Matthew 4:7

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.

Jesus said to him, “Again it is written: ‘You shall not tempt the LORD your God.'”

Matt 4:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]9
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πάλιν γέγραπται· Οὐκ ἐκπειράσεις Kύριον τὸν Θεόν σου.

MSS: B, E, K, M (f25vc2-26rc1), S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7 (f28r-v), 8, 9 (f14r), 10 (f12r), 11 (f20v), 12 (p51-52), 18 (f6r), 22 (f10r), 33, 35 (f4r), 36 (f23r), 43, 44, 72, 65, 83, 109, 113, 157 (f27v), 201, 230 (f19vc2), 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501 (f8v), 504, 505 (f5v), 556 (f6r), 700 (f19r), 892, 1203 (f11v), 1424, 1582, 2603, ℓ1086 (f301rc2)

Matt 4:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eφη αυτω ο Iϲ παλιν · γεγραπται · ουκʼ εκπιρασεις KN τον ΘN σου·

Matt 4:7 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Eφη αυτω ο IC παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεις KN το- ΘN σου

Matt 4:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Eφη αυτω ο IC· παλιν γεγραπται ουκ εκπιρασεις KN το- ΘN σου·

Matt 4:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v|18
εφη αυτω ο ιης παλιν γεγραπται ου πειρασεις KN τον ΘN σου

Matt 4:7 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9v-10r
Εφη αυτω ο IC παλιν. γεγραπται ουκ εκπειρασεις KN τον ΘN σου·

Matt 4:7 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]19r
ἔφη αὐτῶ ὁ IC· πάλιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις KN τὸν ΘN σου·

Matt 4:7 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]9rc1
ἐφη αὐτῶ ὁ IC· πάλιν γέγραπτε· οὐκ ἐκπειράσης KN τὸν ΘN σου·

Matt 4:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εφη αυτω ο IC παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεις KN τον ΘN σου·

Matt 4:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]28
Εφη αυτω ο IC παλιν Γεγραπται Ουκ εκπειρασεις KN τον ΘN σου·

Matt 4:7 [Minuscule 1 (12th century)]163v
Ἔφη αὐτῷ ὁ ισ· πάλιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θν σου·

Matt 4:7 [Minuscule 44 (12th century)]18r
ἔφη αὐτῷ ὁ ἰσ· πάλι γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θν σου·

Matt 4:7 [Minuscule 72 (11th century)]9v
φη αὐτῶ ὁ ισ· πάλιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θνʹ σου·

Matt 4:7 [Minuscule 83 (11th century)]44
ἔφη αὐτῶ ὁ ἰσ· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις κνʹ τὸν θνʹ σου·

Matt 4:7 [Minuscule 109 (1326)]29v-30r
ἔφη αὐτῷ ὁ ἰc· πάλιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θν σου.

Matt 4:7 [Minuscule 113 (11th century)]31r
ἔφη αὐτῶ ὁ ισ· πάλϊν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θν σου.

Matt 4:7 [Minuscule 201 (1357)]15rc1
Ἔφη αὐτῶ ὁ ἰc· πάλϊ γέγραπται. οὐκ ἐκπειράσεις κνʹ τὸν θνʹ σȣ.

Matt 4:7 [Minuscule 438 (12th century)]21v
ἔφη αὐτῷ ὁ ἰσ· πάλιν γέγραπται. οὐκ ἐκπειράσεις κνʹ τὸν θνʹ σȣ.

Matt 4:7 [Minuscule 439 (1159)]13vc1-2
ἔφη αὐτῶ ὁ ἰσ· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις κνʹ τὸν θνʹ σου·

Matt 4:7 [Minuscule 476 (11th century)]12r
ἔφη αὐτῷ ὁ ισ· πάΛιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θεόν σου·

Matt 4:7 [Minuscule 478 (10th century)]13r
ἔφη αὐτῶ ὁ ιc· πάλι γέγραπται. οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θν σου·

Matt 4:7 [Minuscule 504 (1033)]16v
ἔφη αὐΤῶ ὁ ἰσ· πάλιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θνʹ σου.

Matt 4:7 [Minuscule 1424 (10th century)]10r-v
ἔφη αὐτῶ ὁ ισ· πάλιν γέγραπται· οὐκ ἐκπειράσεις κν τὸν θν σου.

Matt 4:7 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂܂

Matt 4:7 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܟܬܝܒ ܗܘ ܕܠܐ ܬܢܣܐ ܠܡܪܟ ܘܐܠܗܟ܂

Matt 4:7 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܟܬܝܒ ܗܘ ܕܠܐ ܬܢܣܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܂

Matt 4:7 [Vulgate]
ait illi Iesus rursum scriptum est non temptabis Dominum Deum tuum

Critical Apparatus :

(1) γεγραπται : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, ℓ1086, Majority
(2) γεγραπτε : L, 13

(3) ουκ : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, ℓ1086, Majority
(4) ου : D

(5) εκπειρασεις : B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, ℓ1086, Majority
(6) εκπιρασεις : א, C
(7) εκπειρασης : L, 34, 699
(8) πειρασεις : D

 

 

Tischendorf Mt 4:7 Tischendorf Mt 4:7

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:7

(a) Πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου – The quotation is from the LXX version of Deuteronomy 6:16.

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.