Matthew 5:31

Ἐρρέθη δέ ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον·

And it has been said that whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.

Matt 5:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]14
Ἐρρέθη δέ ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον·

MSS: Δ, 3 (p15), 8, 10, 65c, 438, 439, 2835c~ (f6rc1)

Matt 5:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eρρέθη δε ὁς ἁν απολυση την γυναικα ἁυτου δοτω αυτῆ αποστασιον·

Matt 5:31 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἐρρέθη δέ ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον

MSS: B, 33, 700

Matt 5:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]13v|28
Eρρηθη δε ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον

Matt 5:31 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14v
Ερρηθη δε οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου͵ δοτω αυτη αποστασιον·

MSS: E, 7, 11 (f27r), 12 (p58), 22, 556 (f9r), 2603

Matt 5:31 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22r
ἐρρήθη· ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση την γυναῖκα αὐτοῦ. δότω αὐτὴν· ποστάσιον·

Matt 5:31 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11rc1
ἐρρεθη δὲ, ως αν ἀπολύσει τὴν γυναικα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]29rc1
Ἐρρέθη δέ, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτὴν ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949 AD)]25rc2
Ερρηθη δε· οτι ος αν απολυση την γυναικα δοτω αυτη αποστασιον·

Matt 5:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ερρεθη δε οτι ος εαν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον .

Matt 5:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
Ερρεθη δε οτι οσαν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον·

Matt 5:31 [Codex Rossanensis (Σ042) (6th century)]
Ερρεθη δε οτι ος εαν απολυση την γυναικα αυ[… ..]τω […. …]στ[…..]

Matt 5:31 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]33c2
ἐΡρήθη δέ, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτὴν ἀποστάσιον,

Matt 5:31 [Minuscule 1 (12th century)]165r
ἐρρέθη δέ· Ὃς, ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· δότω αὐτῇ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Minuscule 44 (12th century)]21r
ἐρῥήθη δὲ. τι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. δότω αὐτῇ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Minuscule 65 (MS 5776) 11th century)]15v
ἐρρηέθη δέ ὅτι ὃς ἂν Ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Minuscule 72 (11th century)]13r
ἐρρήθη τι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. δότω αὐτῆ ἀποστάσιον·

MSS: 43, 72, 230 (f22rc1), 490, 504

Matt 5:31 [Minuscule 109 (1326)]32v
ρρέθη. ὅτϊ ὃς ἂν ἀπολύση. τὴν γϋναῖκα αὐτοῦ. δότω αὐτῆ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Minuscule 113 (11th century)]34r
ἐρρήθη δέ ὅτϊ ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ μυλίον ἀποστάσιου·

Matt 5:31 [Minuscule 201 (1357)]18rc1
ἐρρέθη ὅτϊ ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γϋναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Minuscule 438 (12th century)]27r
ἐρρέθη δέ, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ ἀποστάσιον.

Matt 5:31 [Minuscule 439 (1159)]16rc.2
ρρέθη δέ, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ ἀποστάσιον·

Matt 5:31 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]17r
ἐρρήθη δέ· ὅτϊ ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ

*   500 continues with παρεκτὸς in v. 32.

Matt 5:31 [Minuscule 504 (1033)]20r
ἐῤῥήθη ὅτι ὃς. ἂν, ἀπολύση τὴν Γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῆ ἀποστάσιον

Matt 5:31 [Peshitta]
ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܗ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܽܘܠܳܠܳܐ܂

Matt 5:31 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܬܐܡܪ ܕܡܢ ܕܫܪܐ ܐܢܬܬܗ ܢܬܠ ܠܗܿ ܐܓܪܬܐ ܕܕܘܠܠܐ܂

Matt 5:31 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܬܐܡܪ ܕܡܢ ܕܫܒܩ ܐܢܬܬܗ ܢܬܠ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܕܕܘܠܐ

Matt 5:31 [Vulgate]
dictum est autem quicumque dimiserit uxorem suam det illi libellum repudii

Critical Apparatus :

(1) ερρεθη : א, B, L, M, W, Δ, Σ, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 18, 33, 34, 35, 65c, 109, 157, 201, 438, 439, 505, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2835c, Majority
(2) ερρηθη : D, E, K, S, Ω, 7, 11, 12, 22, 36, 43, 44, 65*, 72, 113, 230, 490, 500, 504, 556, 699, 1582, 2603, 2835*?, ℓ339
(3) ερηθη : 501

(4) δε : א¹, B, D, E, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 36, 44, 65, 113, 157, 230, 438, 439, 500, 501, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, Majority
(5) τοις αρχαιοις : ℓ339
(6) OMIT δε : א*, K, 18, 34*?, 35, 43, 72, 201, 109, 490, 504, 505, 1701

(7) οτι : E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 901, 1203, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta
(8) OMIT οτι : א, B, D, L, 1, 13, 33, 700, 892, 1582, 1701

(9) ος : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) ως : L

(11) αν : א, B, D, E, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 3, 4c, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) εαν : W, Σ
(13) OMIT αν : 4*

(14) απολυση : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(15) απολυσει : L, 4

(16) γυναικα αυτου : א, B, D, E, K, L, M, W, Δ, Σ?, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(17) OMIT αυτου : S

(18) δοτω : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ?, Ω, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(19) δοτο : 9
(20) OMIT δοτω : 4, 500, 1203

(21) αυτη : א, B, D, E, L, S, W, Δ, Σ?, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(22) αυτην : K, M, Ω
(23) OMIT αυτη : 4, 500, 1203

(24) αποστασιον : א, B, D, E, K¹, L, M, S, W, Δ, Σ?, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(25) ποστασιον : K*
(26) βιβλιον αποστασιου : 113, 901
(27) OMIT αποστασιον : 4, 500, 1203

 

 

Tischendorf Mt 5:31 Tischendorf Mt 5:31

 

ΛΖ / S :

109 (f32v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:31

(a) ὅτι omitted by Codices Vaticanus, Sinaiticus, Bezae, and Family 1 is probably ܕ in the Peshitta.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.