Matthew 4:10

Tότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Kύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

Then Jesus says to him, “Go away, Satan; for it is written, ‘You shall worship the LORD your God, and Him only shall you serve.'”

Matt 4:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Tότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε σατανᾶ· Γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

MSS: B, K, S, Δ, 1, 6 (f3r), 22 (f10r), 24 (f12r), 34 (f22r-v), 72, 699, 700, 1582 (f11v)

Matt 4:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Tοτε λεγι αυτω ο IC ϋπαγε σατανα· γεγραπται γαρ KN τον ΘN σου προσκυνησης· και αυτω μονω λατρευσις:

Matt 4:10 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Tοτε λεγει αυτω ο IC υπαγε σατανα γεγραπται γαρ KN το- ΘN σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις

Matt 4:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Tοτε λ[..]ει αυτω ο IC υπαγε οπισω μου σατανα · γεγραπται γαρ KN τον ΘN σου προσκυνησις και αυτω μονω λατρευσις·

Matt 4:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v-9v|18-20
Tοτε λεγει αυτω ο ιης ϋπαγε οπισω μου σατανα· γεγραπται γαρ KN τον ΘN σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις

Matt 4:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]10r
τοτε Λεγει αυτω ο IC. ϋπαγε οπισω μου σατανα· γεγραπται γαρ KN τον ΘN σου προσκυνησεις. και αυτω μονω λατρευσεις·

MSS: E, M, Ω, 3, 5 (f198r-v), 7, 8, 9, 10 (f12v), 11 (f20v-21r), 12 (p52), 15 (f15v), 26 (f13r-v), 33, 35 (f4r), 43, 44, 65, 83, 109, 157 (f27v), 201, 438, 439, 476, 490, 500, 501 (f9r), 504, 556 (f6r), 892? (f26v-27r), 901 (f12r-v), 1203, 1424, 2603 (f9v|22), 2835 (f4rc1)

Matt 4:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]19r
Τότε λέγει αὐτῶ ὁ IC· ὕπαγε, σατανὰ· γέγραπται γάρ· KN τὸν ΘN σου προσκυνησεις· καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις·

Matt 4:10 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]9rc2
Τότε λέγει αὐτῶ ὁ ICὕπαγε ὀπίσω μου σατᾶνα· γέγραπτε γάρ, KN τὸν ΘN σου προσκυνήσης, καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσης.

Matt 4:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Τοτε λεγει αυτω ο IC υπαγε σατανα γεγραπται γαρ KN τον ΘN σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσις

Matt 4:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]28
Τοτε λεγει αυτω ο IC Υπαγε σατανα Γεγραπται γαρ KN τον ΘN σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 1 (12th century)]163v
τότε λέγει αὐτῷ Ὁ ισ ὕπαγε σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κν τ\\ θν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῶ μόνῳ λατρεύσεις·

Matt 4:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]18v
τότε λέγει αὐτῷ ὁ ἰσ. ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κν τὸν θν σου προσκυνήσεις . ϗ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις·

Matt 4:10 [Minuscule 72 (11th century)]9v-10r
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ισ· ὕπαγε σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κν τὸν θνʹ σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις·

Matt 4:10 [Minuscule 83 (11th century)]45
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ἰc· ὕπαγε ὁπίσω μȣ σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κνʹ τὸν θνʹ σȣ προσκυνήσεις. καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις·

Matt 4:10 [Minuscule 109 (1326)]30r
τότε λέγει αὐτῷ ὁ ἰc· ὕπαγε ὀπΐσω μὸυ σατανᾶ. γέγραπται γάρ κν τὸν θν σου προσκυνήσεις· καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 113 (11th century)]31r
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ισ· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ κώ τ θ σου προσκυνήσεις· καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις·

Matt 4:10 [Minuscule 201 (1357)]15rc1-2
τότε Λέγει αὐτῶ ὁ ἰc· ὕπαγε ὀπίσω μὸυ σατανᾶ· γέγραπται γάρ. κνʹ τὸν θνʹ σου προσκυνήσεις· ϗ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 438 (12th century)]21v-22r
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ. κνʹ τὸν θνʹ σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 439 (1159)]13vc2
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ, κνʹ τὸν θνʹ σου προσκυνήσεις· καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 476 (11th century)]12r
τότε λέγει αὐτῷ ὁ ισ· ὕπαγε πίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κν τὸν θν σου προσκυνήσεις. καὶ αὐτῷ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 478 (Add MS 11300) (10th century)]13v
λέγει αὐτῶ ὁ ιc· ΰπαγε σατανᾶ· γέγραπται γάρ κν τὸν θν σου προσκυνήσεις. καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 504 (1033)]17r
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κν τὸν θνʹ σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Minuscule 1424 (10th century)]10v
τότε λέγει αὐτῶ ὁ ισʹ· ΰπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· γέγραπται γάρ· κν τὸν θνʹ σȣ προσκυνήσεις καὶ αὐτῶ μόνω λατρεύσεις.

Matt 4:10 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܦ݂ܠܽܘܚ܂

Matt 4:10 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ܂ ܟܬܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܡܪܟ ܐܠܗܟ ܬܣܓܘܕ܂ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܦܠܘܚ܂

Matt 4:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܙܠ ܠܒܣܬܪܟ ܣܛܢܐ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܬܣܓܘܕ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܦܠܘܚ

Matt 4:10 [Vulgate]
tunc dicit ei Iesus vade Satanas scriptum est Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies

Critical Apparatus :

(1) τοτε : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086
(2) OMIT τοτε : 478

(3) λεγει : B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(4) λεγι : א

(5) αυτω : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086
(6) OMIT αυτω : 36

(7) υπαγε : א, B, K, S, W, Δ, Σ, 1, 4*, 6, 13, 20c, 22, 24, 27?, 34, 36, 72, 478, 699, 700, 1582, Vulgate (vade Satanas), Peshitta (ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ)
(8) ADD οπισω μου : C, D, E, L, M, Ω, 2, 3, 4c, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24mg, 26, 27c?, 33, 35, 43, 44, 65, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 892?, 901, 1203, 1424, 1582c, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Syriac Curetonian (ܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ),  Syriac Sinaitic (ܙܠ ܠܒܣܬܪܟ ܣܛܢܐ), Complutensian

(9) γεγραπται : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086
(10) γεγραπτε : 13

(11) προσκυνησεις : B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505c, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority, Origen
(12) προσκυνησις : C, 4
(13) προσκυνησης : א, L, 505*, ℓ1086

(14) λατρευσεις : B, D, E, K, M, S, Δ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 438, 476, 478, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, Majority, Origen
(15) λατρευσις : א, C, W
(16) λατρευσης : L, Σ, 230, ℓ1086

 

 

Tischendorf Mt 4:10 Tischendorf Mt 4:10

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Εις Μαρτυριον Προτρεπτικος , Origenes Werke, Vol. 1, p 9, 8 )
Κύριον γάρ τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:10

(a) ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ – Compare Matt 16:23 and Luke 4:8. Mill contends that the words ὀπίσω μου were brought in from Matt 16:23. In Peshitta, υπαγε οπισω μου is ܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ (Matt 16:23), but here the Peshitta reads ܙܠ ܠܟ. No satisfactory reason can be assigned for the words, if originally in Matthew’s text.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.