Matthew 5:9

Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.

Matt 5:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]12
Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί· ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

MSS: B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3 (p12), 7, 8, 9, 10, 11 (f23v-24r), 12, 18 (f7r), 33, 35 (f5r), 36 (f27r), 43, 44, 65 (f14r), 72, 109, 113, 157 (f29r-v), 201, 230 (f20v-21r), 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 2835 (f5rc2), ℓ339 (f32vc2-33rc1), ℓ1086 (f268rc2)

Matt 5:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
μακαριοι ὁι ϊρηνοποιοι οτι υιοι ΘY κληθησονται·

Matt 5:9 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι ΘY κληθησονται

Matt 5:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Mακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι υιοι ΘY κληθησονται·

Matt 5:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]11v|24
μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι ϋιοι ΘY κληθησονται

Matt 5:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12r
Μακαριοι͵ οι ειρηνοποιοι͵ οτι αυτοι υιοι ΘY κληθησονται·

Matt 5:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v
Μακάριοι εἰρηνοποιοὶ· ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ ΘY κληθήσονται·

Matt 5:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υϊοι ΘY κληθησονται

Matt 5:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι ΘY κληθησονται .

Matt 5:9 [Minuscule 1 (12th century)]164r
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ· ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θυ κληθήσον{ται}·

Matt 5:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]19v
μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ. ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θυ κληθήσονται.

Matt 5:9 [Minuscule 72 (11th century)]11r-v
μακάΡιοι οἱ εἰρὴνοποιοὶ. ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θυ κληθήσονται.

Matt 5:9 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]31r
μακάρϊοι οἱ ειρηνοποιοῖ. ὅτϊ αὐτοὶ υἱοὶ Θυ κληθήσονται.

Matt 5:9 [Minuscule 113 (11th century)]32v
μακάρϊοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτϊ αὐτοὶ υἱοὶ θ κληθήσονται.

Matt 5:9 [Minuscule 201 (1357)]16vc1
μακάρϊοι οἱ εἰρηνοποιοὶ. ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θ κληθήσονται·

Matt 5:9 [Minuscule 438 (12th century)]24r
μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θ κληθήσονται.

Matt 5:9 [Minuscule 439 (1159)]15rc1
μακάΡιοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θ κληθήσον{ται}.

Matt 5:9 [Minuscule 504 (1033)]18v
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θυ κληθήσονται.

Matt 5:9 [Peshitta]
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܽܘܢ܂

Matt 5:9 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ܀

Matt 5:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܛܘܒܝ̈ܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܕܗܢܘܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ܀

Matt 5:9 [Vulgate]
beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur

Critical Apparatus :

(1) οι : א, B, C, D, E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT οι : K, 901

(3) ειρηνοποιοι : B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ειρηνοπιοι : 4
(5) ιρηνοποιοι : א
(6) ειρηνοποιει : 13
(7) ρηνοποιοι : 2603

(8) αυτοι : B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) OMIT αυτοι : א, C, D, 13, Peshitta?

(10) υιοι θεου : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) υοι : 34

 

 

 

Tischendorf Mt 5:9 Tischendorf Mt 5:9

 

ΛΑ :

9 (f15v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:9

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.