Matthew 6:10

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Let your kingdom come; let your will be done, as in heaven, so on earth.

Matt 6:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Ἐλθέτωβασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

MSS: M, S, Ω, 3 (p18), 4, 7, 8, 9, 10, 11c, 12, 13, 18 (f9v), 34 (f32v), 35 (f6v), 36 (f35r), 43 (f19v-20r), 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230 (f23r-v), 438, 439, 490, 500 (f18v-19r), 504, 556, 700 (f24r-v), 892, 901 (f15v), 1203, 1701 (f4r), 2121, 2603, 2835 (f15rc1), ℓ339 (f144vc2)

Matt 6:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eλθατω η βασιλια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης

Matt 6:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ἐλθέτω ὴ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημα σου ως ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·

Matt 6:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Eλθατω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου εν ουρανω και επι της γης

Matt 6:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17r
ελθετω η βασιλεια σου· γενηθητω το θελημα σου· ως εν ουνω και επι της γης·

Matt 6:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
ελθατω η βασιλεια σου · γενηθητω το θελημα σου · ως εν ουνω και επι της γης·

Matt 6:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24r
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου· ὡς ἐν οὐνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ελθατω η βασιλεια σου· γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης

MSs: W, Σ

Matt 6:10 [Codex Monacensis (X033) (10th century)]5
Γεννηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν ουν καὶ ἐπὶ τῆς γῆς:

Matt 6:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Ελθατω η βασιλεια σου Γενηθητω το θελημα σου ως εν ουνω και επι γης·

Matt 6:10 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
ελθετω η βασιλεια σου· γενηθητω το θελημα σου ως εν ουνω και επι γης·

MSS: Φ, 1, 22, 1582

Matt 6:10 [Minuscule 1 (12th century)]166r
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου. ὡς ἐν οὐνῶ καὶ ἐπὶ γῆς·

Matt 6:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]23r
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου. ὡς ἐν οὐνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Matt 6:10 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34r
ἐλθέτω ἡ βασϊλεία σου· γενηθήτῳ τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῶ ϗ ἐπῒ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]35v
ἐλθέτω ἡ βασϊλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου· ὡς ἐν ὀυνῶ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]19vc2
ἐλθέτω ἡ βασϊλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σȣ, ὡς ἐν ὀυνῶ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Minuscule 438 (12th century)]30r
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐνῶ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Minuscule 439 (1159)]17vc2
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σȣ, ὡς ἐν οὐνῶ καὶ ἐπὶ τ{ῆς} γ{ῆς}·

Matt 6:10 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22r-v
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου· ὡς ἐν ὀυνῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Minuscule 2121 (11th century)]1r
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου. ὡς ἐν οὐνω  καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Matt 6:10 [Peshitta]
ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ܂

Matt 6:10 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܨܒ̈ܝܢܝܟ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ܂

Matt 6:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
[Lost folio 9-folio 10]…ܘܬܐܬܐ

Matt 6:10 [Vulgate]
veniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra

Critical Apparatus :

(1) ελθετω : B, E, K, L, M, S, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) ελθατω : א, D, G, W, Δ, Σ
(3) ελθετο : ℓ1086

(3) βασιλεια : B, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) βασιλια : א

(5) γενηθητω : א, B, D, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11c, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) γεννηθητω : L, X, 11*?

(7) ως : א, B, G, K, L, M, S, W, X, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) OMIT ως : D

(9) της γης : D, E, G, K, L, M, S, X, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582c, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) OMIT της : א, B, W, Δ, Σ, Φ, 1, 22, 1582

 

 

Tischendorf Mt 6:10 Tischendorf Mt 6:10

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:10

(a) ἐλθέτω or ἐλθάτω? ἐλθάτω is supported by ἦλθαν at Acts 12:10 in A, B, and at Acts 14:24, in D, and Acts 28:15 in B, also by ἤλθατε at Matt 25:36, in more uncials and cursives, and ἐξήλθατε in B at Matt 26:55. The idiom is found also in almost all the compounds of  ἔρχεσθαι (Bloomfield).

(b) ἐπὶ τῆς γῆς or ἐπὶ γῆς? According to Bloomfield, it was removed for the sake of adaptation to ἐν οὐρανῷ.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.