Matthew 6:13

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας. ἀμήν.

And do not bring us into temptation, but deliver us from evil, for yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.

Matt 6:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Kαὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας. ἀμήν.

MSS: M, S, Σ, Ω, 4 (πειρασμων?) (f14r), 7, 8 (f25vc2-26rc1), 9, 10, 11, 12, 13 (f5vc1), 18, 33 (f102v-103r), 34 (f33r), 35 (f6v-7r), 36 (f35v-36r), 43, 44, 65 (f17v-18r), 109, 201, 230 (f23vc1), 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901 (f15v), 1203, 1701 (f4r), 2121, 2603 (f14r-v|31-32), 2835 (f15rc1), ℓ1086 (f135vc2-136rc1)

Matt 6:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι μη εισενεγκης ημας εις πιρασμο- αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου :

Matt 6:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμό- ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Matt 6:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου

Matt 6:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17r-v
και μη ειενεγκης ημας εις πειρασμον· αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου· οτι σου εστιν η βασιλεια· και η δυναμις· και η δοξα͵ εις τους αιωνας αμην·

Matt 6:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον · αλλα ρυσαι ημας · απο του πονηρου · οτι σου εστιν η βασιλεια ϗ η δυναμις και η δοξα· εις τους αιωνας αμην

Matt 6:13 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν· ἀλλὰ ῥύσει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία· καὶ ἡ δύναμις· καὶ ἡ δόξα· εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν ∵

Matt 6:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμεις και η δοξα εις τους αιωνας αμην ·

Matt 6:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Και Μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον· Αλλα ρυσαι ημεις απο του πονηρου Οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυ ναμεις και η δοξα εις τους αιωνας͵ αμην·

Matt 6:13 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]2
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου· οτι σου εσΤιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην·

Matt 6:13 [Minuscule 1 (12th century)]166r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμ{ᾶς} ἀπὸ τοῦ πονηροῦ·

MSS: 1, 1582 (f17r)

Matt 6:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]23r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμό-. ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεῖα καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τȣς αἰῶνας ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34r
ϗ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτϊ σοῦ ἐστῒν ἡ βασϊλεία καὶ ἡ δΰναμϊς ϗ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 113 (11th century)]35v-36r
Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμ{όν}, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηρȣ. ὅτϊ σοῦ ἐστιν ἡ βασϊλεία καὶ ἡ δύναμϊς καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας τ{ῶν} αἰώνων ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]19vc2-20rc1
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥϋσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι Cοῦ ἐστϊν ἡ βασϊλεία· ϗ ἡ δύναμϊς· ϗ ἡ δόξα, εἰς τȣς αἰῶνας· ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]30r-v
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμ{ᾶς} ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις ϗ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 439 (1159)]18rc1
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστι ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.

Matt 6:13 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22v
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμ(ό)ν· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ στιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

* πειρασμ(ό)ν = half of (ό) erased. Originally πειρασμών?

Matt 6:13 [Minuscule 2121 (11th century)]1r
καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα. εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Matt 6:13 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܂

Matt 6:13 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܠܐ ܬܝܬܝܢ ܠܢܣܝܘܢܐ܂ ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

Matt 6:13 [Vulgate]
et ne inducas nos in temptationem sed libera nos a malo

Critical Apparatus :

(1) εισενεγκης : א, B, D, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εισενεγκεις : 3
(3) ειενεγκης : E

(4) πειρασμον : B, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) πιρασμον : א, L

(6) ρυσαι : א, B, D, E, G, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 201, 43, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(7) ρυσει : K

(8) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην : E, G, K, M, S, Σ, Φ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582c, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Syriac Curetonian (ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ), DuTillet
(9) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην : 113
(10) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας : 22, Peshitta (ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ)
(11) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμεις και η δοξα εις τους αιωνας αμην : L, W, Δ, ℓ339,
(12) οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος εις τους αιωνας : 157
(13) OMIT οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην : א, B, D, 1, 1582, Vulgate

 

 

Tischendorf Mt 6:13 Tischendorf Mt 6:13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:13

(a) Another passage, which has been and is still disputed, is the doxology attached to the Lord’s Prayer : “For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen” (Matt. vi. 13). The argument for the omission or retention of these words rests entirely on external evidence : there is nothing in the words themselves which can be adduced as an argument either for or against their insertion. The argument in favour of the genuineness of this doxology is that it is found in several important uncial MSS. (E, G, K) ; in all the cursive MSS. except five ; in all the Syriac versions ; in the Codex Brixianus (f), an important manuscript of the Old Latin, in the Ethiopic and Armenian versions, and in the two Egyptian versions, the Sahidic and the Coptic. It is found in Tatian’s Diatessaron, and in the Didaché, though only in part, ἡ βασιλεία being omitted.¹ It is quoted by Chrysostom and subsequent Fathers. The argument against its insertion is that it is not contained in the principal uncial MSS., the Sinaitic, the Vatican, and the Codex Bezæ ; the Alexandrian and the Codex Ephræmi are here defective. It is wanting in the MSS. of the Old Latin, with the exception of the Codex Brixianus, and in the Vulgate. It is not quoted by any of the Greek Fathers until Chrysostom, and is omitted by the great Latin Fathers — Tertullian, Cyprian, Augustine, and Jerome. It occurs with several variations, as : “Thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.” It is omitted in the form of the Lord’s Prayer as given in the Gospel of Luke.²
The words are rejected by the vast majority of the critical editions of the New Testament, by the Complutensian editors, Erasmus, Bengel, Mill, Wetstein, Griesbach, Scholz, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott and Hort. Scrivener is almost the only one who expresses any dubiety. “It is right to say,” he observes, “that I can no longer regard this doxology as certainly an integral part of St. Matthew’s Gospel ; but I am not yet absolutely convinced of its spuriousness.”³  The words are regarded as spurious by Grotius, Luther, Melanchthon, De Wette, Tholuck, Meyer, Olshausen, Alford, Davidson, Wordsworth, M’Clellan, Morison and the most noted commentators. It is expunged in the Revised edition without any marginal note expressive of hesitation,⁴ “There can be little doubt,” observes Dr. Hort, “that the doxology originated in liturgical use in Syria, and was thence adopted into the Greek and Syriac Syrian texts of the N.T. It was probably derived ultimately from 1 Chron. xxix. 11 (Heb.), but, it may be, through the medium of some contemporary Jewish usage ; the people’s response to the prayers in the temple is said to have been : ‘Blessed be the name of the glory of His kingdom for ever and ever.’” ⁵

¹ Didaché, ch. viii.
² For discussions on the genuineness of the doxology, see Alford’s Greek Testament, in loco ; Davidson’s Biblical Criticism, vol. ii. pp. 427-430 ; Scrivener, Introduction to the Criticism of the N.T. vol.ii. pp. 323–328, 4th ed. ; Cook, Revised Version of the First Three Gospels, pp. 57 ff .; M’Clellan’s New Testament, p. 647 ; Westcott and Hort, New Testament in Greek : Notes on select readings, pp. 9, 10 ; Roediger, Synopsis Evangeliorum, Appendix iü. p. 229.
³ Scrivener’s Introduction to the Criticism of the N.T. vol. ii. 323, 4th edition.
⁴ We, however, think that there should have been a marginal note stating that the passage is not altogether devoid of support.
⁵ Westcott and Hort’s Greek Testament : Notes on select readings, p. 9.

(Paton James Gloag, Introduction to the Synoptic Gospels, pp. 137-139)

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.