Matthew 6:22

Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

The light of the body is the eye. If then your eye be clear, your whole body will be full of light.

Matt 6:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]18
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς , ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

MSS: M (f31vc2), S, Ω (f38c2-39c1), 1, 7 (f32r), 8, 22, 33, 43, 44, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 1203 (f16r), 1582, 2121

Matt 6:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν η ο οφθαλμος σου απλους ολον το σωμα σου φωτινον εστε

Matt 6:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου· ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ὅλον τὸ σῶμα σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]18r
Ο λυχνος του σωματος εστι ο οφθαλμος· εαν ουν ο οφθαλμος σου απλους η͵ ολο το σωμα σου φωτεινον εσται·

Matt 6:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]2rc1
ο λυχνος του σώματος· εστιν ο οφθαλμός· εαν ουν ο οφθαλμός σου απλους η· ολον το σωμα σου φωτεινον εσται·

Matt 6:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24v
ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ· ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]13vc1

Matt 6:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν ουν η ο οφθαλμος σου απλους ολον το σωμα σου φωτινον εσται·

Matt 6:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]34
Ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος· Εαν ουν ο οφθαλμος σου απλουση η ολον το σωμα σου φωτινον εσται Ει ουν το φως το εν σοι·

Matt 6:22 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]2-3
ο λυχνος Του σωματος εσΤιν ο οφθαλμος εαν ουν η οφθαλμος σου απλους ολον το σωμα σου φωτεινον εσΤαι

Matt 6:22 [Minuscule 1 (12th century)]166v
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν͵ ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ. ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Minuscule 44 (12th century)]23v
ὁ λύχνος τοῦ σώΜατός ἐστιν. ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμ{ό} σου ἁπλοῦς ἧ. ὅλον τὸ σῶμα σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34v
λΰχνος τοῦ σώματ{Ο}, ἐστΐν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἧ, ὅλον τὸ σῶμα σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]20vc1
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Minuscule 439 (1159)]18vc1
ὁ λύΧνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλ{οὺς} ἦ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

{οὺς} = Greek ligature

Matt 6:22 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]23r
ὁ λύΧνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ. ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Minuscule 686 (1337)]31r
ο λυχνος του σωματος Εστιν ο οφθαλμος· εαν ουνὁφθαλμο\/ σου απλους η· ολον το σωμα σου φωτινον εσται·

Matt 6:22 [Minuscule 2121 (11th century)]1v
ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ. ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Lectionary ℓ339 (Κυριακη γ’) (Egerton MS 2163) (12th century)]39vc1
Εἶπεν ὁ κς ·  ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ ὅλον τῶ σώμα σου φωτινὸν ἔσται·

Matt 6:22 [Peshitta]
ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܗܺܝܪ ܗ݈ܽܘ܂

Matt 6:22 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܫܪܓܗ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܥܝܢܐ ܗܝ܂ ܐܢ ܥܝܢܟ ܬܗܘܐ ܦܫܝܛܐ܂ ܐܦ ܦܓܪܟ ܟܠܗ ܢܗܘܐ ܢܗܝܪ܂

Matt 6:22 [Vulgate]
lucerna corporis est oculus si fuerit oculus tuus simplex totum corpus tuum lucidum erit

Critical Apparatus :

(1) οφθαλμος : א, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ339, Majority, Peshitta
(2) ADD σου : B

(3) ουν : B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 1203, 1582, 2121, ℓ339, Majority, Peshitta
(4) OMIT ουν : א, 2603

(5) ο οφθαλμος σου απλους η : E, G, K, M, S, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ339, Majority
(6) ο οφθαλμος σου απλουση η : Δ
(7) η ο οφθαλμος σου απλους : א, B, W
(8) η οφθαλμος σου απλους : Φ
(9) ο οφθαλμος σου απλους ει : L, 4

(10) το σωμα : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Ω, 1, 4 (τα?), 7, 8, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, Majority
(11) τω σωμα : 13, ℓ339

(12) φωτεινον : B, E, G, K, M, S, Φ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, Majority
(13) φωτινον : א, W, Δ, 4, 686, ℓ339
(14) φωτηνον  : L

(15) εσται : B, E, G, K, L, M, S, W, Δ1, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ339, Majority
(16) εστε : א
(17) εστιν : 157
(18) ADD ει ουν το φως το εν σοι : Δ*

 

ΜΖ /Ε :

K (f24v), M (f31vc2), S (f27vc1), Ω (f38c2-39c1), 4 (f14v), 7 (f32r), 22 (f3v), 44 (f23v), 157 (f34v), 438 (f31r-v), 439 (f18vc1), 500 (f19v), 504 (f23r), 700 (f25r), 892 (f34r), 1203 (f16r), 1582 (f17v), 2121 (f1v), 2603 (f15r|33)

 

Tischendorf Mt 6:22 Tischendorf Mt 6:22

A Textual Commentary On Matthew 6:22

(a) ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ (majority MSS) or ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς (Alexandrian text-type)? Bloomfield thinks that the reading in B was a mere correction which perpetually occur in B and its text-type.

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.