Matthew 27:45

Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐνάτης.

Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.

Matt 27:45 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]110
Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης.

MSS: G, 4, 157, 700*? (f86r), ℓ339* (ii) (f188vc1), ℓ1086 (iv) (f179r-v), ℓ1086 (vi) (f227vc2)

Matt 27:45 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc2
Απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο÷ εως ωρας ενατης

* ┬ ÷εφ ολην την γην

Matt 27:45 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2
Απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης·

MSS: A, E, F, K, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 22 (f61v), 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556 (f54r), 700, 771, 901 (f51r), 1582 (f77v), ℓ339 (iii) (f193rc1), ℓ339 (iv) (f197vc2)

Matt 27:45 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac3
απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

Matt 27:45 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v|184
: Απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην· εως ενατης ωρας

Matt 27:45 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62rc1
Ἀπο δε ἑκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπι πάσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης.

Matt 27:45 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Απο δε εκτης ωρας εγενετο σκοτος επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

MSS: W, Δ, 1701 (f65r),

Matt 27:45 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]124
Απο δε εκ της ωρας εγενετο σκοτος επι πασαν την γην εως ωρας ενατης·

Matt 27:45 [Peshitta]
ܡܶܢ ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܳܥܶܐ ܬ݁ܫܰܥ܂

Matt 27:45 [Vulgate]
a sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam

Critical Apparatus :

(1) σκοτος εγενετο : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (vi)
(2) εγενετο σκοτος : W, Δ, 1701, ℓ1086 (v)

(3) επι πασαν την γην : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Peshitta, Vulgate
(4) εφ ολην την γην : א¹
(5) OMIT επι πασαν την γην : א*

(6) ωρας εννατης : G, 4, 157, 700*?, ℓ339* (ii), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (vi), Scholz
(7) ωρας ενατης : א, A, B, E, F, K, L. M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700c?, 771, 901, 1701, 1582, ℓ339c (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(8) ενατης ωρας : D, 892

 

 

ΤΜ / Β :

A (f4vc2), D (f99v|184), E (f93r), F (f66rc2), L (f67rc2), M (f86vc1), S (f75rc2), Y (f74v|150), Ω (p154c1), 1, 4 (f60r), 7 (f66v), 22 (f61v), 44 (f76v), 157 (f102v), 201 (f72rc2), 438 (f130r), 490 (f57vc1), 556 (f54r), 892 (f108r), 1582 (f77v), 1701 (f65r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:45

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.