Matthew 5:6

Mακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.

Matt 5:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]11
Mακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην· ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

MSS: B, D, E, K, M (f27rc2-vc1), S, Ω, 1, 3 (p12), 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 (f7r), 33 (f102r), 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901 (f13r), 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086 (f268rc1)

Matt 5:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
μακαριοι ὁι πινω-τες και διψωντες την δικαιοσυνη- οτι αυτοι χορτασθησονται·

Matt 5:6 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται

Matt 5:6 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Mακαριοι οι πινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται·

Matt 5:6 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]10v-11v|22-24
:μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνη- οτι αυτοι χορτασθησονται

Matt 5:6 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12r
Μακαριοι͵ οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην· οτι αυτοι χορτασθησονται·

Matt 5:6 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται·

Matt 5:6 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
μακαριοι οι πινωντες και διψωντες την δικαιοωσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται    .

Matt 5:6 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]29
Μακαριοι οι πινοντες και διψωντες την δικαιου·συνην Οτι αυτοι χορτασθησονται·

Matt 5:6 [Minuscule 1 (12th century)]164r
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην· ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται·

Matt 5:6 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]19v
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην. ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Minuscule 72 (11th century)]11r
μακάριοι οἱ πεινῶντες Καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην. ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]31r
μακάρϊοι οἱ πϊνῶντες ϗ δϊψ{ῶν}τες τὴν δϊκαιοσύνην. ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Minuscule 113 (11th century)]32v
μακάριοι οἱ πεινῶντ{ες} καὶ δϊψῶντες τὴν δϊκαιοσύνην ὅτϊ αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Minuscule 201 (1357)]16rc2-vc1 |ι
Μακάρϊοι οἱ πεινῶντες ϗ δϊψῶντες τὴν δϊκαιοσύνην. ὅτϊ αὐτοὶ χορτασθήσονται·

Matt 5:6 [Minuscule 438 (12th century)]24r
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Minuscule 439 (1159)]15rc1
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Minuscule 504 (1033)]18v
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ Διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Matt 5:6 [Peshitta]
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܺܝܢ ܘܰܨܗܶܝܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܣܒ݁ܥܽܘܢ܂

Matt 5:6 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܦܢܝܢ ܘܨܗܝܢ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܢܣܒܥܘܢ܀

Matt 5:6 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܛܘܒ̈ܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܦܢܝܢ ܘܨܗܝܢ ܠܟܢܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܢܣܒܥܘܢ܀

Matt 5:6 [Vulgate]
beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam quoniam ipsi saturabuntur

Critical Apparatus :

(1) πεινωντες : B, D, E, K, M, S, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(2) πινωντες : א, C, W, Σ, 109, Complutensian
(3) πεινοντες : ℓ339
(4) πινοντες : Δ

(5) και : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Ω, Σ, Δ, 1, 3, 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) OMIT και : 230

(7) δικαιοσυνην : א, B, C, D, E, K, M, S, W*, Ω, Σ, Δ1, 1, 3, 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(8) δικαιωσυνην : ℓ339
(9) δικαιωσυνης : W1 (See Matt 5:10)

 

 

ΚΗ / Ε :

K (f20v), M (f27rc2-vc1), S (f23vc2), Ω (f30c1), 7 (f29r), 9 (f15v), 10 (f13v), 11 (f23v), 13 (f3rc1), 34 (f25r), 36 (f26v), 109 (f31r), 230 (f20vc2), 439 (f15rc1), 500 (f15v), 501 (f10r), 504 (f18v), 556 (f7r), 699 (f5v), 700 (f20v), 892 (f28v), 1203 (f12v), 1582 (f13r), 2835 (f5rc2)

ΚΘ / Ι :

12 (p55), 2603 (f10v|24)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:6

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.