Matthew 27:43

πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

Matt 27:43 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]110
Πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. εἶπε γὰρ· Ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

MSS: 8, 201

Matt 27:43 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc2
πεποιθεν επι τον ΘΝ· ρυσασθω νυν· ει θελι αυτον· ειπεν γαρ οτι Θεου ειμι υς

Matt 27:43 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc1-2
πεποιθεν επι τον ΘΝ ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον Ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι υς·

MSS: A, G, K, Δ, Ω (p154c1), 22, 43, 44 (f76r-v), 700

Matt 27:43 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac3
πεποιθεν επι τω Θω ρυσασθω νυν ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι υιος

Matt 27:43 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v
Ει πεποιθεν επι τον ΘΝ· ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον· ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι ϋιος

Matt 27:43 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]61vc2
πέποιθεν ἐπὶ τὸν ΘΝ· ῥυσάσθω νῦν αὐτὸν· εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὁτι ΘΥ εἰμὶ υς.

Matt 27:43 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]67rc2

Matt 27:43 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Πεποιθεν επι τον ΘΝ ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι του ΘΥ ειμι ὑϊος

Matt 27:43 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]124
Πεποιθεν επι τον ΘΝ Ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον· Ειπεν γαρ οτι ΘΥ ειμι υς

Matt 27:43 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]24a
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θν, ῥυσάσθω αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. εἶπε γὰρ· ὅτι θῦ εἰμι ὑς.

MSS: Y, 771

Matt 27:43 [Peshitta]
ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦ݂ܪܩܺܝܘܗ݈ܝ ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 27:43 [Vulgate]
confidet in Deo liberet nunc eum si vult dixit enim quia Dei Filius sum

Critical Apparatus :

(1) πεποιθεν : א, A, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(2) ει πεποιθεν : D

(3) τον θεον : א, A, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(4) τω θεω : B

(5) νυν : א, A, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700
(6) OMIT νυν : Y, 771

(7) αυτον : A, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(8) OMIT αυτον : א, B, L

(9) θελει : A, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(10) θελι : א

(11) ειπε : Y, 8, 201, 771
(12) ειπεν : א, A, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 22, 43, 44, 700

(13) θεου : א, A, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(14) του θεου : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:43

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.