Matthew 3:9

καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

And do not think you can say within yourselves, ‘We have Abraham as our father,’ for I say to you, that God is able to raise up children for Abraham from these stones.

Matt 3:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Kαὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

MSS: B, E, K, S, Σ, 2, 3, 6 (f2v-3r), 7, 8 (p8), 9, 10, 12, 15 (f14v-15r), 17 (f6v), 18 (f5v), 19, 21, 23, 24, 26 (f12v), 33, 34 (f19v), 35 (f3r), 36 (f20r), 43, 44, 65, 72, 83, 113, 157, 201c, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 556, 699 (f3v), 700, 1203, 2603, 2835 (f3rc1-2)

Matt 3:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι μη δοξητε λεγιν εν εαυτοις πρα  εχομεν τον ἀβρααμʼ λεγω γαρ ϋμιν ὁτι δυναται ο ΘC εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω ἀβρααμʼ·

Matt 3:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ ΘC ἐκ τῶν λίθω- τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ αβραάμ

Matt 3:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι μη δοξηταιἀ λεγειν εν εαυτοις πρα  εχομεν το- αβρααμ· λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο ΘC εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ·

Matt 3:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Missing verses 8 – 16

Matt 3:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]8v
και μη δοξητε λεγειν εν εαυτοις· πρα  εχομεν τον αβρααμʹ· λεγω γαρ Υμιν· οτι δυναται ο ΘC εκ τω- λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμʹ

Matt 3:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18r
Καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πρα  ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ ΘC· ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ:

Matt 3:9 [Codex Regius (L019) (Grec 62) (8th century)]8rc1
καὶ μη δόξητε λέγεἰν ἐν αὐτοῖς· πρα  ἔχώμεν τὸν ἀβραὰμ, λέγω γὰρ ϋμῖν· ὁτι δυναται ὁ ΘC ἐκ τῶν λίθων τούτῶν ἐγειραι τεκνα τω ἀβραὰμ·

Matt 3:9 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]24vc2-25rc1
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πρα ἔχομεν τὸν ἀβραὰμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ ΘC ἐκ τῶν λίθων τούτων· ἐγεῖρε τέκνα τῶ ἀβραάμ·

MSS: M, Ω, 892?

Matt 3:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και μη δοξηται λεγειν εν εαυτοις πατερα εχομεν τον αβρααμʹ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο ΘC εκ των λιθων τουτων εγειρε τεκνα τω αβρααμʹ

Matt 3:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]26
Και μη δοξητε λεγειν εν αυτοις Πατερα εχομεν τον αβρααμ Λεγω γαρ υμιν Οτι δυναται ο ΘC εκ των λιθων τουτων εγειρε τεκνα τω αβρααμ

Matt 3:9 [Minuscule 1 (12th century)]163r
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· ὅτι πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ἀβραάμ·

MSS: 1, 11 (f18r), 22 (f9r), 1582 (f10r)

Matt 3:9 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]21rc2
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· Λ

Λλέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναταιθς  ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ

Matt 3:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]17r-v
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς. πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμι-· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων. ἐγεῖραι τέκνα τῷ ἀβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 72 (11th century)]8v
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 83 (11th century)]41-42
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πρά ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅ τι δύναται ὁ θσʹ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 109 (1326)]29r
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πρα ἔχομ{εν} τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῗν ὅτϊ δΰναται ὁ θc ἐκ τῶν λίθων τȣτων ἐγεῖραι τέκνα τοῦ ἀβραάμ.

Matt 3:9 [Minuscule 113 (11th century)]30r
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πρα ἔχομεν τὸν ἁβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτϊ δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων· ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἁβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 201 (1357)]14rc1
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πρά ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύνατεαι ὁ θc ἐκ τῶν λίθων τούτων, ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 438 (12th century)]19v
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πρά ἔχομεν Τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῗν. ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λΐθων τούτων, ἐγεῖραι τέκνα {τῶ} ἀβραάμ.

Matt 3:9 [Minuscule 439 (1159)]12vc2
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πρά ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λΐθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἁβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 476 (11th century)]11r
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς. πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ἀβραάμ.

Matt 3:9 [Minuscule 478 (10th century)]12r
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς. πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ΰμῖν. ὅτι δύναται ὁ θc ἐκ τῶν λίθων τούτων. ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ·

* ἐκ = ἐιc?

Matt 3:9 [Minuscule 504 (1033)]15v
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πρα ἔχομεν τὸν ἁβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ἀβραάμ·

Matt 3:9 [Minuscule 1424 (10th century)]9v
καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς. ὅτι πρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι δύναται ὁ θσ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖρε τέκνα τῶ ἀβραάμ·

Matt 3:9 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܣܒ݁ܪܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ܂

Matt 3:9 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܒܢܦܫܟܘܢ ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܐܒܪܗܡ܂ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܐ̈ܦܐ ܠܡܩܡܘ ܒ̈ܢܝܐ ܠܐܒܪܗܡ܂

Matt 3:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܐܒܪܗܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܦܐ ܠܡܩܡܘ ܒܢܝܐ ܠܐܒܪܗܡ

Matt 3:9 [Vulgate]
et ne velitis dicere intra vos patrem habemus Abraham dico enim vobis quoniam potest Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae

Critical Apparatus :

(1) δοξητε : א, B, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, Majority
(2) δοξηται : C, W
(3) αρξησθε : 1424

(4) λεγειν :B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(5) λεγιν : א
(6) εν εαυτοις λεγειν : 27§

(7) εαυτοις : א, B, C, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(8) αυτοις : L, Δ

(9) πατερα : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13?, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 2603, 2835, Majority
(10) οτι πατερα : 1, 11, 22, 1424, 1582

(11) εχομεν : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority
(12) εχωμεν : L, 230

(13) δυναται : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201c, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901c, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835
(14) δυνατε : 4, 20, 201*, 901*
(15) OMIT  λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ : 505*
(16) λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ : 505mg

(17) εκ : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835
(18) και εκ : 5

(19) τουτων : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835
(20) τουτον : 13

(21) εγειραι : א, B, C, E, K, L, S, Σ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, Majority
(22) εγειρε : M, W, Δ, Ω, 13, 892?, 1424

(23) τω αβρααμ : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835
(24) του αβρααμ : 109

 

 

MSS:

(i) 20 (f6r) : ο δύνατε

(ii) 13 (f1rc2-vc1)

 

Tischendorf Mt 3:9 Tischendorf Mt 3:9

 

 

A Textual Commentary On Matthew 3:9

(a) εχομεν = Verb: Pres Act Ind 1st Plur
εχωμεν = Verb: Pres Act Subj 1st Plur

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.