Matthew 27:43

Πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

Matt 27:43 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]110
Πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. εἶπε γὰρ· Ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

MSS: 7, 8, 201, 438 (f130r), 490 (f57vc1), 901 (f51r), ℓ339 (ii) (f188vc1)

Matt 27:43 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc2
πεποιθεν επι τον ΘΝ· ρυσασθω νυν· ει θελι αυτον· ειπεν γαρ οτι Θεου ειμι υς

Matt 27:43 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1-2
πεποιθεν επι τον ΘΝ ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον Ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι υς·

MSS: A, E, G, K, M, S, Δ, Ω (p154c1), 22, 43, 44 (f76r-v), 700, 1701 (f64v-65r), ℓ339 (iii) (τον θεον) (f192v-193r), ℓ339 (iv) (f197vc2)

Matt 27:43 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac3
πεποιθεν επι τω Θω ρυσασθω νυν ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι υιος

Matt 27:43 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v
Ει πεποιθεν επι τον ΘΝ· ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον· ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι ϋιος

Matt 27:43 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61vc2
πέποιθεν ἐπὶ τὸν ΘΝ· ῥυσάσθω νῦν αὐτὸν· εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὁτι ΘΥ εἰμὶ υς.

Matt 27:43 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Πεποιθεν επι τον ΘΝ ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι του ΘΥ ειμι ὑϊος

Matt 27:43 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]124
Πεποιθεν επι τον ΘΝ Ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον· Ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι υς

Matt 27:43 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]24a
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θν, ῥυσάσθω αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. εἶπε γὰρ· ὅτι θῦ εἰμι ὑς.

MSS: Y, 771

Matt 27:43 [Peshitta]
ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦ݂ܪܩܺܝܘܗ݈ܝ ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 27:43 [Vulgate]
confidet in Deo liberet nunc eum si vult dixit enim quia Dei Filius sum

Critical Apparatus :

(1) πεποιθεν : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) ει πεποιθεν : D, 1, 556, 1582,

(3) τον θεον : א, A, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) τω θεω : B

(5) νυν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv)
(6) OMIT νυν : Y, 157, 771, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)

(7) αυτον (i) : A, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) OMIT αυτον : א, B, L, 33, 892

(9) θελει : A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(10) θελι : א
(11) θελη : F

(12) ειπε : Y, 4, 7, 8, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, ℓ339 (ii),
(13) ειπεν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 22, 33, 43, 44, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)

(14) θεου : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(15) του θεου : W

(16) ειμι υιος : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (vi)
(17) ειμη υιος : ℓ1086 (v)
(18) υιος ειμι : 4

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:43

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.