Matthew 4:11

Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him.

Matt 4:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]9
Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ Διάβολος· καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον, καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

MSS: B, C, D, E, K, M (f26rc1-2), Σ, Ω, 1, 3 (p10), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 (f6v), 22 (f10r-v), 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505 (f6r), 556, 699, 700, 892, 901 (f12v), 1203, 1582, 2603, 2835 (f4rc1-2), ℓ1086 (f301vc1)

Matt 4:11 [Papyrus 102 (Ƿ102 (P. Oxy. 4402) (3rd century)]1r
[α]γγελοι πρ[οσ][….. … ………] αυτω·

Matt 4:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Τοτε αφιησιν αυτον ὁ διαβολος και ϊδου αγʼγελοι προσῆλθον και διηκονουν αυτω:

Matt 4:11 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον ϗ διηκονουν αυτω

Matt 4:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Tοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος· και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω·

Matt 4:11 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]9v|20
:Tοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ϊδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω

Matt 4:11 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]10r
Τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος· και ϊδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω:

Matt 4:11 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]19r
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον· καὶ διηκόνουν αὐτῶ·

Matt 4:11 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]9rc2
Τότε ἀφίησιν αὐτῶ ὁ διάβολος, καὶ ϊδού ἄγγελοι προσῆλθον, καὶ διηκόνουν, αὐτῶ.

Matt 4:11 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]22vc1
Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]9
Τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονου- αυτω

Matt 4:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]28
Τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος. Και ῑδου αγγελου·ι προσηλθον και διηκονουν αυτω..

Matt 4:11 [Minuscule 1 (12th century)]163v
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολο· καὶ ἰδού ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ

Matt 4:11 [Minuscule 44 (12th century)]18v
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Matt 4:11 [Minuscule 72 (11th century)]10r
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προCῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 109 (1326)]30r
Τότε ἀφΐησι- αὐτὸν ὁ δϊάβολος, ϗ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ δϊηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 113 (11th century)]31r
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ δϊάβολ{ος}. καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθο- καὶ δϊηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 201 (1357)]15rc2
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ δϊηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 438 (12th century)]22r
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάΒολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον. καὶ διηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 439 (1159)]13vc2
τότε ἀφίΗσιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 476 (11th century)]12r
τότε ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Matt 4:11 [Minuscule 478 (Add MS 11300) (10th century)]13v
Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος. καὶ ΐδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 504 (1033)]17r
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῶ.

Matt 4:11 [Minuscule 1424 (10th century)]10v
τότε ἀφίεισιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Matt 4:11 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ܂

Matt 4:11 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܗ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܥܕ ܙܒܢܐ܂ ܘܗܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܩܪܒܘ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܫܘܥ܀

Matt 4:11 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܝܕܝܢ ܫܢܝ ܡܢ ܠܘܬܗ ܡܢܣܝܢܐ ܥܕ ܙܒܢܐ ܘܩܪܒܘ ܡܠܐܟܐ ܘܡܫܡܫ̈ܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܫܘܥ܀

Matt 4:11 [Vulgate]
Matt 4:11 tunc reliquit eum diabolus et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei

Critical Apparatus :

(1) αφιησιν : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2835, ℓ1086, Majority
(2) αφιεισιν : 1424

(3) αυτον : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2835, ℓ1086
(4) αυτω : L

(5) προσηλθον : א, B, C, D, E, K, L, M, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2835, ℓ1086
(6) ADD αυτω : 230
(7) προσηλθοντες  : 157
(8) ηλθον : S

(9) και διηκονουν : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2835, ℓ1086, Majority
(10) OMIT και : 157

 

 

ΙΖ / Ϛ :

S (f22vc1), Ω (f27c1), 7 (f28v), 9 (f14r), 10 (f12v), 11 (f21r), 12 (p52), 13 (f7c4), 22 (f10r-v), 34 (f22v), 36 (f23v), 230 (f20rc1), 439 (f13vc2), 476 (f12r), 478 (f13v), 500 (f14r), 501 (f9r), 699 (f4v), 700 (f19r), 892 (f27r), 1203 (f11v), 1582 (f11v), 2603 (f9v|22)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:11

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.