Matthew 5:29

Eἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

And if your right eye cause you to stumble, pluck it out, and cast it from you; for it is better for you that one of your members perish, and not your whole body to be thrown into Gehenna.

Matt 5:29 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]14
Eἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

MSS: B, E, K, M (f29rc1), Δ, Σ, Ω (f33c1-2), 1, 3 (p15), 7, 10 (f15r-v), 11 (f26v-27r), 12 (p58), 13 (f4rc1-2), 22, 33, 35 (f5v), 36 (f30v), 44, 65, 109, 201, 438, 439, 490, 500? (δοξιος OR δεξιος), 501, 556 (f8v-9r), 700, 892, 1203, 1582, 1701 (f1v-2r), 2603 (f12r-v|27-28), 2835 (f6vc1)

Matt 5:29 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eι δε ο οφθαλμος σου ὁ δεξιος σκανδαλιζι σε ἑξἑλε αυτον· και βαλε απο σου συμφερι γαρ σοι ἱνα αποληται ἑν των μελω- σου και μη ὁλον το σωμα σου βληθῆ εις γεενναν·

Matt 5:29 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Eἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῇ εἰς γέενναν

Matt 5:29 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]13v|28
Eι δε ο οφθαλμος ο δεξιος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου· συμφερει γαρ σοι ϊνα απολητε εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου απεληθη εις γεενναν

Matt 5:29 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14r
ει δε ο οφθαλμος Cου ο δεξιος σκανδαλιζει σε͵ εξελε αυτον και βαλε απο σου· συμφερει γαρ σοι͵ ινα αποληται εν των μελων σȢ και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν·

Matt 5:29 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22r
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτόν· καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι· ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελών σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου· βληθῆ εἰς γέένναν·

Matt 5:29 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11rc1
δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζη σαι, ἔξελε αὐτὸν ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ϊνα ἀπολητε ἓν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆσει εἰς τὴν γέεναν.

Matt 5:29 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949 AD)]25rc1-2
εἰ δὲ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῆ εἰς γέενναν·

Matt 5:29 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]14
Ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ϊνα αποληται εν τω- μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις την γεενναν

MSS: W, 8 (f24rc2-vc1), 43 (f18r-v)

Matt 5:29 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου Cυμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου· και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 1 (12th century)]165r
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε· ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σȣ· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν·

Matt 5:29 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21r
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός Cου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε. ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι. ἵνα ἀπόληται ἒν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 72 (11th century)]13r
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός Cου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε. ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι. ἵνα ἀπόληται ἒν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου ἐμβληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 109 (1326)]32r-v
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε. ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι, ἵνα ἀπόλειται ἓν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 113 (11th century)]34r
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμ{ός} σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίξει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῆ εἰς τ{ον} γέενναν,

Matt 5:29 [Minuscule 201 (1357)]17vc2-18rc1
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξϊὸς σκανδαλΐζει σε, ἔξελε αὐτὸν· καὶ βάλε ἀπὸ σȣ· σϋμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σȣ βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 438 (12th century)]26v-27r
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῆ εἰς Γέενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 439 (1159)]16rc2
(εἰ δὲ ὁ ὀ)Φθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σȣ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σȣ. καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σȣου βληθῆ εἰς γέενναν.

* (εἰ δὲ ὁ ὀ) = smudged

Matt 5:29 [Minuscule 504 (1033)]20r
εἰ δὲ ὁ ὀΦθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε. ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι· ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου. καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου ἐμβληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:29 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]22r

*   Right margin: απέλθη

Matt 5:29 {Peshitta]
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܗܰܕ݁ܳܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ܂

Matt 5:29 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢ ܕܝܢ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܚܨܝ ܫܕܝܗ ܡܢܟ܂ ܦܩܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܕܡܟ ܢܐܒܕ܂ ܘܠܐ ܟܘܠܗ ܦܓܪܟ ܢܐܙܠ ܠܓܗܢܐ܂

Matt 5:29 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢ ܕܝܢ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܚܨܝܗ ܫܕܝܗ ܡܢܟ܂ ܦܩܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܕܡܟ ܢܐܒܕ ܘܠܐ ܟܘܠܗ ܦܓܪܟ ܢܐܙܠ ܠܓܗܢܐ

Matt 5:29 [Vulgate]
quod si oculus tuus dexter scandalizat te erue eum et proice abs te expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum quam totum corpus tuum mittatur in gehennam

Critical Apparatus :

(1) ει : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339
(2) η : L

(3) ο οφθαλμος : א, B, D, E, K, L, M, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500?, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(4) OMIT ο : S, 157,

(5) σου ο δεξιος : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500?, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(6) ο δεξιος σου : D

(7) σκανδαλιζει : B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(8) σκανδαλιζι : א
(9) σκανδαλιξει : 113
(10) σκανδαλιζη : L, 4, 9, 699

(11) σε : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339
(12) σαι : L

(13) εξελε : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339
(14) εξελαι : 4, 230

(15) και βαλε : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181c, ℓ339
(16) και εκ βαλε : ℓ181*
(17) OMIT και βαλε : L

(18) αποληται εν : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339c, Majority
(19) απολητε εν : D, L, 901
(20) απωληται εν : 4
(21) απολειται εν : 109, ℓ339
(22) απωλειται εν : 505
(23) εν αποληται : 34

(24) το σωμα : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339
(25) τω σωμα : 13

(26) βληθη : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339, Majority
(27) βληθησει : L
(28) εμβληθη : 72, 504
(29) απεληθη : D

(30) γεενναν : א, B, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, ℓ339
(31) την γεενναν : W, 8, 18, 43
(32) τον γεενναν : 113
(33) την γεεναν : L, 901
(34) ADD του πυρος : 4

 

 

Tischendorf Mt 5:29 Tischendorf Mt 5:29

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:29

(a) βληθη or απεληθη ? The scribe of Codex Bezae confused the ending of Matt 5:29 with the ending of  Matt 5:30. Matt 5:30 is omitted in Codex Bezae.

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.