Matthew 6:32

Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

For after all these things do the heathens seek, for your heavenly Father knows that you need all these things.

Matt 6:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]19
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

MSS: 7, 9, 10, 11, 12, 18 (f10v), 35 (f7v), 44, 201, 230 (f24vc1), 438, 439, 490, 500, 504c, 686, 700, 1203, 2603c (*=παντων)

Matt 6:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ταυτα γαρ παντα τα εθνη επιζητουσιν οιδεν γαρδε ο Θ·C· ο πηρ ϋμων οτι χρηζετε τουτων απαντων

* · in Θ·C·  = deleted.

Matt 6:32 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οιδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶ- ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων

Matt 6:32 [Codex Basilensis (E97) (8th century)]19r
παντα γαρ ταυτα͵ τα εθνη επιζητει· οιδεν γαρ ο πηρ υμων ο ουνιος οτι χρηζετε τουτων απαντων·

MSS: E, G, M (f32r-v), S, Ω (f40c1-2), 1, 34* (f35v-36r), 36 (f38v-39r), 43, 504*, 556 (f11v), 1701 (f5v)

Matt 6:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]2vc2-3rc1
Παντα γὰρ ταυτα· τα εθνη επιζητει· οιδεν γὰρ ο πηρ ϋμων ο ουνιος· οτι χρηζετε τουτων απαντων·

Matt 6:32 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
πάντα γὰρ ταῦτα· τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνιος· ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων·

Matt 6:32 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ταυτα γαρ παντα τα εθνη επιζητει· οιδε γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

Matt 6:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει· οιδεν γαρ ο πηρ ϋμων ο ουρανιος οτι χρηζεται τουτων απαντων

Matt 6:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]35
Ταυτα γαρ παντα τα εθνη επιζητει· Οιδεν γαρ ο πηρ υμων ο ουρανιος Οτι χρηζητει τουτων απαντων

Matt 6:32 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]4
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πηρ υμων ο ουνιος οτι χρηζετε τουτων απαντων·

Matt 6:32 [Minuscule 1 (12th century)]166v
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνιος. ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων·

MSS: 1, 1582 (f18v)

Matt 6:32 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24r
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνιοσ. ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων·

Matt 6:32 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπϊζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πηρ ἡμῶν ὁ οὐράνϊος, ὅτϊ χρήζετε τούτων ἁπάντων.

MSS: 8 (f26vc2-27rc1), 109

Matt 6:32 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21rc1-2
πάντα γὰρ ταῦτα, τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ ὀύνιος, ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων.

Matt 6:32 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc1
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ ὀυνί{ος}, ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων·

Matt 6:32 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε(ν) γὰρ ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ ὀυνιος· ὅτι χρ(ή)ζετε τούτων ἁπάντων·

(ν) in οἶδε(ν) is erased.    |    (ή) in χρ(ή)ζετε = different ink. Written over another letter

Matt 6:32 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗ݈ܘ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ܂

Matt 6:32 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܗܘ ܕܐܪܥܐ ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ܂ ܝܕܥ ܗܘ ܓܝܪ ܐܒܘܟܘܢ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ ܗܠܝܢ܂

Matt 6:32 [Vulgate]
haec enim omnia gentes inquirunt scit enim Pater vester quia his omnibus indigetis

Critical Apparatus :

(1) παντα γαρ ταυτα : B, E, G, K, L, M, S, W, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta (ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ)
(2) ταυτα γαρ παντα : א, N, Δ, Σ, 13, 157, 892, Syriac Curetonian (ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ), Vulgate (haec enim omnia)

(3) επιζητει : E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) επιζητουσιν : א, B, 1, 4, 13, 22, 33, 1582, Peshitta? (ܒ݁ܳܥܶܝܢ), Syriac Curetonian? (ܒܥܝܢ)

(5) οιδε : N, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34c, 35, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504c, 686, 700, 892, 901, 1203, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii)
(6) οιδεν : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 8, 22, 33, 34*, 36, 43, 109, 504*, 556, 1582, 1701, 2835, ℓ1086,

(7) υμων : א, B, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(8) ημων : 4, 8, 109
(9) OMIT υμων : L

(10) ο ουρανιος : B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta (ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ)
(11) OMIT ο ουρανιος : א, Syriac Curetonian, Old Latin, Vulgate

(12) χρηζετε : א, B, E, G, K, M, N, S, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, Majority
(13) χρηζεται : W, 33,
(14) χρειζετε : 2835
(15) χρηζιται : 13
(16) χριζετε : L, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086,
(17) χρηζητει : Δ

(18) απαντων : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(19) παντων : 901

 

 

Tischendorf Mt 6:32 Tischendorf Mt 6:32

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:32

(a) πάντα γὰρ ταῦτα or ταῦτα γὰρ πάντα? The former supported by the Peshitta should be the original. The latter is supported by Codex Sinaiticus, Vulgate and Syriac Curetonian. The reading in Δ, a Greek-Latin interlinear with the Latin word haec written above ταῦτα, is influenced by Latin.

(b) ἐπιζητεῖ or ἐπιζητοῦσιν? Bloomfield thinks that the former is the original because it is unlikely that the latter which is a grammatical correction, should come into a very few MSS, both here and at Luke 12:30. Peshitta seems to support ἐπιζητοῦσιν as ܒ݁ܳܥܶܝܢ is third person masculine plural.

(c) Syriac Curetonian, Old Latin, Vulgate omit ὁ οὐράνιος. For this verse, Codex Sinaiticus shares same ancestor with the exemplars of these versions.

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.