Matthew 5:8

Mακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

Blessed are the pure in heart, for they will see God.

Matt 5:8 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]12
Mακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ· ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

MSS: א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3 (p12), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34 (f25r), 35 (f4v-5r), 36 (f26v-27r), 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230 (f20vc2), 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901 (f13r), 1203, 1582, 2603, 2835 (f5rc2), ℓ1086 (f268rc1-2)

Matt 5:8 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
μακαριοι ὁι καθαροι τη καρ̣δια ὁτι αυτοι τον ΘN οψονται

Matt 5:8 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον ΘN οψονται

Matt 5:8 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Mακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον ΘN οψονται·

Matt 5:8 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον ΘN οψονται

Matt 5:8 [Codex Basilensis (E05) (8th century)]12r
Μακαριοι͵ Οι καθαροι τη καρδια͵ οτι αυτοι τον ΘN οψονται·

Matt 5:8 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία· ὅτι αὐτοὶ τὸν ΘN ὄψονται·

Matt 5:8 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον ΘN οψονται·

Matt 5:8 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον ΘN οψονται·

Matt 5:8 [Minuscule 1 (12th century)]164r
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται·

Matt 5:8 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]19v
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ. ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται.

Matt 5:8 [Minuscule 72 (11th century)]11r
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρΔία. ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται.

Matt 5:8 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]31r
μακάρϊοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδΐᾳ ὅτϊ αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται

Matt 5:8 [Minuscule 113 (11th century)]32v
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία ὅτϊ αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται.

Matt 5:8 [Minuscule 201 (1357)]16vc1
μακάρϊοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία. ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται·

Matt 5:8 [Minuscule 438 (12th century)]24r
μακάριοι ι καθαροὶ τῆ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται.

Matt 5:8 [Minuscule 439 (1159)]15rc1
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται.

Matt 5:8 [Minuscule 504 (1033)]18v
μακάριοι οἱ καΘαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θν ὄψονται.

Matt 5:8 [Peshitta]
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 5:8 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܐܠܗܐ܀

Matt 5:8 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܛܘܒܝ̈ܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܢܚܙܘܢܗ ܠܐܠܗܐ܀

Matt 5:8 [Vulgate]
beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt

Early Church Fathers

(1) Clement of Alexandria (Stromata Book VII, p 20, Chapter 3, 13, 24, F.J.A.Hort & Joseph B. Mayor)
τῶν καθαρῶν τῇ καρδία

(2) Athanasius (Oratio Contra Gentes, p8, Patrologia Graeca, vol. 25, J.P. Migne)
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

 

Critical Apparatus :

(1) οψονται : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Athanasius
(2) οψωνται : ℓ339

 

 

Λ :

9 (f15v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:8

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.