Matthew 5:30

Kαὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

And if your right hand cause you to stumble, cut it off, and cast it from you; for it is better for you that one of your members perish, and not your whole body to be thrown into Gehenna.

Matt 5:30 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]14
Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

MSS: E, K, M, S, Ω, 1, 3 (p15), 7, 10 (f15v), 11 (f27r), 12 (p58), 18 (f8r), 34, 35, 36 (f30v-31r), 43, 65, 72, 113 (f34r), 201, 230 (f22rc1), 438, 439, 490, 501 (f11r), 504, 556 (f9r), 700 (f22r-v), 1203 (f14r), 1701 (f2r), 2835 (f6vc1), ℓ181 (f40rc1-2)

Matt 5:30 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ει ἡ δεξια σου χειρ σκανδαλιζι σε εκκοψον αυτη και βαλε απο σου· συμφερι γαρ σοι ϊνα απόληται ἑν τω μελων σου ϗ μη ὁλον το σωμα σου εις γεενναν απελθη·

Matt 5:30 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
ϗ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἁπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.

MSS: B, 157 (f31r-v)

Matt 5:30 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]13v|28
OMITTED

Matt 5:30 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14r-v
και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε͵ εκκοψον αυτὴν και βαλε απο σου· συμφερει γαρ σοι͵ ϊνα αποληται εν των μελω- σου· και μη ολον τὸ σωμα σου· βληθη εις γεενναν·

Matt 5:30 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22r
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε. ἔκκοψον αὐτὴν· καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι· ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βλη()θῆ εἰς γέενναν·

Matt 5:30 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11rc1
Καὶ ἡ δεξιά σου χειῤ σκανδαλίζη σε ἔκοψον αὐτην καὶ βάλε ἀπο σοῦ, συμφέρει γάρ σοι, ϊνα ἀπόλειτε ἑν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σωμα σου βληθῆσει εἰς τὴν γεέναν·

Matt 5:30 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε κοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ϊνα αποληται εν τω- μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν

Matt 5:30 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζη σε κοψον αυτην και βαλε απο σου· Συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν·

Matt 5:30 [Minuscule 1 (12th century)]165r
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε· ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ·

MSS: B, 1, 33 (f102v), 892 (f30v), 1582 (f15r)

Matt 5:30 [Minuscule 8 (Grec 49) (11th century)]24vc1
καὶ εἰ ἡ δεξιᾶ σου χεὶρ σκανδαλίζει σε. ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἒν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς τὴν γέενναν·

Matt 5:30 [Minuscule 44 (12th century)]21r
καὶ εἰ ἡ δεξιᾶ σου χεὶρ σκανδαλίζει σε. ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόλιται ἒν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:30 [Minuscule 72 (11th century)]13r
καὶ εἰ ἡ δεξιᾶ σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκΚοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἒν τῶ- μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:30 [Minuscule 109 (1326)]32v
Καὶ εἰ ἡ δεξϊά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε. ἔκκοψον αὐτὴν Ṡκαὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· σϋμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόλειται ἒν τῶν μελῶν σου, Ṡκαὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:30 [Minuscule 113 (11th century)]34r
καὶ εἰ ἡ δεξϊά σου χεὶρ σκανδαλίξει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου· καὶ μὴ ὅλο τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν·

Matt 5:30 [Minuscule 201 (1357)]18rc1
Καὶ εἰ ἡ δεξιᾶ σου χεὶρ σκανδαλΐζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν· καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· σϋμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, ϗ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:30 [Minuscule 438 (12th century)]27r
καὶ εἰ ἡ δεξιά σȣ χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου. καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:30 [Minuscule 439 (1159)]16rc2
Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σȣ καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σȣ βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 2:9 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζη(ει) σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι, ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν.

Matt 5:30 [Minuscule 504 (1033)]20r
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου Χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου.

Matt 5:30 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܣܽܘܩ ܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ܂

Matt 5:30 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܢ ܐܝܕܟ ܕܝܡܝܢܐ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܦܣܘܩ ܫܕܝܗ ܡܢܟ܂ ܦܩܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܢܐܒܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܝܟ܂ ܘܠܐ ܟܠܗ ܦܓܪܟ ܢܐܙܠ ܠܓܗܢܐ܂

Matt 5:30 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
Omitted

Matt 5:30 [Vulgate]
et si dextera manus tua scandalizat te abscide eam et proice abs te expedit tibi ut pereat unum membrorum tuorum quam totum corpus tuum eat in gehennam

Critical Apparatus :

(1) Matthew 5:30 : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(2) OMIT Matthew 5:30 : D

(3) ει : א, B, E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ181, Majority
(4) OMIT ει : L, 501, 2603

(5) η δεξια σου χειρ : א, B, E, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(6) η χειρ σου η δεξια : 13
(7) OMIT σου : Σ

(8) σκανδαλιζει σε : B, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500c?, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(9) σκανδαλιζι σε : א
(10) σκανδαλιζη σε : L, Δ, 4, 9, 500
(11) σκανδαλιξει σε : 113
(12) σκανδαλειζε : 505

(13) εκκοψον : א, B, E, K, M, S, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(14) εκοψον : L
(15) κοψον : W, Δ

(16) αυτην και βαλε : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(17) OMIT αυτην και βαλε : 4

(18) συμφερει : B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(19) συμφερι : א

(20) αποληται : א, B, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(21) απολιται : 44
(22) απολητε : 901
(23) απολειται : 109, 699
(24) απολειτε : L
(25) απωληται : 4
(26) απωλειται : 505

(27) μη : א¹, B, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(28) η : א*

(29) το σωμα : א, B, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority
(30) τω σωμα : 13

(31) βληθη εις γεενναν : E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 1203, 1701, 2603, 2835, ℓ181, Majority, Peshitta
(32) βληθη εις γεεναν : 901
(33) βληθη εις την γεενναν : 8
(34) βληθησει εις την γεεναν : L
(35) εις γεενναν απελθη : א, B, 1, 22?, 33, 157, 892, 1582, Vulgate?

 

 

Tischendorf Mt 5:30 Tischendorf Mt 5:30

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:30

(a) Matt 5:30 is omitted in Codex Bezae because the scribe confused the ending of Matt 5:29 with the ending of Matt 5:30.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.