Matthew 27:55

Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ·

Matt 27:55 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]111
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ.

MSS: C, G, Ω, 8, 22 (f62r), 43, 44, 700

Matt 27:55 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc3
Ησαν δε κακει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησα- τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτεινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω·

Matt 27:55 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1276/23bc1
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλειλαιας διακονουσαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]49
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω·

Matt 27:55 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]100v|186|ΤΜΗ
: Ησαν δε και γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ιηυ απο της αγιλειλαιας διακονουσαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62vc2
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ· ἀπο μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολȢθησαν τῶ ΙΥ ἀπο τῆς γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτω.

Matt 27:55 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]79r
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ· μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰῦ ἀπὸ τῆς γαληλαίας· διακονοῦσαι αὐτῶ·

Matt 27:55 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]109
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουησαι αυτω

Matt 27:55 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]125
Ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ΙΥ απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω.

MSS: Y, Δ

Matt 27:55 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]72vc2
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ. καὶ γυναῖκες πολλαὶ· ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῶ·

Matt 27:55 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]24b
ἦσαν Δὲ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι· αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῶ·

Matt 27:55 [Peshitta]
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܶܗ܂

Matt 27:55 [Vulgate]
erant autem ibi mulieres multae a longe quae secutae erant Iesum a Galilaea ministrantes ei

Critical Apparatus :

(1) εκει : A, B, C, G, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 700
(2) εκει και : K, L, 201
(3) κακει : א
(4) και : D, 771

(5) απο μακροθεν : א, B, C, D, G, L, W, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(6) OMIT απο : A, K, Y, Δ

(7) αιτινες : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(8) αιτεινες : A

(9) γαλιλαιας : א, A, C, G, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(10) γαλειλαιας : B
(11) γαληλαιας : K, L
(12) αγιλειλαιας : D

(13) διακονουσαι : א, A, B, C, D, G, K, L, W1, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(14) διακονησαι : W*

 

ΤΜΖ  / Ϛ :

A (f4vc2), K (f79r), L (f67vc1), Y (f75v|152), Ω (p155c1), 22 (f62r), 44 (f77r),  201 (f72vc2), 771 (f24b)

 

A Textual Commentary On Matthew 27:55

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.