Matthew 4:23

Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

And Jesus went throughout all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of of sickness among the people.

* μαλακίαν = infirmity or bodily weakness.

Matt 4:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]11
Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

MSS: E, M, S, W, Σ, Ω, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901 (f13r), 1203, 2603, 2835, ℓ339 (f37rc1-2), ℓ1086 (f70rc1-2)

Matt 4:23 [Papyrus 102 (Ƿ102)(P. Oxy. 4402) (3rd century)]1v
και περι[…. …. … ………] (δι)δασκων (εν)

Matt 4:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι περιῆγεν ο εν την γαλιλαια διδασκων αυτους εν ταις συναγωγαις ἀυτων και κηρυσσων το ευαγʼγελιον της βασιλιας· και θεραπευω- πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω·

Matt 4:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαι περιηγεν εν ολη τη γαλειλαια διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασα μαλακιαν εν τω λαω

Matt 4:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι περιηγεν ο IC εν ολη τη γαλιλαια διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω·

Matt 4:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]10v|22
:Kαι περιηγεν ο ιης· ολην την γαλιλαιαν διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλιας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακειαν εν τω λαω

Matt 4:23 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]11r
Και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο IC· διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτω-· και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας· και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω·

Matt 4:23 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20r
καὶ περιῆγεν ὅλιν τὴν γαλιλαίαν ὁ IC· διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον· καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῶ λαῶ·

Matt 4:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο IC διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω .

Matt 4:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]29
Και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο IC διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν μαλακιαν                 εν τω λαω

* between μαλακιαν  and  εν τω λαω there is enough space for πασαν νοσον και

Matt 4:23 [Minuscule 1 (12th century)]164r
καὶ περιῆγεν ὁ ἰC· ὅλην τὴν γαλιλαίαν διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλι\ τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νό{σ\} καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῶ λαῷ·

MSS: 1, 892, 1582 (f12r-v)

Matt 4:23 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]19r
καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν γαλιλαίαν ὁ ἰσ. διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ

Matt 4:23 [Minuscule 72 (11th century)]10v
καὶ περιῆγεν ὅΛην τὴν γαλιλαίαν ὁ ισ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρύσσω- τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῶ λαῶ.

Matt 4:23 [Minuscule 109 (1326)]30v
καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλϊλαίαν ὁ ἰσ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· ϗ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον ϗ πᾶσαν μαλακΐαν ἐν τῷ λαῶ.

Matt 4:23 [Minuscule 113 (11th century)]32r
Καὶ περϊῆγεν ὅλην τὴν γαλϊλαίαν ὁ ἰc. δϊδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιο- τῆς βασϊλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακί{αν} ἐν τῶ λαῶ.

Matt 4:23 [Minuscule 201 (1357)]15vc2-16rc1
Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν γαλϊλαίαν ὁ ἰc· δϊδάσκων ἐν ταῖς σϋναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρΰσσων τὸ εὐαγγέλϊον τῆς βασϊλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον· καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῶ λαῶ.

Matt 4:23 [Minuscule 438 (12th century)]23r-v
καὶ περϊῆγεν λην τὴν Γαλϊλαίαν ὁ ἰσ. διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν. καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας. καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον ϗ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῶ λαῶ.

Matt 4:23 [Minuscule 439 (1159)]14vc1
καὶ περιῆΓεν ὅλην τὴν γαλιλαί{αν} ὁ ἰσ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· ϗ κηρΰσσων τὸ εὐαγγέλιο- τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσο- καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῶ λαῶ.

Matt 4:23 [Minuscule 504 (1033)]17v-18r
καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ἰσ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Matt 4:23 [Peshitta]
ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢ ܒ݁ܥܰܡܳܐ܂

Matt 4:23 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܗܘ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗܿ ܓܠܝܠܐ܂ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܒܟ̈ܢܘܫܬܐ܂ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܡܐܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܬܫ̈ܢܝܩܝܢ ܘܟܠ ܟܘܪ̈ܗܢܝܢ ܒܥܡܐ܂

Matt 4:23 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܟܘܠܗ ܓܠܝܠܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫ̈ܬܗܘܢ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܡܐܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܟܐܒܐ ܘܟܠ ܟܘܪܗܢ܂ ܕܒܥܡܐ

Matt 4:23 [Vulgate]
et circumibat Iesus totam Galilaeam docens in synagogis eorum et praedicans evangelium regni et sanans omnem languorem et omnem infirmitatem in populo

Critical Apparatus :

(1) ολην την γαλιλαιαν ο ιησους : E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Vulgate, Peshitta
(2) ολιν την γαλιλαιαν ο ιησους : K
(3) την γαλιλαιαν ο ιησους : 36
(4) ο ιησους ολην την γαλιλαιαν : D, 1, 4, 33, 157, 892, 1582
(5) ο ιησους εν ολη τη γαλιλαια : C
(6) εν ολη τη γαλειλαια : B
(7) ο ιησους εν την γαλιλαια : א

(8) διδασκων : B, C, D, E, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) διδασκον : 13
(10) ADD αυτους : א

(11) βασιλειας : B, C, E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) βασιλιας : א, D
(13) ADD του θεου : 157

(14) πασαν νοσον και : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) OMIT πασαν νοσον και : Δ

(16) μαλακιαν : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) μαλακειαν : D

 

 

ΚΓ / Α :

D (f10v|22), E (f11r), M (f26vc2-27rc1), S (f23rc2), Ω (f29c1), 1 (f164r), 3 (p11), 7 (f29r), 8 (f22vc2-23rc1), 9 (f15r), 10 (f13r-v), 12 (p53-54), 13 (f2vc2), 34 (f24r), 36 (f25r-v), 44 (f19r), 72 (f10v), 109 (f30v), 113 (f32r), 157 (f28r), 201 (f15vc2-16rc1), 230 (f20vc1), 438 (f23r-v), 439 (f14vc1), 500 (f15r), 501 (ΚΓ/Δ?) (f9v), 504 (f17v-18r), 556 (f6v), 699 (f5r), 700 (f20r), 892 (f28r), 1203 (f12r), 1582 (f12r-v), 2603 (f10r|23), 2835 (f4vc2)

ΚΓ / Ι :

11 (f22v)

 

Tischendorf Mt 4:23 Tischendorf Mt 4:23

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:23

(a) ο Ἰησοῦς ολην την Γαλιλαιαν – Codex Bezae follows word order in Peshitta ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܠܺܝܠܳ . Peshitta ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ, which agrees with εν ολη τη Γαλειλαια, the reading of Codex Vaticanus, but Peshitta add ο Ἰησοῦς, which Codex Vaticanus omits.

(b) Εν in Codex Vaticanus and Codex Ephraemi Rescriptus (εν ολη τη Γαλιλαια) – According to Bloomfield, ancient scribes were likely to stumble at and inserted ἐν, and ὅλην τὴν Γαλιλαίαν modified to suit the preposition. The alteration is not necessary, and those proposed sprung from grammarians and critics quite ignorant of the intransitive force here of περιάγω, by ellipsis of ἑαυτὸν understood, and not aware that the accusative is governed of the περὶ in composition. Nor is the construction one unclassical, since it occurs in Demosthenes, p. 1140, περιαγ. τὴν ἐσχατίαν. The idiom (which often occurs elsewhere in N.T.) is noticed in the ancient grammarians, as edited in Hermann’s grammar, who explains περιῆγεν in absolute construction by περιέρχεται, and adduces an example from Liban. περιῆγε πλανώμενος ἐν Ἀθήναις.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.