Matthew 28:18

Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

Matt 28:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]114
Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς, ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

MSS: A, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f59rc2), 556, 700, 771, 892, 901 (f52v), 1582, 1701 (f67v), ℓ1 (f134v), ℓ339 (ii) (f204vc2), ℓ1086 (f203rc1), ℓ1086 (ii) (f237rc1-2)

Matt 28:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f2rc3
Και προσελθων ο ΙC ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

Matt 28:18 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]5rc2
Και προσελθων ο ΙC ελαλησεν αυτοις λεγων· Εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω· και επι γης.

Matt 28:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]24ac1
Και προσελθων ο ΙC ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια     εν ουρανω και επι της γης

Matt 28:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]103v|192
: Και προσελθων ο ιης ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανοις και επι της γης·

Matt 28:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]64v-65r
Καὶ προσελθὼν ὁ ΙC· ἐλάλήσεν αὐτοῖς  /λέγων· ἐδώθη μοι πάσα ἐξουσία ἐν οὐνῶ καὶ ἐπι γῆς·/

* /λέγων·… γῆς·/ = minuscule

Matt 28:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]112
Και προσελθων ο ΙC ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

Matt 28:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]128
και προσελθων ο ΙC ελαλησεν αυτοις λεγων· Εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω· και επι γης.

Matt 28:18 [Peshitta]
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܟ݁ܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 28:18 [Vulgate]
et accedens Iesus locutus est eis dicens data est mihi omnis potestas in caelo et in terra

Critical Apparatus :

(1) προσελθων : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) προσελθον : ℓ339

(3) αυτοις : A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) OMIT αυτοις : א

(5) εδοθη : א, A, B, D, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(6) εδωθη : G, Ω, ℓ339,

(7) μοι : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892?, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) μι : 13

(9) ουρανω : א, A, B, E, F, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(10) ουρανοις : D

(11) γης : א, A, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(12) της γης : B, D
(13) ADD καθως απεστειλεν με ο πατηρ καγω αποστελω υμας : Θ, Peshitta (ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ) (Jn 20:21)

 

 

ΤΝΗ / Β :

E (f96v), F (f69vc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 28:18

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.