Matthew 5:36

μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.

Neither shall you swear by your head, because you are not able to make one hair white or black.

Matt 5:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Mήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.

MSS: K, S, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 2603

Matt 5:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
τδε εν τη κεφαλη σου ομοσης ὁτι ου δυνασαι μιαν τριχαν λευκη- ποιησαι ἠ μελαιναν·

Matt 5:36 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Mήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς ὅτι οὐ δύνασαι μία- τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἠ μέλαιναν

MSS: B, 892 (f31r)

Matt 5:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Mητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι ποιεινησαιησαι τριχα μειαν λευκην η μελαιναν

Matt 5:36 [Codex Basilensis (E07) (8th century)] 15r
μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης͵ οτι ου δυνασαι μιαν τριχαν λευκην η μελαιναν ποιησαι·

Matt 5:36 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
μήτε ἐν τῆ κεφαλή σου ὀμόσης· ὅτι οὐ δυνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι·

Matt 5:36 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc1
Μὴτε ἐν τῆ κεφαλή σου ὡμώσης, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τριχα λευκὴν· ποιῆσαι μελενάν·

Matt 5:36 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]29rc2-vc1
μήτε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσης· ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν· ἢ μέλαινα πυῆσαι.

Matt 5:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχαν λευκην ποιησαι η μελαναν·

Matt 5:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]31-32
μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην η μελαιναν ποιησαι·

Matt 5:36 [Minuscule 1 (12th century)]165r
μήτε ἐν τῇ κεφαλῆ σου ὀμόσης· ὅτι οὐ δύνασαι ποιῆσαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν·

MSS: 1, 1582 (f15r-v)

Matt 5:36 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]4rc2-vc1
μήδε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσης ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχαν ποιήσαι λευκὴν ἢ μέλεναν·

Matt 5:36 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21v
μήτε ἐν τῆ κεφαλῇ σου ὁμόσης. ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι·

Matt 5:36 [Minuscule 72 (11th century)]13v
μήτε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσης. ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.

Matt 5:36 [Minuscule 109 (1326)]32v
μήτε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσης. ὅτϊ οὐ δύνασαι μΐαν τρΐχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.

Matt 5:36 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]34v
μήτε ἐν τῆ κεφαλή σου ὀμόσης· ὅτϊ ȣ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιήσαι·

Matt 5:36 [Minuscule 201 (1357)]18rc2
μήτε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσης· ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα, λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.

Matt 5:36 [Minuscule 438 (12th century)]27v
μήτε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσης. ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.

Matt 5:36 [Minuscule 439 (1159)]16vc1
μήτε ἐν τῆ κεφαλῆ σου ὀμόσ{ης}· ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι·

* {ης} = Greek ligature

Matt 5:36 [Minuscule 504 (1033)]20v
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσης, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι·

Matt 5:36 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]22v

Matt 5:36 [Peshitta]
ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܪܺܫܳܟ݂ ܬ݁ܺܐܡܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ܂

Matt 5:36 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܦܠܐ ܒܪܫܟ ܬܐܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܒܗ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܕܣܥܪܐ ܐܘܟܡܬܐ ܐܘ ܚܘܪܬܐ܂

Matt 5:36 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܠܐ ܒܪܝܫܟ ܬܐܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܒܗ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܕܣܥܪܐ ܐܘܟܡܬܐ ܐܘ ܚܘܪܬܐ܂

Matt 5:36 [Vulgate]
neque per caput tuum iuraveris quia non potes unum capillum album facere aut nigrum

Critical Apparatus :

(1) μητε : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 1203, 1582, 2603, ℓ339
(2) μηδε : 13

(3) ομοσης : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 1203, 1582, 2603, ℓ339
(4) ομωσης : 4, 33
(5) ωμωσης : L

(6) μιαν τριχα λευκην η μελαιναν ποιησαι : E, K, S, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 2603, Majority
(7) μιαν τριχα λευκην η μελαινα ποιησαι : ℓ339
(8) μιαν τριχα λευκην η μελαινα πυησαι : M
(9) μιαν τριχα λευκην ποιησαι η μελαιναν : B, 33, 892, Vulgate? (facere aut nigrum)
(10) μιαν τριχα λευκην ποιησαι μελεναν : L
(11) μιαν τριχα ποιησαι λευκην η μελαιναν : 700
(12) μιαν τριχαν λευκην ποιησαι η μελαιναν : 1203, א
(13) μιαν τριχαν λευκην ποιησαι η μελαναν : W
(14) μιαν τριχαν λευκην η μελαιναν ποιησαι  : 157
(15) μιαν τριχαν λευκην η μελαναν ποιησαι : 4
(16) μιαν τριχαν ποιησαι λευκην η μελεναν : 13
(17) ποιησαι μιαν τριχα λευκην η μελαιναν : 1, 1582
(18) ποιησαι τριχα μειαν λευκην η μελαιναν : D1
(19) ποιεινησαι τριχα μειαν λευκην η μελαιναν : D*

 

Tischendorf Mt 5:36 Tischendorf Mt 5:36

 

A Textual Commentary On Matthew 5:30

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.