Matthew 5:35

μήτε ἐν τῇ γῇ ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·

nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king.

Matt 5:35 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Mήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως.

MSS: K, M, S, 1, 3 (p16), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34 (f29r-v), 35 (f6r), 36 (f31v), 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230 (f22rc2), 438, 439, 490, 500 (f17r-v), 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901 (f14v), 1203, 1582, 1701 (f2r), 2603 (f12v-13r|28-29), ℓ339

Matt 5:35 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Mητε εν τη γη ὁτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου· μητε εις Ϊεροσολυμα ὁτι πολις εστιν του μεγαλου βασιλεως·

Matt 5:35 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Mήτε ἐν τῇ γῇ ὅτι ὑποπόδιο- ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα ὅτι πόλις ἐστιν τοῦ μεγάλου βασιλέως

Matt 5:35 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Mητε εν τη γη οτι ϋποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις Ϊεροσολυμα οτι πολις εστιν του μεγαλου βασιλεως

Matt 5:35 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]14v-15r
Μητε εν τη γη· οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου· μητε εις Ϊεροσολυμα͵ οτι πολις εστιν του μεγαλου βασιλεως·

MSS: B, D, E, W, Σ, 13

Matt 5:35 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22r-v
μήτε ἐν τῆ γῆ· ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ιεροσόλυμα· ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11rc2
μητε ἐν τῆ γῆ· ὅτι ϋποποδιον ἐστην τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μὴτε εἰς Ϊεροσολυμα, ὁτι πόλης ἐστιν τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
μητε εν τη γη οτι ϋποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις Ϊεροσολυμα οτι πολις εστιν του μεγαλου βασιλεως

Matt 5:35 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31
μητε εν τη γη· Οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις Ιεροσολυμα Οτι πολεις εστιν του μεγαλου βασιλεως·

Matt 5:35 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]34c1
μήτε ἐν τῆ γῆ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. μήτε εἰς ἱεροσόλυμα ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 1 (12th century)]165r
μήτε ἐν τῆ γῇ ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα· ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21v
μήτε ἐν τῇ γῇ. ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα. ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 72 (11th century)]13v
μήτε ἐν τῆ γῆ. ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα. ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 109 (1326)]32v
μήτε ἐν τῇ γῆ. ὅτϊ ὑποπόδϊόν ἐστϊ τῶν ποδῶν αὐτȣ· μήτε εἰς ἱεροσόλϋμα. ὅτϊ πόλϊς ἐστϊ τοῦ μεγάλου βασϊλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]34v
μήτε ἐν τῆ γῆ· ὅτϊ ὑποπόδϊόν ἐστϊ τῶν ποδῶν αὐτ{οῦ}· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα· ὅτϊ πόλϊς ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασϊλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 201 (1357)]18rc2
μήτε ἐν τῆ γῆ· ὅτϊ ὑποπόδϊον ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλϋμα· ὅτϊ πόλϊς ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασϊλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 438 (12th century)]27v
μήτε ἐν τῆ γῆ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. μήτε εἰς ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 439 (1159)]16vc1
μήτε ἐν τῆ γῆ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστὶ τῶ- ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Minuscule 504 (1033)]20v
μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα. ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Matt 5:35 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܝܫܠܶܡ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ܂

Matt 5:35 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܦ ܠܐ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܟܘܒܫܐ ܗܝ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܛܘܠ ܕܡܕܝܢܬܗ ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ܂

Matt 5:35 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܟܘܒܫܐ ܗܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܕܡܕܝܢܬܗ ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ܂

Matt 5:35 [Vulgate]
neque per terram quia scabillum est pedum eius neque per Hierosolymam quia civitas est magni Regis

Critical Apparatus :

(1) εστι (i) : K, M, S, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339
(2) εστιν : א, B, D, E, W, Δ, Σ, 13, 33, 699
(3) εστην : L

(4) πολις : א, B, D, E, K, M, W, S, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(5) πολεις : Δ
(6) πολης : L
(7) OMIT μητε εις ιεροσολυμα ὁτι πολις εστι του μεγαλου βασιλεως : 33

(8) εστι (ii) : K, M, S, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339
(9) εστιν : א, B, D, E, L, W, Δ, Σ, Ω, 13, 699, 2835

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:35

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.