Matthew 28:17

Καὶ ἰδόντες αὐτὸν, προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δὲ ἐδίστασαν.

When they saw him, they bowed down to him; but some doubted.

Matt 28:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]114
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν, προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δὲ ἐδίστασαν.

MSS: A, E, F (f69vc2), G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201 (f74rc2-vc1), 438, 490 (f59rc2), 556, 700, 771, 892, 901 (f52v), 1582, 1701 (f67v), ℓ1 (f134r-v), ℓ339 (f200rc1)

Matt 28:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f2rc3
Και ϊδοντες αυτο- προσεκυνησαν οι δε εδιστασαν·

Matt 28:17 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]5rc2
Και ϊδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω· οι δε εδιστασαν.

Matt 28:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]24ac1
και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν οι δε εδιστασαν

MSS: א, B, D, 33,

Matt 28:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]103v|192
και ϊδοντες αυτον προσεκυνησαν· οι δε εδιστασαν

Matt 28:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]64vc2
Καὶ ϊδόντες αὐτὸν πρὸσἐκύνησαν αὐτῶ· οἱ δὲ ἐδίστασαν.

Matt 28:17 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]69vc2
καὶ ϊ…

Matt 28:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]112
και ϊδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω· οι δε εδιστασαν

Matt 28:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]128
Και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω· Οι δε εδιστασαν·

Matt 28:17 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ܂

Matt 28:17 [Vulgate]
et videntes eum adoraverunt quidam autem dubitaverunt

Critical Apparatus :

(1) ιδοντες : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(2) ιδοτες : ℓ1086 (ii)

(3) προσεκυνησαν αυτω : A, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086 (ii), Peshitta
(4) προσεκυνησαν αυτον : 4, 157, ℓ339 (ii), ℓ1086
(5) OMIT αυτω : א, B, D, 33, Vulgate

 

 

A Textual Commentary On Matthew 28:17

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.