Matthew 5:20

Λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

For I say to you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of Heaven.

Matt 5:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

MSS: Σ, 1, 7, 10, 12, 18 (f7v-8r), 35 (f5r), 72, 109, 201, 438, 439, 490, 504, 505 (f8r), 1582 (f14r), 1701 (f1r)

Matt 5:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
λεγω γαρ υμιν ὁτι εαν μη περισσευση υμω- η δικαιοσυνη πλεον των γραμʼματεων και φαρισαιων ου μη εισελθηται εις την βασιλιαν των ουρανων

Matt 5:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και φαρεισαιων ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 5:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
OMITTED. See Matt 5:19 (a) for explanation.

MSS: 792, 793

Matt 5:20 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]13r-v
λεγω Γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και φαρισαιων͵ ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουνων·

Matt 5:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21r-v
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων· οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων·

MSS: E, K, M, S, Ω, 8, 13 (f3vc2), 43 (f17v-18r), 65, 500* (f16r-v), 700, 892

Matt 5:20 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10rc2
Λέγω γὰρ ϋμῖν· ὁτι ἐὰν μη περισεύσει ϋμῶν ἡ δικαὶοσυνη· πληον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαιων, οὐ μη εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων.

Matt 5:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]12-13
λεγω γαρ ϋμιν οτι εαν μη περισσευση [η?] ϋμων δικαιοσυνη πλεον των γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθηται εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 5:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Λεγω γαρ υμιν Οτι εανμη περισσευσαι υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων· και φαρισαιων ουμη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουνων·

Matt 5:20 [Minuscule 1 (12th century)]164v
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων ·οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων·

Matt 5:20 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]24rc1
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν·

Matt 5:20 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]20v
λέγω Γὰρ ὑμῖν. ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματαίων καὶ φαρισαίων. οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων.

Matt 5:20 [Minuscule 72 (11th century)]12r
Λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων· οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 109 (1326)]31v-32r
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περϊσσεύση ἡ δϊκαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τ{ῶν} γραμματέων ϗ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]33v
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περϊσσεύση ἡ δϊκαιοσύνη ὑμῶν πλεῖω τῶν φαρϊσαίων καὶ γραμματέων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασϊλείαν τῶν ὀυνῶν·

Matt 5:20 [Minuscule 201 (1357)]17rc2
λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτϊ ὰν μὴ περϊσσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρϊσαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 438 (12th century)]25v
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν. πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 439 (1159)]15vc1-2
λέγω γὰρ ὑμ· τι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέ{ων} καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν.

Matt 5:20 [Minuscule 504 (1033)]19r-v
λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν·

Matt 5:20 [Lectionary ℓ181 (Add MS39602) (980 A.D.)]39vc1
(τη Γ μετα την Ν) (τη Δ μετα την Ν )
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶ- γραμματαίων καὶ φαρισαίων οὐ μὴ εἰσέλθηται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνων·

Matt 5:20 [Lectionary ℓ339 (ii) (5th day/7th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]29vc1
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιωσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶ- γραμματαίων καὶ φαρισαίων οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὀυνῶν·

Matt 5:20 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܠܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 5:20 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ܂ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܂ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂

Matt 5:20 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܡܢ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ܀

Matt 5:20 [Vulgate]
dico enim vobis quia nisi abundaverit iustitia vestra plus quam scribarum et Pharisaeorum non intrabitis in regnum caelorum

Critical Apparatus :

(1) μη : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(2) ου : 11

(3) περισσευση : א, B, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(4) περισευση : 901
(5) περισευσει : L, 4, 273, 279
(6) περισσευη : 11
(7) περισσευσαι : Δ

(8) η δικαιοσυνη υμων : Σ, 1, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 26, 33?, 35, 37, 38, 40, 47, 56, 57, 58, 60, 72, 76, 77, 83, 109, 113, 116, 117, 125, 127, 128, 129, 137, 147, 149, 155, 165, 201, 204, 209, 220, 230, 269, 285, 290, 293, 296, 331, 346, 363, 364, 386, 387, 438, 439, 490, 504, 505, 757, 758, 760, 762, 763, 768, 769, 780, 781, 782, 789, 791, 795, 797, 805, 901, 1410, 1414, 1582, 1686, 1689, 1690, 1694, 1698, 1700, 1701, 1807, 2603, ℓ181, Majoritypartim, Vulgate? (iustitia vestra), Scholz
(9) η δικαιωσυνη υμων : ℓ339
(10) η δικαιοσυνη ημων : 329, 371
(11) υμων η δικαιοσυνη : א, B, D, E, K, L, M, S, Δ, Ω, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 65, 84, 86, 99, 106, 114, 118, 119, 120, 123, 124, 131, 133, 134, 140, 143, 146, 150, 151, 157, 162, 173, 202, 229, 251, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 286, 287, 291,  295?, 298, 299, 300, 301, 324, 365, 367, 375, 388, 500, 501, 556, 699, 700, 759, 761, 764, 765, 766, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 783, 784, 785, 787, 788, 794, 796, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 806, 808, 809, 811, 892, 1203, 1413, 1415, 1418, 1691, 1692, 1695, 1697, 1699, 2835, Majoritypartim
(12) η υμων δικαιοσυνη : W

(13) πλειον : B, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500*, 501c, 504, 505, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339
(14) πλειων : 33
(15) πλεον :  א, W, 11, 157, 500c, 556,
(16) πληον : L
(17) πλειω : 113

(18) γραμματεων και φαρισαιων : א, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2835, Majority
(19) γραμματεων και φαρεισαιων : B
(20) γραμματαιων και φαρισαιων : 4, 9, 44, 230, 2603c, ℓ181, ℓ339
(21) γραμματιων και φαρισαιων : 2603*
(22) φαρισαιων και γραμματεων : 113
(23) φαρισαιῶ και των γραμματαιων : 901

(24) εισελθητε : B, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(25) εισελθηται : א, W, ℓ181

(26) βασιλειαν : B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(27) βασιλιαν : א

 

 

Tischendorf Mt 5:20 Tischendorf Mt 5:20

 

 

ΛΕ / Ι :

10 (f14v),

ΛϚ / Ε :

699 (f6r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:20

(a) ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν or ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη? Some scholars rejected ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη as “a transposition for emphasis.” Internal evidence is not unfavourable to the reading, for although ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη may be a correction for emphasis, so may ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν be an alteration to more usual position. And yet there is something in the simplicity of Textus Receptus so far removed from the artificial and so much in the manner of the evangelist, as to make it far more likely to be the genuine one than the other
(S. T. Bloomfield)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.