Matthew 5:10

Mακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of Heaven.

Matt 5:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Mακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

MSS: E, K, M, S, Σ, Ω (f30c1-2), 1, 3 (p12), 4, 7, 8 (f23rc2-vc1), 9, 10, 11 (f24r), 12 (p55), 18 (f7r-v), 33, 34 (f25v), 35 (f5r), 36 (f27r), 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230 (f21rc1), 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901 (f13v), 1203, 1582, 2603, 2835 (f5rc2), ℓ339 (f33r), ℓ1086 (f268rc2)

Matt 5:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκε΅ δικαιοσυνης ὁτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανω·

Matt 5:10 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκα δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

Matt 5:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Mακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν της δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων·

Matt 5:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]11v|24
Μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστε· η βασιλεια των ουρανων

Matt 5:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12r
Μακαριοι͵ οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης͵ οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουνων·

Matt 5:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν·

Matt 5:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιωσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων·

Matt 5:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Μακαριοι οι δε διωγμεν ενεκεν δικαιοσυνης Οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων·

Matt 5:10 [Minuscule 1 (12th century)]164v
ακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐνῶν·

Matt 5:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]19v
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐνων.

Matt 5:10 [Minuscule 72 (11th century)]11v
μακάριοι οἱ δεδιωγμέΝοι ἕνεκεν δικαιοσύνης. ὅτι αὐτῶν ἐστι- ἡ βασιλεία τῶν οὐνῶν.

Matt 5:10 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]31r
μακάρϊοι οἱ δεδϊωγμένοι ἕνεκεν δϊκαιοσύνης. ὅτϊ αὐτ{ῶν} ἐστϊν ἡ βασϊλεία τῶν οὐνῶν.

Matt 5:10 [Minuscule 113 (11th century)]32v
μακάρϊοι οἱ δεδϊωγμένοι ἕνεκεν δϊκαιοσύνης, ὅτϊ αὐτῶν ἐστιν ἡ βασϊλεία τῶν οὐνῶν.

Matt 5:10 [Minuscule 201 (1357)]16vc1
μακάρϊοι οἱ δεδϊωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης. ὅτϊ αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐνῶν·

Matt 5:10 [Minuscule 438 (12th century)]24r-v
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκ{εν} δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐνῶν.

Matt 5:10 [Minuscule 439 (1159)]15rc1
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτϊ αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Matt 5:10 [Minuscule 504 (1033)]18v
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι νεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐνῶν.

Matt 5:10 [Peshitta]
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܕ݂ܶܦ݂ܘ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܗ݈ܺܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 5:10 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܀

Matt 5:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܛܘܒ̈ܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܕܝܦܝܢ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܀

Matt 5:10 [Vulgate]
beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelorum

Critical Apparatus :

(1) δεδιωγμενοι : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) δεδιωγμενι : 13
(3) δεδιωγμεν : Δ

(4) ενεκεν : א, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) ενεκα : B

(6) δικαιοσυνης : א, B, C, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) δικαιωσυνης : W (see Matt 5:6)
(8) της δικαιοσυνης : C
(9) δικαιοσυνην : 13

(10) εστιν : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) εστε : D

 

 

MSS:

(i) 505 (f7r) : ακάριοι = Μ faded?

 

 

Tischendorf Mt 5:10 Tischendorf Mt 5:10

 

ΛΒ :

9 (f15v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:10

(a) ἕνεκεν (Majority) or ἕνεκα (Codex Vaticanus)? ἕνεκα is found only four times in the New Testament (Mt 19:5, Lk 6:22, Act 19:22, 26:21), cf. P Lond 42:14 (168 B.C.), P Oxy X. 1293:16f. (117-38A.D.). The form ἕνεκεν, which prevails from 3rd century B.C. onwards, and is probably Ionic in origin, may be illustrated from P Petr III. 36(a) verso 27 (3rd century B.C.), P Meyer 23:4 (end of 4th century A.D.), and before a consonant in late P Oxy VI. 902:12 (c. 465 A.D.). In all these instances ἕνεκεν precedes the substantive, as generally in the New Testament, cf. Blass-Debrunner Gr. S 216. I. On a corresponding usage in the Attic inscriptions, it is stated by Konrad Meisterhans that in 2nd century B.C. the relation of ἕνεκα : ἕνεκεν = 4:22.
See Moulton-Milligan.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.