Matthew 27:59

Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ, ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ.

When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth.

Matt 27:59 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]112
Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ, ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ.

MSS: א, A, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (iv) (f198vc2)

Matt 27:59 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc4
Και λαβων το σωμα ο ïωσηφʹ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα

Matt 27:59 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]5rc1
και λαβων το σωμα Ο ïωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα·

Matt 27:59 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23bc1
και λαβων το σωμα ο ïωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα

Matt 27:59 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]49
Και λαβων το σωμα ο ïωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα

Matt 27:59 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]101v|188
και παραλαβων ïωσηφ το σωμα ενετυλιξεν αυτο εν σινδονι καθαρα

Matt 27:59 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]63rc1
Καὶ λαβὼν τὸ σώμα ὁ ïωσὴφʹ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾶ·

Matt 27:59 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]109
Και λαβων το σωμα ο ïωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα·

Matt 27:59 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]125
Και λαβων το σωμα ο ῑωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα·

Matt 27:59 [Peshitta]
ܘܫܰܩܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܰܚܝܳܨܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܢܰܩܕ݁ܳܐ܂

Matt 27:59 [Vulgate]
et accepto corpore Ioseph involvit illud sindone munda

Critical Apparatus :

(1) λαβων : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(2) παραλαβων : D

(3) το σωμα ο ιωσηφ : א, A, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(4) OMIT ο : L
(5) ιωσηφ το σωμα : D

(6) ενετυλιξεν : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv),
(7) ενετυληξεν : ℓ1086 (v)

(8) αυτο : א, A, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(9) αυτω : L, 4, 44, 1701

(10) σινδονι : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (iv), ℓ1086 (v)
(11) συνδονι : 901
(12) εν σινδονι : D

 

 

ΤΜΘ / Α :

A (f5rc1), E (f94r), F (f67vc1), L (f67vc2), M (f87vc1), S (f76rc1), Y (f75v|152), Ω (p155c2), 1, 7 (f67r), 22 (f62r), 44 (f77r), 157 (f103v), 201 (f73rc1), 438 (f131v), 490 (f58rc1), 556 (f54v), 892 (f109v), 1582 (f78v), 1701 (f65v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:59

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.