Matthew 5:26

Ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Amen I say to you, you will not come out of there until you have paid the last coin.

* a small Roman coin

Matt 5:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]14
Ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

MSS: א, B, D, M, S, Σ, 1, 3 (p15), 8, 9, 10, 12 (p57), 13, 18, 22 (f1r), 34 (f28r), 35 (f5v), 36 (f30r), 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230 (f21vc2), 438, 439, 490, 500, 504, 556, 699 (f6v), 700, 892, 901 (f14r), 1203, 1582, 1701 (f1v), 2835 (f6rc2), ℓ181 (f40rc1)

Matt 5:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aμην λεγω σοι· ου μη εξελθης εκιθεν εως αν αποδῶς τον εσχατο- κοδραντην·

Matt 5:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθε ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Aμην λεγω σοι· ου μη εξελθης εκειθεν εως αν αποδως τον εσχατον κοδραντην

Matt 5:26 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14r
Aμην λεγω σοι· ου μη εξελθης εκειθεν͵ εως αν αποδως͵ τον εσχατον κοδραντην·

Matt 5:26 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21v
Ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν· ἕως ὰν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην·

Matt 5:26 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10vc2
Ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξελθεις ἐκειθεν, ἕως οὐ ἀποδωσις τον ἔσχατον κοδραντην

* or κοδραντιν?

Matt 5:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως ου αποδως τον εσχατον κοδραντην

MSS: W, 7

Matt 5:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Αμην λεγω σοι· Ου μη εξελθης εκειθεν εωσαν αποδως τον εσχατον κοδραντην.

Matt 5:26 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]33c1
ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν ἕως ὰν ἀποδῶς τὸν ἀίσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 1 (12th century)]165r
ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντοην·

* ἀποδῶς = ἀπαδῶς ?

Matt 5:26 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21r
ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν. ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 72 (11th century)]12v
ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 109 (1326)]32r
ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν. ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 113 (11th century)]34r
ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν· ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 201 (1357)]17vc2
ἀμὴν. λέγω σοι, οὐ μἢ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 438 (12th century)]26v
ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν. ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 439 (1159)]16rc1
ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Minuscule 504 (1033)]20r
ἀμὴν λέγω σοι· οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν. ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

Matt 5:26 [Peshitta]
ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ܂

Matt 5:26 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܬܬܠ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ܀

Matt 5:26 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܕܬܬܠ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ

Matt 5:26 [Vulgate]
amen dico tibi non exies inde donec reddas novissimum quadrantem

Critical Apparatus :

(1) εξελθης : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(2) εξελθεις : L, 4

(3) αν : א, B, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501c, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(4) ου : L, W, 7, 11, 501*, ℓ181, ℓ339
(5) OMIT αν : 33

(6) αποδως : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(7) αποδος : 4, 505
(8) αποδωσις : L

(9) εσχατον : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(10) αισχατον : Ω

(11) κοδραντην : א, B, D, E, K, L?, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(12) κοδραντιν : L?, 2603

 

 

Tischendorf Mt 5:26 Tischendorf Mt 5:26

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:26

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.