Matthew 5:28

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.

Matt 5:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]14
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

MSS: M, 1, 7, 11 (f26v), 22, 113 (f34r), 500*, 901 (f14r), 1203 (f13v-14r), 1582

Matt 5:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eγω δε λεγω ϋμι- ὁτι πας ο βλεπω- γυναικα προς το επιθυμησεαυτης ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια ἁυτου

Matt 5:28 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ.

Matt 5:28 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]13v|28
εγω δε λεγω ϋμειν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Matt 5:28 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14r
Εγω δε λεγω υμιν͵ οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην· ηδη εμοιχευσεν αυτην͵ εν τη καρδια αυτου·

MSS: E, S, W, Ω, 3 (p15), 7, 8, 34, 35, 36 (f28r-v), 43, 44, 65, 72, 109, 201, 438, 439?, 490, 500 (f16v-17r), 501, 504, 505, 556, 699 (f6v), 700, 892, ℓ181 (f40rc1)

Matt 5:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτι πᾶς ὁ εμβλέψας γυναῖκα προς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν· ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴ- ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ·

MSS: K, 2603 (f12r|27)

Matt 5:28 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10vc2-11rc1
ἐγω δὲ λεγω ϋμῖν· ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναικα πρὸς τὸ ἐπεθυμῆσαι αυτὴν, ἤδι ἐμύχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ·

Matt 5:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]13
Εγω δε λεγω ϋμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου·

Matt 5:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Εγω δε λεγω υμιν· Οτι πας ο βλεπων γυνακα προς το επιθυμησαι αυτην δηε μοιχευς εν τη καρδια αυτου·

Matt 5:28 [Minuscule 1 (12th century)]165r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς· ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ·

Matt 5:28 [Minuscule 44 (12th century)]21r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν. ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ·

Matt 5:28 [Minuscule 72 (11th century)]12v-13r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν. ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ.

Matt 5:28 [Minuscule 109 (1326)]32r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν. ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν. ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία· αὐτοῦ.

Matt 5:28 [Minuscule 113 (11th century)]34r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτϊ πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴς, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ·

Matt 5:28 [Minuscule 201 (1357)]17vc2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτϊ πᾶς ὁ βλέπων γϋναῖκα πρὸς τὸ ἐπϊθϋμῆσαι αὐτὴν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ·

Matt 5:28 [Minuscule 438 (12th century)]26v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν. ὅτι πᾶς ὁ βλέπω- γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ.

Matt 5:28 [Minuscule 439 (1159)]16rc1-2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν· ἤδη (ἐμοίχευ)σεν αὐτὴν ἐν (τῆ καρ)δία αὐτοῦ.

* (ἐμοίχευ), (τῆ καρ) = smudged

Matt 5:28 [Minuscule 504 (1033)]20r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν. ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Matt 5:28 [Peshitta]
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܺܝܗ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܓ݁ܳܪܳܗ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ܂

Matt 5:28 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܠ ܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬܬܐ ܘܪܐܓ ܠܗܿ ܓܪܗܿ ܒܠܒܗ܂

Matt 5:28 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܠ ܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬܬܐ ܘܪܐܓ ܠܗ܂ ܓܪܗ ܒܠܒܗ

Matt 5:28 [Vulgate]
ego autem dico vobis quoniam omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam iam moechatus est eam in corde suo

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(2) OMIT δε : 13

(3) υμιν : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(4) υμειν : D

(5) βλεπων : א, B, D, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ181
(6) εμβλεπων : 9, ℓ339
(7) εμβλεψας : K, 157, 2603

(8) γυναικα : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(9) γυνακα : Δ

(10) επιθυμησαι : B, D, E, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(11) επιθυμισαι : Σ
(12) επιθυμησε : א
(13) επεθυμησαι : L

(14) αυτης : א¹, M, Σ, 1, 11, 22, 113, 500*?, 901, 1203, 1582
(14) αυτην : B, D, E, K, L, S, W, Δ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority, Complutensian Polyglott
(15) OMIT αυτης : א*

(16) ηδη : א, B, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(17) ηδι : L
(18) δηε : Δ

(19) εμοιχευσεν : א, B, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(20) εμυχευσεν : L
(21) μοιχευς : Δ

(22) αυτην : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(23) OMIT αυτην : Δ

(24) αυτου : א, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(25) εαυτου : B

 

 

ΛΖ :

501 (f11r)

 

 

Tischendorf Mt 5:28 Tischendorf Mt 5:28

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:28

(a) After επιθυμησαι Codex Vaticanus and the Majority read αυτην, others αυτης; some omit, but the Peshitta has the pronoun. αυτην is preferred.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.