Matthew 27:58

Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

He went to Pilate, he asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered the body to be given up.

*   asked OR begged OR requested

Matt 27:58 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]112
Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. ΤότεΠιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

MSS: E, F (f67r-v), K, M, S, 4, 7, 8, 22, 43 (f62r-v), 44, 157, 201, 438 (f131r-v), 490, 556, 700 (f87r), 771, 901 (f51v), 1701 (f65v), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v) (f200v-201r)

Matt 27:58 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc4
ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ΙΥ τοτε ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηνεαι

Matt 27:58 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2-5rc1
ουτος προσελθων τω πειλατω ητησατο το σωμα του ΙΥ· τοτε ο πειλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

Matt 27:58 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23bc1
ουτος προσελθων τω πειλατω ητησατο το σωμα του ΙΥ τοτε ο πειλατος εκελευσεν αποδοθηναι

Matt 27:58 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]49
ουτος προσελθ..ν τω πιλατω ητησατο το σωμα του ΙΥ · τοτ.. ο πιλατος εκενλευσεν αποδοθηναι το σωμα·

Matt 27:58 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]101v
: Ουτος προσηλθεν τω πειλατω και ητησατο το σωμα του ιηυ Τοτε ο πειλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

Matt 27:58 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62v-63r
οὗτος προσελθὼν τῶ πιλάτω· ἠτήσατο το σῶμα τοῦ ΙΥ. τότε ὁ πιλᾶτος· ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

Matt 27:58 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]109
ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ΙΥ . Τοτε ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

Matt 27:46 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]75v|152
οὗτος προσελθὼν πιλάτω, ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ΙΥ. τότε ὁ πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

Matt 27:58 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]125
Ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ΙΥ. Τοτε ο πειλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα·

Matt 27:58 [Peshitta]
ܗܳܢܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܫܐܶܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ܂

Matt 27:58 [Vulgate]
hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Iesu tunc Pilatus iussit reddi corpus

Critical Apparatus :

(1) προσελθων : א, A, B, C?, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(2) προσηλθεν : D

(3) τω πιλατω : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(4) τω πειλατω : A, B, D
(5) OMIT τω : Y

(6) τοτε : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(7) ADD ουν : 1, 1582*

(8) πιλατος : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(9) πειλατος : A, B, D, Δ

(10) εκελευσεν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(11) εκενλευσεν : C

(12) αποδοθηναι : א¹, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(13) αποδοθηνε : א*

(14) το σωμα : A, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582c, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v), Peshitta, Vulgate
(15) τω σωμα : Ω
(16) OMIT το σωμα : א, B, L, 1, 33, 892, 1582*

 

 

ΤΝ :

D (f101v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:58

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.