Matthew 6:13

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας. ἀμήν.

And do not bring us into temptation, but deliver us from evil, for yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.

Matt 6:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Kαὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας. ἀμήν.

MSS: M, S, Σ, Ω, 4 (πειρασμων?) (f14r), 7, 8 (f25vc2-26rc1), 13 (f5vc1), 18, 33 (f102v-103r), 43, 44, 65 (f17v-18r), 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 2121, 2603 (f14r-v|31-32)

Matt 6:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι μη εισενεγκης ημας εις πιρασμο- αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου :

Matt 6:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμό- ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Matt 6:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου

Matt 6:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17r-v
και μη ειενεγκης ημας εις πειρασμον· αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου· οτι σου εστιν η βασιλεια· και η δυναμις· και η δοξα͵ εις τους αιωνας αμην·

Matt 6:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον · αλλα ρυσαι ημας · απο του πονηρου · οτι σου εστιν η βασιλεια ϗ η δυναμις και η δοξα· εις τους αιωνας αμην

Matt 6:13 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν· ἀλλὰ ῥύσει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία· καὶ ἡ δύναμις· καὶ ἡ δόξα· εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν ∵

Matt 6:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμεις και η δοξα εις τους αιωνας αμην ·

Matt 6:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Και Μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον· Αλλα ρυσαι ημεις απο του πονηρου Οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυ ναμεις και η δοξα εις τους αιωνας͵ αμην·

Matt 6:13 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]2
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου· οτι σου εσΤιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην·

Matt 6:13 [Minuscule 1 (12th century)]166r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμ{ᾶς} ἀπὸ τοῦ πονηροῦ·

MSS: 1, 1582 (f17r)

Matt 6:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]23r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμό-. ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεῖα καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τȣς αἰῶνας ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34r
ϗ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτϊ σοῦ ἐστῒν ἡ βασϊλεία καὶ ἡ δΰναμϊς ϗ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 113 (11th century)]35v-36r
Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμ{όν}, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηρȣ. ὅτϊ σοῦ ἐστιν ἡ βασϊλεία καὶ ἡ δύναμϊς καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας τ{ῶν} αἰώνων ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]19vc2-20rc1
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥϋσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι Cοῦ ἐστϊν ἡ βασϊλεία· ϗ ἡ δύναμϊς· ϗ ἡ δόξα, εἰς τȣς αἰῶνας· ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]30r-v
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμ{ᾶς} ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις ϗ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 439 (1159)]18rc1
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστι ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22v
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμ(ό)ν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ στιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

* πειρασμ(ό)ν = half of (ό) erased. Originally πειρασμών?

Matt 6:13 [Minuscule 2121 (11th century)]1r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα. εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Matt 6:13 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܂

Matt 6:13 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܠܐ ܬܝܬܝܢ ܠܢܣܝܘܢܐ܂ ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

Matt 6:13 [Vulgate]
et ne inducas nos in temptationem sed libera nos a malo

Critical Apparatus :

(1) εισενεγκης : א, B, D, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ339, Majority
(2) ειενεγκης : E

(3) πειρασμον : B, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4?, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ339, Majority
(4) πιρασμον : א, L

(5) ρυσαι : א, B, D, E, G, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 65, 109, 113, 201, 43, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, Majority
(6) ρυσει : K

(7) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην : E, G, K, M, S, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 13, 18, 33, 43, 44, 65, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582c, 2121, 2603, Majority, Syriac Curetonian (ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ), DuTillet
(8) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην : 113
(9) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας : 22, Peshitta (ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ)
(10) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμεις και η δοξα εις τους αιωνας αμην : L, W, Δ, ℓ339,
(11) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος εις τους αιωνας : 157
(12) OMIT οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην : א, B, D, 1, 1582, Vulgate

 

 

Tischendorf Mt 6:13 Tischendorf Mt 6:13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:13

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.