Matthew 27:55

Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ·

And many women were there looking on from a distance, who followed Jesus from Galilee, ministering to him.

Matt 27:55 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]111
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ.

MSS: C, E (f93v-94r), G, M, S (f75vc2), Ω, 1, 4, 8, 22 (f62r), 43, 44, 157, 438 (f131r), 490, 556, 700, 892 (f109r), 1582 (f78v), 1701

Matt 27:55 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc3
Ησαν δε κακει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησα- τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτεινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω·

Matt 27:55 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1276c1
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλειλαιας διακονουσαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]49
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω·

Matt 27:55 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]100v|186
: Ησαν δε και γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ιηυ απο της αγιλειλαιας διακονουσαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62vc2
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ· ἀπο μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολȢθησαν τῶ ΙΥ ἀπο τῆς γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτω.

Matt 27:55 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]79r
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ· μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰῦ ἀπὸ τῆς γαληλαίας· διακονοῦσαι αὐτῶ·

Matt 27:55 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]109
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουησαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]125
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω.

MSS: Y, Δ

Matt 27:55 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]72vc2
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ. καὶ γυναῖκες πολλαὶ· ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῶ·

Matt 27:55 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]24b
ἦσαν Δὲ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῶ·

Matt 27:55 [Peshitta]
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܶܗ܂

Matt 27:55 [Vulgate]
erant autem ibi mulieres multae a longe quae secutae erant Iesum a Galilaea ministrantes ei

Critical Apparatus :

(1) εκει γυναικες : A, B, C, E, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 22, 43, 44, 157, 438, 490, 556, 700, 892, 1582, 1701
(2) εκει και γυναικες : F, K, L, 33, 201, 901, ℓ339 (iii)
(3) κακει γυναικες : א
(4) και γυναικες εκει : 7, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(5) και γυναικες : D, 771

(6) απο μακροθεν : א, B, C, D, E, F, G, L, M, S, W, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(7) OMIT απο : A, K, Y, Δ

(8) αιτινες : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(9) αιτεινες : A

(10) τω ιησου : א, A, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(11) αυτω : F

(12) γαλιλαιας : א, A, C, E, F, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157?, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(13) γαλειλαιας : B
(14) γαληλαιας : K, L
(15) αγιλειλαιας : D

(16) διακονουσαι : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W¹, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(17) διακονησαι : W*

 

 

ΤΜΖ / Ϛ :

A (f4vc2), E (f93v-94r), K (f79r), L (f68rc1), M (f87rc2), S (f75vc2), Y (f75v|152), Ω (p155c1), 1, 4 (f60v), 7 (f67r), 22 (f62r), 44 (f77r), 157 (f103r), 201 (f72vc2), 490 (f58rc1), 556 (f54v), 771 (f24b), 892 (f109r), 1582 (f78v), 1701 (f65v)

ΤΜΗ :

D (f100v|186)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:55

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.