Matthew 6:33

Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

But seek you first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things will be added to you.

Matt 6:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]19-20
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

MSS: E, G, K, M, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7 (f32r-v), 8, 9, 10 (f18v-19r), 11 (f34r), 12 (p65), 13, 18, 22?, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500 (f20r-v), 504, 556, 686, 700, 1203, 1582, 1701 (f5v), 2603, 2835 (f16rc1-2), ℓ1086 (f72vc1-2)

Matt 6:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται ϋμιν

Matt 6:33 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Matt 6:33 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19r
Ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του ΘY͵ και την διϗοσυνην αυτου͵ και ταυτα πα-τα προστεθησεται υμιν·

Matt 6:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc1
ζητειτε δὲ πρωτον την βασιλείαν του ΘY και την δικαιοσυνην αυτου· καὶ ταυτα παντα· προστεθησεται ϋμιν

Matt 6:33 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ ΘY· καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν·

Matt 6:33 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ζητιτε δε πρωτον την βασιλειαν του ΘY και την δικαιωσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

Matt 5:44 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]28r
ζητεῖ()τε δὲ πρῶτο- τὴν βασιλείαν τοῦ ΘY· καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα· προσθήσεται ὑμῖν.

*  () = erased

Matt 6:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ζητειται δε πρωτον την βασιλειαν του ΘY και την δικαιωσυνην αυτου· και ταυτα παντα προστεθησεται ϋμιν :

Matt 6:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]35
Ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του ΘY και την δικαιοσυνην αυτου Και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν·

Matt 6:32 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]4
ζητιτε δε πρωτον την βασιλειαν του ΘY και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προσΤεθησεται υμιν·

Matt 6:33 [Minuscule 1 (Codex Basilensis A. N. IV. 2) (12th century)]166v
ζητεῖτε {δὲ} πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θυ· ϗ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν·

Matt 6:33 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24r
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θυ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Matt 6:33 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασϊλείαν τοῦ θ καὶ τὴν δϊκαιοσΰνην αὐτοῦ, ϗ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῗν.

Matt 6:33 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21rc2
ζητεῖτε Δὲ πρῶτον τὴν βασϊλείαν τοῦ θ· καὶ τὴν δϊκαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα, προστεθήσεται ὑμῖν.

Matt 6:33 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc1-2
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Matt 6:33 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βαCιλείαν τοῦ θυ· καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ· καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Matt 6:33 [Peshitta]
ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܦ݂ܳܢ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 6:33 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܙܕܝܩܘܬܗ܂ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ܂

Matt 6:33 [Vulgate]
quaerite autem primum regnum et iustitiam eius et omnia haec adicientur vobis

Critical Apparatus :

(1) ζητειτε : א, B, E, G, K, L, M, S¹, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) ζητειται : W
(3) ζητιτε : N, Φ
(4) ζιτειτε : 901

(5) δε : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) OMIT δε : 230

(7) πρωτον : א, B, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(8) πρωτων : L

(9) βασιλειαν : א, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta (ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ), Syriac Curetonian (ܡܠܟܘܬܗ), Vulgate (regnum)
(10) δικαιοσυνην : B

(11) του θεου : E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta (ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ), Syriac Curetonian (ܕܐܠܗܐ)
(12) OMIT του θεου : א, B, Vulgate

(13) δικαιοσυνην : א, E, G, K, L, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ), Vulgate (iustitiam)
(14) δικαιωσυνην : N, W, ℓ339 (i), ℓ339 (ii)
(15) βασιλειαν : B

(16) προστεθησεται : א, B, E, G, K, L, M, N, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22?, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(17) προστεθησετε : L
(18) προσθησεται : S

 

 

Tischendorf Mt 6:33 Tischendorf Mt 6:33

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:33

(a) τοῦ θεοῦ is omitted in א, B, and Vulgate, but the Syriac versions support the reading found in the majority of Greek MSS.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.