Matthew 6:25

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

For this I say to you, do not worry about your life, what you will eat, and what you will drink; nor about your body, what you will wear. Is not the life more important than food, and the body more than clothing?

Matt 6:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]19
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθεοὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

MSS: M (f31vc2-32rc1), Ω, 8, 10, 12, 22*, 36, 43, 44, 109, 230, 438 (f31v-32r), 439, 500 (f19v-20r), 504, 700, 1203, 2121, 2603, 2835, ℓ339c (οὐχὶ <> ψυχὴ) (f39vc2), ℓ1086 (f71v-72r)

Matt 6:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Δια τουτο λεγω ϋμιν μη μεριμναται τη ψυχη ϋμω- τι φαγηται μηδε τω σωματι *┬ τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστι της τροφης ϗ το σωμα του ενδυματος

* ┬ ϋμων

Matt 6:25 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ἡμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖο- ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.

Matt 6:25 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]18v
δια τουτο λεΓω υμιν· μη μεριμνατε τη ψυχη υμων͵ τι φαγητε͵ και τι πιητε· μηδε τω σωματι υμων͵ τι ενδυσησθε· Ουχι η ψυχη͵ πλειον εστιν της τροφης͵ και το σωμα του ενδυματος·

Matt 6:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]2rc2
Δια τουτο λεγω ϋμιν· μη μεριμνάτε τη ψυχη ϋμω- τι φαγητε· και τι πιητε· μηδε τω σωματι ϋμω- τι ενδυσησθε· Ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης· και το σωμα του ενδυματος·

Matt 6:25 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25r
Δἰα τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ὑμῶν· τί φάγητε· καὶ τί πίητε· μηδὲ τῶ σώματι ὑμῶν· τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ, ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς· καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος·

Matt 6:25 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε· και τι πιητε· μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχει η ψυχη πλιον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

Matt 6:25 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]27vc2
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶ- τί φάγετε καὶ τί πίετε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν· τί ἐνδύσησθε; οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matt 6:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
δια τουτο λεγω ϋμιν μη μεριμναται τη ψυχη ϋμων τι φαγηται η τι πιηται μηδε τω σωματι ϋμων τι ενδυσησθαι ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος .

Matt 6:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]34-35
Διατουτο λεγω υμιν Μη μεριμνατε τη ψυχη υμων Τι φαγητε και Τι πιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε Ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος·

Matt 6:25 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]3
Δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε η τι πειητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε· ουχι η ψυχη πλειον εσΤιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος·

Matt 6:25 [Minuscule 1 (12th century)]166v
διὰ τοῦτο λέγω Ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς· καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

MSS: 1, 1582 (f18r)

Matt 6:25 [Minuscule 44 (12th century)]23v-24r
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε· μὴδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστὶ τῆς τροφῆς· καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matt 6:25 [Minuscule 109 (1326)]35r
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ὑμῶν τΐ φάγητε Ṡ τΐ πίητε· μηδὲ τῷ σώματϊ ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· ȣχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, Ṡ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matt 6:25 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]20vc2
διὰ τȣτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψϋχῆ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῶ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσ(ε)σθε. οὐχὶ Ἡ ψϋχὴ, πλείων ἐστὶ τῆς τροφῆς. καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

*  (ε) = correction?

Matt 6:25 [Minuscule 439 (1159)]18vc2
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ὑμ{ῶν} τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῶ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matt 6:25 [Minuscule 490 (Add MS 7141) (11th century)]16rc2-vc1
διὰ τοῦτο Λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε· μὴδὲ τῶ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσεσθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλείων ἐστὶ τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

*  ενδυσεσθε or ενδυσεαθε?

Matt 6:25 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]23v
δια τοῦτο Λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matt 6:25 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (1337)]31r
δια τουτω λεγω υμιν· μη μεριμνατε τη ψυχη ημων τι φαγητε και τι πιητε· μηδε τω σωματι ημων τι ενδυσεσθε· ουχη η ψυχη πληον εστι της τροφης· και τω σωμα του ενδυματος;

Matt 6:25 [Minuscule 2121 (11th century)]1v
δια τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῶ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· ȣχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς· καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matt 6:25 [Peshitta]
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ܂

Matt 6:25 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܢܦܫܟܘܢ ܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܦܓܪ̈ܝܟܘܢ ܡܢܐ ܬܠܒܫܘܢ܂ ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐ ܗܝ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ܂ ܘܦܓܪܐ ܡܢ ܠܒܘܫܐ܂

Matt 6:25 [Vulgate]
ideo dico vobis ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis neque corpori vestro quid induamini nonne anima plus est quam esca et corpus plus est quam vestimentum

Critical Apparatus :

(1) τουτο : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) τουτω : 686

(3) μεριμνατε : B, E, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) μεριμναται : א, W
(5) μερημνατε : L
(6) μεριμνησητε : 13
(7) μεριμνησειτε : 4

(8) υμων : א, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(9) ημων : B, 686

(10) φαγητε : B, E, G, K, M, N, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) φαγηται : א, L, W, 33,
(12) φαγετε : S

(13) και τι : E, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 901, 1203, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(14) η τι : B, W, Φ, 13, 33, 157,
(15) OMIT και τι : 1, 892, 1582, 1701, א

(16) πιητε : B, E, G, K, M, N, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 901, 1203, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(17) πιηται : L, W, 33,
(18) πειητε : Φ
(19) πιετε : S
(20) ποιητε : 13
(21) OMIT πιητε : 1, 892, 1582, 1701, א

(22) τω σωματι : א, B, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) το σωματι : L, 4, 9, 11, 901

(24) ενδυσησθε : א, B, E, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 36, 34, 36, 43, 44, 109, 157, 230, 438, 439, 500, 504, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(25) ενδυσησθαι : L, W
(26) ενδυσεσθε : 7, 35, 201, 490, 686

(27) ουχι : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 230, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(28) ουχει : N
(29) ουχη : 686

(30) πλειον : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22*, 33, 36, 43, 44, 109, 157, 230, 438, 439, 500, 504, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(31) πλιον : N
(32) πληον : 686
(33) πλειων : 18, 22c, 34, 35, 201, 490

(34) εστι : א, B, K, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(35) εστιν : E, G, L, N, W, Δ, Σ, Φ, 13, 33,

(36) τροφης : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(37) ψυχης : 4

(38) το σωμα : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(39) τω σωμα : 13, 686

 

 

ΜΘ / Ε :

K (f25r), M (f31vc2-32rc1), S (f27vc2), Ω (f39c1-2), 4 (f14v), 7 (f32r), 9 (f20v), 10 (f18r-v), 11 (f32v-33r), 12 (p64), 13 (f6rc1), 34 (f34v-35r), 36 (f37v), 44 (f23v-24r), 157 (f34v-35r), 230 (f24rc1), 438 (f31v-32r), 500 (f19v-20r), 504 (f23v), 700 (f25v), 892 (f34r-v), 1203 (f16r), 1582 (f18r), 1701 (f5r), 2121 (f1v), 2603 (f15r|33), 2835 (f15vc2)

 

Tischendorf Mt 6:25 Tischendorf Mt 6:25

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:24

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.