Matthew 27:38

Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί· εἷς ἐκ δεξιῶν, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.

Then two robbers were crucified with him, one on the right, and one on the left.

Matt 27:38 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]110
Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί· εἷς ἐκ δεξιῶν, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.

MSS: A, B, D, E, F, G, L (f66vc2-67rc1), M (f86r-v), S, W, Y, Δ, Ω (p153c1-2), 1, 4 (f59v), 7 (f66v), 8, 22, 33, 43, 157, 201 (f71vc2-72rc1), 438 (f129v), 490, 556 (f53v), 700, 771, 892, 901 (f50v), 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii) (f192vc2), ℓ339 (iv) (f197rc2), ℓ1086 (iv) (f178rc2), ℓ1086 (vi) (f228rc2)

Matt 27:38 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc1
Τοτε σταυρουνται συ-ν αυτω δυο ληστεαι εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων

Matt 27:38 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1
τοτε σταυρουνται Cυν αυτω δυο λησται· εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων·

Matt 27:38 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac2
τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων

Matt 27:38 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v|184
: Τοτε σταυρουνται συν αυτω· δυο λησται εις εκ δεξιων· και εις εξ ευωνυμων:

Matt 27:38 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61vc1
Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῶ· δύο λησταί· εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ευωνύμων.

Matt 27:38 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]78v
Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῶ δύο λισταὶ· εἷς ἐκ δεξιῶν· καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμω-·

Matt 27:38 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων·

Matt 27:38 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]123
Τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξευων·υμων·

Matt 27:38 [Peshitta]
ܘܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ܂

Matt 27:38 [Vulgate]
tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones unus a dextris et unus a sinistris

Critical Apparatus :

(1) σταυρουνται : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (vi)
(2) σταυρουντε : 44, ℓ1086 (v)

(3) λησται : א¹, A, B, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) λισται : K
(5) ληστε : א*

 

 

ΤΛϚ / Α :

A (f4vc1), D (f99v|184), E (f92v), F (f65vc2), G (f61vc1), K (f78v), S (f75rc1), Y (f74r|149), 1, 4 (f59v), 7 (f66v), 22 (f61r), 44 (f76r), 157 (f102r), 438 (f129v), 490 (f57rc2), 556 (f53v), 892 (f107v), 1582 (f77v), 1701 (f64v)

ΤΛϚ / Ι :

Ω (p153c1-2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:38

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.