Matthew 5:24

ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

leave your gift there before the altar, and go, first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.

Matt 5:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]13
Ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

MSS: B, E, M, S, Σ, Ω, 1, 3 (p14), 7, 8, 10 (f15r), 11 (f26r), 12 (p57), 18 (f8r), 33 (f102v), 35 (f5v), 36 (f29v-30r), 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 230 (f21vc2), 438, 439, 490, 500, 501 (f10v-11r), 504, 556 (f8v), 699 (f6r), 700 (f21v-22r), 1203, 1582, 1701 (f1v), 2603

Matt 5:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aφες εκι το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου· και υπαγε πρωτον διαλʼλαγηθι τω αδελφω σου· και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου·

Matt 5:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρό- σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου

Matt 5:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Aφες εκει το δωρον σου ενπροσθεν του θυσιαστηριου· και ϋπαγε πρωτο- καταλλαγηθι τω αδελφω σου· και τοτε ελθων προσφερε(ις) το δωρον σου

* (..) = ink faded. F.H. Scrivener = προσφερεις.

Matt 5:24 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]13v
αφες εκει το δωρον σου͵ εμπροσθεν του θυσιαστηριου· και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου· και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου·

Matt 5:24 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21v
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτον δίαλλαγηθι τῶ ἀδελφό σου· καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου·

Matt 5:24 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10vc1-2
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἐνπροσθεν τοῦ θυσιαστηρηου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθη τῶ ἀδελφῶ σου· καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρον σου.

Matt 5:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου· και ϋπαγε πρωτον διαλλαγηθει τω αδελφω σου και τοτε ελθω- προσφερε το δωρον σου

Matt 5:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Αφες εκει το δωρον σου εμπροσος του θυσιαστηριου· Και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου

Matt 5:24 [Minuscule 1 (12th century)]165r
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν συἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρ{ῶ}τον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῶ σου· ϗ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου·

Matt 5:24 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]20v
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθϊ τῷ ἀδελφῷ σου· καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

* διαλλάγηθϊ or διαλλάγηθη?

Matt 5:24 [Minuscule 72 (Harley MS 5647) (11th century)]12v
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῶ σου καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

Matt 5:24 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]32r
ἄφες ἐκεῖ τὸ δώρον σου ἔμπρόσθεν τοῦ θυσιαστηρίου ϗ ἐίπαγε πρῶτον δϊαλλάγηθϊ τῷ ἀδελφῶ σου καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δώρον σου.

Matt 5:24 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]33v
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθ{εν} τοῦ θυσϊαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτο διαλλάγηθϊ τῶ ἀδελφῶ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σȣ.

Matt 5:24 [Minuscule 201 (1357)]17vc1
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρον σου ἔμπροσθεν τοῦ θϋσϊαστηρίου· ϗ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθϊ τῶ ἀδελφῶ σου· καὶ τότε ἐλθὼν, πρόσφερε τὸ δῶρον σου.

Matt 5:24 [Minuscule 438 (12th century)]26r
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῶ σȣ. καὶ τότε ἐλθὼν, πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

Matt 5:24 [Minuscule 439 (1159)]16rc1
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῶ σου· καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρον σου.

Matt 5:24 [Minuscule 504 (1033)]19v
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

Matt 5:24 [Peshitta]
ܫܒ݂ܽܘܩ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܙܶܠ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܬ݂ܪܰܥܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂܂

Matt 5:24 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܫܒܘܩ ܩܘܪܒܢܟ ܬܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡܕܒܚܐ܂ ܘܙܠ ܠܘܩܕܡ ܐܬܪܥܐ ܥܡ ܐܚܘܟ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܟ܀

Matt 5:24 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܫܒܘܩ ܩܘܪܒܢܟ ܬܡܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܙܠ ܠܘܩܕܡ ܐܬܪܥܐ ܥܡ ܐܚܘܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܩܪܒ ܩܘܪܒܢܟ

Matt 5:24 [Vulgate]
relinque ibi munus tuum ante altare et vade prius reconciliare fratri tuo et tunc veniens offers munus tuum

Critical Apparatus :

(1) εκει : B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34mg, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(2) εκι : א
(3) OMIT εκει : 34*

(4) εμπροσθεν : א, B, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(5) ενπροσθεν : D, L
(6) εμπροσθε : 9, 892?
(7) εμπροσος : Δ
(8) επι : 505

(9) του θυσιαστηριου : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(10) του θυσιαστηρηου : L
(11) το θυσιαστηριον : 505

(12) υπαγε : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(13) ειπαγε : 109

(14) διαλλαγηθι : א, B, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, Majority
(15) διαλλαγιθη : 4
(16) διαλλαγηθει : W
(17) διαλλαγηθη : L, 13, ℓ181
(18) διαλλαγιθι : ℓ339
(19) διαλαγηθι : 901, 2835
(20) καταλλαγηθι : D

(21) αδελφω : א, B, D, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(22) αδελφο : K

(23) προσφερε : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(24) προσφερεις : D

 

 

MSS:

(1) ℓ339 (f33rc2-vc1) : τὼ δώρον

 

Tischendorf Mt 5:24 Tischendorf Mt 5:24

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:24

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.