Matthew 5:23

Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἐκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you,

Matt 5:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]13
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

MSS: B, L, W, Σ, 7, 892c (<ουν>)

Matt 5:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης ὁτι ὁ αδελφος σου εχι τι κατα σου·

Matt 5:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἐὰν οὗν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ

Matt 5:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]12v|26
εαν ουν προσφερης το δωρον σου επει το θυσιαστηριον και εκει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου

Matt 5:23 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]13v
εαν ουν προσΦερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον͵ και εκει μνησθης͵ οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου·

MSS: D, E, K, M, S, Ω, 1, 8, 18 (f8r), 34 (f27v), 35 (f5v), 36 (f29v), 43, 65 (f15r), 72, 109, 113, 157 (f30v), 201, 438, 439, 490, 501 (f10v), 504, 505 (f8r), 556 (f8r-v), 699 (f6r), 700, 1203, 1582, 1701 (f1v), 2603 (f12r|27)

Matt 5:23 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21v
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ εκεῖ μνησθῆς· ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τί κατα σοῦ·

Matt 5:23 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10vc1
ἐαν οὐν πρὸσφέρεις τὸ δωρον σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήρηον κἀκεῖ μνησθῆς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ·

Matt 5:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου

Matt 5:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Εαν ουν προσφερη το δωρον σου επι το θυσιαστηριον· Και εκει μνησθης· Οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου·

Matt 5:23 [Minuscule 1 (12th century)]165r
Ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ Δῶρόν σȣ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ·

Matt 5:23 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]24rc1-2
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρον σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθ{ις} ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

Matt 5:23 [Minuscule 44 (Add MS 4949) ((12th century)]20v
ἐὰν οὖν προCφέρεις τὸ δῶρον σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς. ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ.

Matt 5:23 [Minuscule 72 (11th century)]12v
ἐὰν οὖν Προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς, ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ.

Matt 5:23 [Minuscule 109 (1326)]32r
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δώρον σου ἐπῒ τὸ θϋσϊαστήρϊον· ϗ ἐκεῖ μνησθὴς ὅτϊ ὁ ἀδελφός σου ἔχει τΐ κατὰ σοῦ

Matt 5:23 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]33v
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου {ἐπὶ} τὸ θυσϊαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς ὅτϊ ὁ ἀδελφός σου ἔχει τί κατὰ σȣ·

Matt 5:23 [Minuscule 201 (1357)]17vc1
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θϋσιαστήρϊον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς ὅτϊ ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

Matt 5:23 [Minuscule 438 (12th century)]26r
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου {ἐπ}ῒ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

Matt 5:23 [Minuscule 439 (1159)]15vc.2
ἐὰν οὖν Προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἐκεῖ μνησθῆς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σȣ,

Matt 5:23 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]16v
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρον σου ἐπὶ τὸ θυσϊαστήριον καὶ ἐκεῖ μνησθεῖς ὅτϊ ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

Matt 5:23 [Minuscule 504 (1033)]19v
ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶΡόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐκεῖ μνησθῆς· ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

Matt 5:23 [Peshitta]
ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܐܰܟ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ܂

Matt 5:23 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܟ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܬܡܢ ܬܥܗܕ ܕܡܕܡ ܐܚܝܕ ܐܚܘܟ ܥܠܝܟ ܐܟܬܐ܂

Matt 5:23 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܟ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܬܡܢ ܬܥܗܕ ܕܐܚܘܟ ܐܚܝܕ ܥܠܝܟ ܐܟܬܐ

Matt 5:23 [Vulgate]
si ergo offeres munus tuum ad altare et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te

Critical Apparatus :

(1) ουν : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(2) OMIT ουν : 11

(3) προσφερης : א, B, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(4) προσφερεις : L, 4, 44, 901, ℓ181, ℓ339
(5) προσφερη : Δ

(6) επι : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(7) επει : D

(8) το θυσιαστηριον : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(9) το θυσιαστηρηον : L
(10) τω θυσιαστηριον ; 4, 13

(11) κακει : א, B, L, W, Σ, 7, 13, 33, 892, ℓ181, ℓ339
(12) και εκει : D, E, K, M, S, Ω, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority, Complutensian

(13) μνησθης : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500*?, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(14) μνησθεις : 3, 9, 33, 230, 500
(15) μνησθις : 8

(16) εχει τι κατα σου : B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901mg, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(17) εχι τι κατα σου : א
(18) OMIT εχει τι κατα σου : 901*

 

Tischendorf Mt 5:23 Tischendorf Mt 5:23

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:23

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.