Matthew 5:25

Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ· μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ· καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.

Be friendly to your opponent quickly, while you are with him on the road so that the opponent may not hand you over to the judge, and the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison.

* Be friendly OR be at peace. | way OR road

Matt 5:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]13-14
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῷἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.

MSS: E, K, S, Σ, 3 (p14-15), 7, 8, 10, 11, 12, 18 (f8r), 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157 (f30v-31r), 201, 230?, 438, 439, 490, 500, 504, 505 (f8v), 556, 699 (f6r-v), 1203, 2603

Matt 5:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ϊσθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως ὅτου ει μετʼ αυτου εν τη οδω· μηποτε σε παραδω ὁ αντίδικος τω κριτη· και ὁ κριτης τω ϋπηρετη και εις φυλακην βληθηση·

Matt 5:25 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Matt 5:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]12v|26
:Iσθει ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδωσει· ο αντιδεικος τω κριτη· και ο κριτης σε παραδωσει τω ϋπηρετη· και εις φυλακην βληθησει

Matt 5:25 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14r
Ϊσθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ· εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου· μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη· και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη· και εις φυλακην βληθηση·

Matt 5:25 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21v
ἴσθι εὐνοῶν τῶ αντιδίκω σου τὰχὺ· ἕως ὅτου εἶ ἐν τῆ ὁδῶ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτής σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση·

Matt 5:25 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10vc2
Ϊσθι εὐνοῶν τω αντηδικω σου ταχύ, ἐως οτὀυ εἶ μετ’ αυτου ἐν τῆ οδῶ· μήποτε σε παραδῶ ὁ ἀντηδικος τῶ κριτῆ, καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῶ τῶ ϋπιρέτη καὶ εἰς φυλακὴ- βληθἐῖς·

Matt 5:25 [Codex Washingtonianus (W032) (8th century)]
ϊσθι ευνοω- τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη· και ο κριτης σε παραδω τω ϋπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Matt 5:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Ισθι ευνων τω αντιδικω σου ταχυεωσοτου ει εν τη οδω μεταυτου μη ποτε σε παραδω ο αντιδηκος τω κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηγετη και εις φυλακην βληθηση

Matt 5:25 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]32c2-33c1
Ἴσθη εὐνοῶν τῶ αντιδίκω σου τὰχὺ· ἕως ὅτου εἶ ἐν τῆ ὁδῶ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτής σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση·

Matt 5:25 [Minuscule 1 (12th century)]165r
ἴσθι εὖνοῶν τ{ῷ} ντιδίκω σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδ{ῷ}· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ· καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ· ϗ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Matt 5:25 [Minuscule 22 (Grec 72) (Codex Colbertinus 2467) (12th century)]1r
… παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ· καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῶ τῷ ὑπηρέῃ· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Matt 5:25 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]|20v
ἴσθι εὐνοῶν Τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ. ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ· καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῶ τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση.

Matt 5:25 [Minuscule 72 (11th century)]12v
ἴσθι εὐΝοῶν τῶ ἀντιδίκω σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ, ἐν τῆ ὁδῶ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση.

Matt 5:25 [Minuscule 109 (1326)]32r
ἴσθι εὐνοῶν τῶ ἀντιδίκω σου ταχὺ, ἕως ὅτȣ εἶ ἐν τῆ ὁδῶ μετ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῆ· Ṡ ὁ κριτής σε παραδῶ τῷ ὑπηρέτη ϗ εἰς φυλακὴν βληθήση.

Matt 5:25 [Minuscule 113 (11th century)]33v-34r
σθϊ εὐνοῶν τῶ ἀντιδίκω σου ταχὺ ἕως ὅτου ἐν τῆ ὁδῶ μετ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδϊκος τῶ κρϊτῆ· καὶ ὁ κρϊτής σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση·

MSS: M, 113, 700

Matt 5:25 [Minuscule 201 (1357)]17vc1-2
ἴσθι υνοῶν τῶ ἀντϊδίκω σου ταχὺ· ἕως ότȣ εἶ ἐν τῆ ὁδῶ μετ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδϊκος τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτής σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.

Matt 5:25 [Minuscule 438 (12th century)]26r-v
ἴσθι εὐνοῶν τῶ ἀντιδίκω σου ταχὺ, ἕως ὅτȣου Εἶ ἐν τῆ ὁδῶ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος σου τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτής σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη, ϗ εἰς φυλακὴν βληθήση.

Matt 5:25 [Minuscule 439 (1159)]16rc1
ἴσθι εὐνοῶ- Τῶ ἀντιδίκω σου ταχὺ· ἕως ὅτου εἶ ἐν τῆ ὁδῶ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτ{ής} σε παραδῶ τῶ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση·

Matt 5:25 [Minuscule 504 (1033)]19v-20r
ἴσθι Ἐυνοῶν τῷ ἀντιδίκω σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ, ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῆ· καὶ ὁ κριτής σε παραδῶ τῷ ὑπηρέτη· καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση·

Matt 5:25 [Peshitta]
ܗܘܰܝܬ݁ ܡܶܬ݂ܰܐܘܶܐ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܥܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ܂

Matt 5:25 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܘܝܬ ܡܬܐܘܐ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ܂ ܒܥܓܠ ܥܕ ܥܡܗ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܕܠܡܐ ܒܥܠܕܝܢܟ ܢܫܠܡܟ ܠܕܝܢܐ܂ ܘܕܝܢܐ ܢܫܠܡܟ ܠܓܒܝܐ܂ ܘܬܦܠ ܒܝܬ ܐܣ̈ܝܪܐ܂

Matt 5:25 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܘܝܬ ܡܬܐܘܐ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ ܒܥܓܠ ܥܕ ܥܡܗ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܡܐ ܒܥܠܕܝܢܟ ܢܫܠܡܟ ܠܕܝܢܐ ܘܬܦܠ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ

Matt 5:25 [Vulgate]
esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo ne forte tradat te adversarius iudici et iudex tradat te ministro et in carcerem mittaris

Critical Apparatus :

(1) ισθι : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(2) ισθει : D
(3) ισθη : Ω, 4, 2835, ℓ181

(4) ευνοων : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(5)  ευνων: Δ

(6) τω αντιδικω : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 505, 556, 699, 700, 892c, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(7) τω αντηδικω : L
(8) το αντιδικω : 501
(9) τω ντιδικω : 1
(10) τω δικω : 892*

(11) οτου : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(12) ου : 13

(13) ει : א, B, D, E, K, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(14) η : M, 9, 113, 700, 901

(15) εν τη οδω μετ αυτου : Δ, Ω, E, K, L, M, S, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority, Vulgate (in via cum eo)
(16) μετ αυτου εν τη οδω : א, B, D, W, 1, 33, 892, 1582, Peshitta? (ܥܰܡܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ)
(17) μετ αυτου εν οδω : 13

(18) παραδω (i) : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(19) παραδωσει : D

(20) αντιδικος : א, B, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 439, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(21) αντιδηκος : Δ
(22) αντιδεικος : D
(23) αντηδικος : L
(24) ADD σου : 438

(25) σε παραδω (ii) : E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582c, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority, Peshitta
(26) σε παραδωσει : D
(27) OMIT σε παραδω : א, B, 1, 13, 892, 1582, 1701

(28) υπηρετη : א, B, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835c~, ℓ181, ℓ339, Majority
(29) υπιρετη : L
(30) υπηγετη : Δ
(31) υπηρεη : 22

(32) βληθηση : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230?, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835?, Majority
(33) βληθησει : D, ℓ181, ℓ339
(34) βληθεις : L

 

 

ΛϚ / Ε :

M (f28vc1-2), S (f24vc2-25rc1), Ω (f32c2-33c1), 3 (p14), 7 (f30r), 9 (f17r), 10 (f15r), 12 (p57), 13 (f4rc1), 33 (f102v), 34 (f28r), 36 (f30r), 44 (f20v), 113 (f33v-34r), 230 (f21vc2), 439 (f16rc1), 500 (f16v), 501 (f11r), 504 (f19v-20r), 556 (f8v), 700 (f22r), 892 (f30r-v), 1203 (f13v), 1582 (f14v), 1701 (f1v), 2603 (f12r|27), 2835 (f6rc2)

ΛϚ / Ι :

11 (f26r-v), 438 (f26r-v)

 

Tischendorf Mt 5:25 Tischendorf Mt 5:25

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:25

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.