Matthew 27:37

Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.

And they put above his head his accusation written “This is Jesus the king of the Jews.”

Matt 27:37 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]109-110
Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.

MSS: A, B, E, F (f65vc1-2), G, K (f78r-v), M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 8 (f68vc1), 22, 43, 44, 157, 201, 438 (f129r-v), 490, 556, 892, 901 (f50v), 1582 (f77v), 1701 (f64v), ℓ339 (ii) (f188rc1-2), ℓ339 (iii) (f192vc1-2), ℓ339 (iv) (f197rc2), ℓ1086 (iv) (f178rc2), ℓ1086 (v) (f198rc1), ℓ1086 (vi) (f228rc1-2)

Matt 27:37 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc1
Και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ΙC ο βασιλευς των ϊουδεων

Matt 27:37 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1
και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ΙC ο βασιλευς των ϊουδαιων

Matt 27:37 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac2
και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ΙC ο βασιλευς των ϊουδαιων

Matt 27:37 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v|184
: Και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου· την αιτειαν αυτου γεγραμμενην· ουτος εστιν ιης ο βασιλευς των ϊουδαιων

Matt 27:37 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61r-v
Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· τὴν αἰτίαν αὐτȢ γεγραμμένην· οὗτός ἐστιν ΙC ὁ βασιλεὺς τῶν ϊουδαίων.

Matt 27:37 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]107
Και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ΙC ο βασιλευς των ϊουδαιων.

Matt 27:37 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]123
Και επεθησαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ΙC ο βασιλευς των ῑουδαιων·

Matt 27:37 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]24a
καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· οὗτ{ός} ἐστιν ἰς βασιλεῦς τῶν ἰουδαίων.

Matt 27:37 [Peshitta]
ܘܣܳܡܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ܂

Matt 27:37 [Vulgate]
et inposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam hic est Iesus rex Iudaeorum

Critical Apparatus :

(1) επεθηκαν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) επεθησαν : Δ

(3) αιτιαν : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) αιτειαν : D
(5) την αιτιαν αυτου επανω της κεφαλης : 33§

(6) ιησους ο βασιλευς : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(7) OMIT ο : 771
(8) OMIT ιησους : 7, 700

(9) ιουδαιων : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(10) ιουδεων : א

 

 

ΤΛΕ / Α :

A (f4vc1), D (f99v|184), E (f92v), F (f65vc1), K (f78r-v), S (f75rc1), Y (f74r|149), Ω (p153c1), 4 (f59v), 7 (f66r-v), 8 (f68vc1), 22 (f61r), 44 (f76r), 157 (f102r), 438 (f129r-v), 490 (f57rc2), 556 (f53v), 771 (f24a), 892 (f107v), 1582 (f77v), 1701 (f64v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:37

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.