Matthew 3:10

Ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

And now the axe is laid at the root of the trees; therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Matt 3:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

MSS: E, S, Σ, Ω (f24c1-2), 3, 4, 5, 6 (f3r), 7, 9, 10, 11 (f18r-v), 12 (p49-50), 13, 15, 17 (f6v-7r), 18 (f5v), 19, 22 (f9r), 23, 24 (f10v-11r), 27 (f28r), 33, 34 (f19v-20r), 35 (f3r-v), 36 (f20r), 43, 44, 113, 157, 201, 230 (f19rc1), 438, 439, 476, 478, 490? (ἀξίνη = ὀξίνη?), 500, 501, 504, 505, 556 (f4v), 699, 892, 1203, 1424, 2603, 2835 (f3rc2)

Matt 3:10 [Papyrus 101 (Ƿ101) (P. Oxy. 4401) (3rd century)]1r
[… …..](ον) [.. …… …… .](αλο)ν (ε)[……… … ..](ο)ς π[.]ρ β(α)[……]

Matt 3:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Hδη δε αξίνη προς την ριζαν των δέ-δρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλʼλεται·

Matt 3:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζα- τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὗν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλ ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

MSS: א, B, M, W, 1, 700 (f17v-18r)

Matt 3:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Hδε δε η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται· παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται·

Matt 3:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]8v
ηδη δε και Η αξινη, προς την ριζαν των δενδρων κειται· παν ου- δενδρον· μη ποιουν καρπο- καλον, εκκοπτεται, και εις πυρ βαλλεται·

Matt 3:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18r
ἤδη δε καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖτε· πᾶν οὖν δένδρον πὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκοπτεται· καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 3:10 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8rc1
Ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δενδον κεῖτε· παν οὖν δενδρόν μὴ ποιοῦν καρπον καλον, ἐκκοπτετε καὶ εἴς πυρ βαλλεται·

Matt 3:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ηδη δε η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρο_ μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Matt 3:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]26
Ηδη δε αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται Παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοντεται και εις πυρ βαλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 1 (12th century)]163r
ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζ{αν} τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρ\ μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

MSS: 1, 1582 (f10r)

Matt 3:10 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]21rc2
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴ ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν. ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]17v
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρ{ὸς} τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν. ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 3:10 [Minuscule 65 (Harley MS 5776) (11th century)]10v-11r
ἤδη δὲ ϗ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. Πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτετε καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 72 (11th century)]8v
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη. πρὸς τὴν ῥίζαν τῶ δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 3:10 [Minuscule 83 (11th century)]42
ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον· μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται. καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 3:10 [Minuscule 109 (1326)]29r
ἤδη δὲ ϗ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τ{ῶν} δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται ϗ εἰς τὸ πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 113 (11th century)]30r
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸ{ς} τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖτ{αι}· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπ{ὸν} καλὸν· ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

* {ς}, {αι}, {ὸν} = Greek ligatures

Matt 3:10 [Minuscule 201 (1357)]14rc1
ἤδη δὲ ϗ ἡ ἀξίνη, πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 438 (12th century)]19v
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖ ται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 439 (1159)]12vc2
δη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 3:10 [Minuscule 476 (11th century)]11r
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη. πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον. μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν. ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 478 (10th century)]12r
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν. ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 504 (1033)]15v
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρ{ὸς} τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Matt 3:10 [Minuscule 1424 (10th century)]9v
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν. ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 3:10 [Peshitta]
ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ܂

Matt 3:10 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܗܐ ܡܛܝ ܠܗ ܢܪܓܐ ܥܠ ܥܩܪܗܘܢ ܕܐ̈ܝܠܢܐ܂ ܟܘܠ ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐ̈ܪܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܥܒܕ܂ ܡܬܦܣܩ ܘܠܢܘܪܐ ܐܙܠ܂

Matt 3:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܗܐ ܡܛܝ ܠܗ ܢܪܓܐ ܥܠ ܥܩܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܢܐ ܘܟܘܠ ܐܝܠܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܥܒܕ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢܦܠ

Matt 3:10 [Vulgate]
iam enim securis ad radicem arborum posita est omnis ergo arbor quae non facit fructum bonum exciditur et in ignem mittitur

Critical Apparatus :

(1) ηδη : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(2) ηδε : C

(3) δε : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(4) OMIT δε : 901

(5) και η αξινη : E, K, S, Σ, Ω, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 901, 1203, 1424, 1582c, 2603, 2835, Majority, Syriac Harclean
(6) OMIT και (i) : א, B, C, L, M, W, 1, 21, 700, 1582, Peshitta (ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ), Vulgate (iam enim)
(7) OMIT η : 83
(8) OMIT και η : Δ

(9) δενδρων : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(10) δενδον : L

(11) κειται : א, B, C, E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(12) κειτε : K, L

(13) δενδρον : א, B, C, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(14) δενδρων : 2*

(15) μη : א, B, C, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(16) μι : 18
(17) πη : K

(18) καλον : א, B, C, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20c, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(19) OMIT καλον : 20*

(20) εκκοπτεται : א, B, C, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(21) εκκοντεται : Δ
(22) εκκοπτετε : L, 65

(23) πυρ : א, B, C, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(24) το πυρ : 109

(25) βαλλεται : א, B, C, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(26) βαλεται : 2, 26,
(27) ADD και καιετε : 157

 

 

Tischendorf Mt 3:10 Tischendorf Mt 3:10

 

 

A Textual Commentary On Matthew 3:10

(a) א, B, C, W, Δ, 1, Peshitta, and Vulgate omit καὶ. Bloomfield disagrees with those who thought that the text is better without καὶ as it is overloading the composition. According to Bloomfield, καὶ is epexegetical, as ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν ἀπαρθῇ in Luke 5:35, where the καὶ was, as found in C, F, L, M, and many cursives, in like manner removed by critics – a case which also occurs in classical writers. Considering the harshness of the construction, it is most improbable that the καὶ should have been introduced from Luke 3:8. Besides, even there the καὶ was once in one of the uncials. To cite Origen, Basil, and Didymus is useless, because those fathers would be likely to omit it in citation; and to cite versions is futile, because the καὶ could not well be expressed in them consistently with the idiom of the languages of the translators.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.