Matthew 4:9

καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

and he says to him, “All these things I will give you, if you will fall down and worship me.”

Matt 4:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]9
Kαὶ λέγει αὐτῷ· Ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

MSS: K, M, S, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 (f6v), 35 (f4r), 36 (f23r), 43, 44, 65, 83, 109, 113, 201, 230 (f19vc2), 438, 439, 476, 478, 490, 501 (f9r), 504, 505 (f5v), 556, 699, 892, 2603, ℓ1086 (f301r-v)

Matt 4:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ειπεν αυτω· ταυτα σοι παντα δωσω˙ εαν πεσω- προσκυνησης μοι·

Matt 4:9 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ειπεν αυτω ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

MSS: א, B, C, 33 (f102r)

Matt 4:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04)(5th century)]
Kαι ειπε- αυτω· ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησις μοι·

Matt 4:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v|18
Kαι ειπεν αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

Matt 4:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]10r
και λεγει αυτω· ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσω- προσκυνησεις μοι·

MSS: E, Δ, 3 (p10), 4, 500, 1203, 1424

Matt 4:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]19r
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω· ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]9rc1-2
Καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δωσσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσεις μοι.

Matt 4:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και λεγει αυτω ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

Matt 4:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]28
Και λεγει αυτω· Ταυτα παντα σοι δωσω Εαν πεσων προσκυνησεις μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 1 (12th century)]163v
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα σοι πάντα δώσω· ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

MSS: 1, 1582 (11r-v)

Matt 4:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]18v
καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω. ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 72 (11th century)]9v
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω· ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης με.

MSS: 34 (f22r), 72

Matt 4:9 [Minuscule 83 (11th century)]45
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω· ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 109 (1326)]30r
καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 113 (11th century)]31r
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω· ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 201 (1357)]15rc1
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι.

Matt 4:9 [Minuscule 438 (12th century)]21v
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν πρ{οσ}κυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 439 (1159)]13vc2
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 476 (11th century)]12r
καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω. ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι.

Matt 4:9 [Minuscule 478 (Add MS 11300) (10th century)]13v
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω. ἐὰν πεσὼ- προσκυνήσης μοι·

Matt 4:9 [Minuscule 504 (1033)]17r
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι.

Matt 4:9 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]19r

Matt 4:9 [Minuscule 1424 (10th century)]10v
καὶ λέγει αὐτῶ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσεις μοι.

Matt 4:9 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܶܠ ܐܶܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܺܝ܂

Matt 4:9 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܠ ܠܟ ܐܢ ܗܘ ܕܬܦܠ ܘܬܣܓܘܕ ܩܕܡܝ܂

Matt 4:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫܘܒܚ̈ܝܗܝܢ ܚܙܝܬ ܠܟ ܐܬܠ ܐܢܝܢ ܐܢ ܬܦܠ ܬܣܓܘܕ ܩܕܡܝ

Matt 4:9 [Vulgate]
et dixit illi haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me

Critical Apparatus :

(1) λεγει : E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(2) ειπεν : א, B, C, D, 13, 33, 157,

(3) ταυτα παντα σοι δωσω : D, E, K, M, S, Δ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 83, 157, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 901, 1203, 1424, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܳܟ݂)
(7) ταυτα παντα σοι δωσσω : L
(6) ταυτα παντα δωσω σοι : 22
(4) ταυτα σοι παντα δωσω : א, B, C, W, Σ, 1, 33, 1582, Vulgate (tibi omnia)
(5) παντα ταυτα σοι δωσω : 700

(8) πεσων : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, ℓ1086, Majority
(9) πεσον : 2835

(10) προσκυνησης : א, B, D, K, M, S, W, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157?, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(11) προσκυνησις : C
(12) προσκυνησεις : E, L, Δ, Σ, 3, 4, 500, 901, 1203, 1424

(13) μοι : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 35, 36, 43, 44, 65, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(14) με : 34, 72, 157,

 

 

Tischendorf Mt 4:9 Tischendorf Mt 4:9

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:9

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.