Matthew 5:20

Λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

For I say to you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of Heaven.

Matt 5:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

MSS: 1, 7, 72, 109, 201, 438, 439, 490, 504

Matt 5:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
λεγω γαρ υμιν ὁτι εαν μη περισσευση υμω- η δικαιοσυνη πλεον των γραμʼματεων και φαρισαιων ου μη εισελθηται εις την βασιλιαν των ουρανων

Matt 5:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και φαρεισαιων ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 5:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
OMITTED. See Matt 5:19 (a) for explanation.

Matt 5:20 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]13r-13v
λεγω Γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και φαρισαιων͵ ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουνων·

Matt 5:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21r-21v
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων· οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων·

MSS: E, K, M, S, Ω, 8, 13 (f3vc2), 43 (f17v-18r), 65, 500* (f16r-v), 700, 892

Matt 5:20 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10rc2
Λέγω γὰρ ϋμῖν· ὁτι ἐὰν μη περισεύσει ϋμῶν ἡ δικαὶοσυνη· πληον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαιων, οὐ μη εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων.

Matt 5:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]12-13
λεγω γαρ ϋμιν οτι εαν μη περισσευση [η?] ϋμων δικαιοσυνη πλεον των γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθηται εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 5:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Λεγω γαρ υμιν Οτι εανμη περισσευσαι υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων· και φαρισαιων ουμη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουνων·

Matt 5:20 [Minuscule 1 (12th century)]164v
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων ·οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων·

Matt 5:20 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]24rc1
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν·

Matt 5:20 [Minuscule 44 (12th century)]20v
λέγω Γὰρ ὑμῖν. ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματαίων καὶ φαρισαίων. οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων.

Matt 5:20 [Minuscule 72 (11th century)]12r
Λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων· οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 109 (1326)]31v-32r
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περϊσσεύση ἡ δϊκαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τ{ῶν} γραμματέων ϗ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

* {ῶν} = Greek ligature   |   ϗ = καὶ

Matt 5:20 [Minuscule 113 (11th century)]33v (ΙΒ)
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περϊσσεύση ἡ δϊκαιοσύνη ὑμῶν πλεῖω τῶν φαρϊσαίων καὶ γραμματέων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασϊλείαν τῶν ὀυνῶν·

* πλεῖω Check again!

Matt 5:20 [Minuscule 201 (1357)]17rc2
λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτϊ ὰν μὴ περϊσσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρϊσαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 438 (12th century)]25v
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν. πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 439 (1159)]15vc1-2
λέγω γὰρ ὑμ· τι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέ{ων} καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 504 (1033)]19r-10v
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν·

Matt 5:20 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܠܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 5:20 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ܂ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܂ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂

Matt 5:20 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܡܢ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ܀

Matt 5:20 [Vulgate]
dico enim vobis quia nisi abundaverit iustitia vestra plus quam scribarum et Pharisaeorum non intrabitis in regnum caelorum

Critical Apparatus :

(1) περισσευση : א, B, E, K, M, S, W, Ω, 1, 7, 8, 13, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(2) περισσευσαι : Δ
(3) περισευσει : L

(4) η δικαιοσυνη υμων : 1, 7, 33?, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 504, 2603, Majoritypt, Vulgate? (iustitia vestra)
(5) υμων η δικαιοσυνη : א, B, D, E, K, L, M, S, Δ, Ω, 8, 13, 43, 44, 65, 500, 700, 892, Majoritypt
(6) η υμων δικαιοσυνη : W

(7) πλειον : B, E, K, M, S, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500*, 504, 700, 892, 2603
(8) πλειων : 33
(9) πλεον :  א, W, 500c
(10) πληον : L
(11) πλειω : 113

(12) γραμματεων και φαρισαιων : א, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 43, 44, 65, 72, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, Majority
(13) γραμματεων και φαρεισαιων : B
(14) γραμματαιων και φαρισαιων : 44, 2603c
(15) γραμματιων και φαρισαιων : 2603*
(16) φαρισαιων και γραμματεων : 113

(17) εισελθητε : B, E, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 43, 44, 65, 72, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(18) εισελθηται : א, W

(19) βασιλειαν : B, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 33, 43, 44, 65, 72, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(20) βασιλιαν : א

 

 

Tischendorf Mt 5:20 Tischendorf Mt 5:20

Early Church Fathers

 

A Textual Commentary On Matthew 5:20

(a) ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν or ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη? Some scholars rejected ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη as “a transposition for emphasis.” Internal evidence is not unfavourable to the reading, for although ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη may be a correction for emphasis, so may ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν be an alteration to more usual position. And yet there is something in the simplicity of Textus Receptus so far removed from the artificial and so much in the manner of the evangelist, as to make it far more likely to be the genuine one than the other (Bloomfield).

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.