Matthew 6:21

Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

For where your treasure is, there your heart will be also.

Matt 6:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]18
Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

MSS: E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3 (p20), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p63-64), 13, 18 (f10r), 22, 33 (f103r), 34 (f34r), 35 (f7r), 36 (f36v-37r), 43 (f20v), 44, 109, 157, 201, 230 (f23vc2), 438, 439, 490, 504, 556, 686, 700, 892, 901 (f16r), 1203, 1701 (f4v), 2121, 2603 (f15r|33), 2835, ℓ1 (f110v), ℓ339 (f145rc2), ℓ1086 (f136vc2)

Matt 6:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oπου γαρ εστι- ο θησαυρος σου εκι εσται και η καρδια σου

Matt 6:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ὅπου γὰρ ἐστι- ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καρδία σου.

Matt 6:21 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]18r
οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων͵ εκει εσται και η καρδια υμω-·

Matt 6:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (9th century)]2rc1
οπȣ Γαρ εστιν ο θησαυρος ϋμων εκει εσται· και η καρδία ϋμων·

Matt 6:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24v
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν· ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδια ὑμῶν·

Matt 6:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οπου γαρ εστιν ο θησαυρος ϋμων εκει εσται και η καρδια ϋμων    

Matt 6:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]34
οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων εκει εσται και η καρδια υμων·

Matt 6:21 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
οπου γαρ εσΤιν ο θησαυρος υμων εκει εσΤαι και η καρδια υμων·

Matt 6:21 [Minuscule 1 (12th century)]166r-v
ὅπου γάρ {ἐστιν} ὁ θησαυρὸς σου. ἐκεὶ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου·

MSS: 1, 1582

Matt 6:21 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]23v
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν. ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Matt 6:21 [Minuscule 109 (1326)]34v
ὅπου γάρ ἐστϊν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται ϗ ἡ καρδϊα ὑμ{ῶν}.

Matt 6:21 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]20rc2-20vc1
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Matt 6:21 [Minuscule 439 (1159)]18vc1
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Matt 6:21 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]19v
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν· ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.

Matt 6:21 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]23r
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν. ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Matt 6:21 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (1337)]31r
οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων· εκει εσται και η καρδια υμων·

Matt 6:21 [Minuscule 2121 (11th century)]1v
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν. ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν:

Matt 6:21 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܺܝܡܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܗ݈ܘ ܐܳܦ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 6:21 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܬܪ ܓܝܪ ܕܣܝܡܬܟܘܢ ܬܗܘܐ ܐܦ ܠܒܟܘܢ ܬܡܢ ܢܗܘܐ܂

Matt 6:21 [Vulgate]
ubi enim est thesaurus tuus ibi est et cor tuum

Critical Apparatus :

(1) υμων : E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(2) σου : א, B, 1

(3) εκει : B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority, Origen
(4) εκι : א

(5) εσται και η καρδια υμων : E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(6) εστε και η καρδια υμων : 4
(7) εσται και η καρδια σου : 1, 1582, א
(8) εσται η καρδια σου : B
(9) και η καρδια υμων εσται : 500

 

 

Tischendorf Mt 6:21 Tischendorf Mt 6:21

 

ΜΖ  :

9 (f20r), 2835 (f15vc1)

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum Tomus X, p 869, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
ὅπου ὁ θησαυρὸς, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.