι, ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.

MSS: א, A, B, D, E (f92-v), F (f65vc1), G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f50v), 1582 (f77r), 1701 (f64v), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii) (<ϗ>καθημενοι) (f192vc1), ℓ339 (iv) (f197rc2), ℓ1086 (iv) (f178rc2), ℓ1086 (v) (f198rc1), ℓ1086 (vi) (f228rc1)

Matt 27:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc1
και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

Matt 27:36 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1
και καθημενοι Ετηρουν αυτον εκει·

Matt 27:36 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac2
και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

Matt 27:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v
και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει :

Matt 27:36 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61rc2
Καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτον ἐκεῖ.

Matt 27:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]107
Ϗ καθημενοι ετηρουν αυτον εκει.

Matt 27:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]123
και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει·

Matt 27:36 [Peshitta]
ܘܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ܂

Matt 27:36 [Vulgate]
et sedentes servabant eum

Critical Apparatus :

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:36

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.