Matthew 5:46

Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same?

Matt 5:46 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]16
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

MSS: B, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 22, 35 (f6r), 43, 72, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 505 (f9v), 892, 1203, 1701, 2603c, ℓ339 (f34rc2-vc1)

Matt 5:46 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
εαν γαρ αγαπησητε τους αγαπωντας ϋμας τινα μισθον εχετε ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν

Matt 5:46 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι

Matt 5:46 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]14v|30
:Eαν γαρ αγαπησηται τους αγαπωντας ϋμας τινα μεισθον εχεται ουχι και οι τελωναι ουτως ποιουσιν

Matt 5:46 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15v-16r
εαν γαρ αγαπησηΤε τους αγαποωντας υμας τινα μισθον εχετε͵ ουχι ϗ οι τελωναι το αυτο ποιουσι-·

Matt 5:46 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]23r
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς· τίνα μισθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν·

MSS: K, S, Σ, Ω, 3 (p17), 36 (f33rc1), 65, 556, 700, 1582 (f16r), ℓ1086 (f67vc2)

Matt 5:46 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]12rc1
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσειτε τοὺς ἀγαπόντας ὑμᾶς, τίνα μισθον ἔχετε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι· τὸ αὐτῶ ποιοῦσιν·

Matt 5:46 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]30rc1
ἐὰν γὰρ ἀΓαπήσητε· τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς. τίνα μισθὸν ἔχεται· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι· τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν·

Matt 5:46 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εαν γαρ αγαπησηται τους αγαπωντας ϋμας τινα μισθον εχεται ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν

Matt 5:46 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
Εαν γαρ αγαπησητε τους αγαπωντας υμας Τινα μισθην ουκ εχετε Ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν·

Matt 5:46 [Minuscule 1 (12th century)]165v
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπόνΤας ὑμᾶς· τίνα μισθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τοῦτο ποιοῦσιν;

Matt 5:46 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]22r
ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε Τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς. τίνα μισθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτῶ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Minuscule 72 (11th century)]14r
ἐὰν γὰρ γαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς. τίνα μισθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Minuscule 109 (1326)]33r
ὰν γὰρ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μϊσθὸν ἔχετε· ȣχὶ Ṡκαὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσϊν;

Matt 5:46 [Minuscule 113 (11th century)]35r
ἐὰν γὰρ ἀγαπατε τοὺς γαπῶντας ὑμᾶς· τίνα μϊσθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]18vc2-19rc1
ἐὰν γὰρ γαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μϊσθὸν ἔχετε· οὐχὶ ϗ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Minuscule 438 (12th century)]28v
ὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε. οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Minuscule 439 (1159)]17rc1
ὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμ{ᾶς}, τίνα μισθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Minuscule 504 (1033)]21r-v
ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς. τίνα μισθὸν ἔχετε· οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;

Matt 5:46 [Peshitta]
ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ܂

Matt 5:46 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢ ܓܝܪ ܡܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܟܘܢ ܡܢܘ ܐܓܪܟܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̈ܟܣܐ ܥܒܕܝܢ܂

Matt 5:46 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢ ܓܝܪ ܬܚܒܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܟܘܢ ܡܢܘ ܐܓܪܟܘܢ ܐܦ ܡܟܣ̈ܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ܂

Matt 5:46 [Vulgate]
si enim diligatis eos qui vos diligunt quam mercedem habebitis nonne et publicani hoc faciunt

Critical Apparatus :

(1) γαρ : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT γαρ : 901

(3) αγαπησητε : א, B, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34c, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) αγαπησηται : D, W
(5) αγαπησειτε : L
(6) αγαπηστε : 34*
(7) αγαπατε : 4, 901

(8) αγαπωντας : א, B, D, E1, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4c, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) αγαποντας : E*, L, 1, 4*, 9
(10) αγαπατε : 109, 113

(11) μισθον : א, B, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) μεισθον : D
(13) μισθην : Δ

(14) εχετε : א, B, E, K, L, S, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603c, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) εχητε : 501
(16) εχεται : D, M, W
(17) εξετε : 13
(18) ουκ εχετε : Δ

(19) το αυτο : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) το αυτω : L, 44, 901
(21) τω αυτο : 4
(22) τουτο : 1
(23) ουτως : D, 33

(24) ποιουσι : B, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 35, 43, 44, 72, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 892, 901, 1203, 1701, 2603, ℓ339
(25) ποιουσιν : א, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 13, 33, 34, 36, 65, 109, 556, 700, 1582, ℓ1086,

 

 

ΜΑ / Ε :

D (14v|30), K (f23r), M (f30rc1), S (f26r), Ω (f35c2), 3 (p17), 7 (f30v-31r), 8 (f25rc1-2), 9 (f18v), 10 (f16v), 11 (f29r), 12 (p60), 13 (f4vc2), 22 (f2r), 34 (f30v), 36 (f33rc1), 157 (f32v), 230 (f22vc2), 439 (f17rc1), 500 (f18r), 504 (f21r-v), 556 (f9v), 892 (f32r), 1203, 1582 (f16r), 1701 (f3r), 2603 (f13v|30)

 

Tischendorf Mt 5:46 Tischendorf Mt 5:46

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:46

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.