Matthew 6:34

Mὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worry. Each day has enough trouble of its own.

Matt 6:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
Mὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

MSS: K, M, Φ, 1, 7, 8, 10 (f19r), 11 (f34r), 12 (p65-66), 18 (f10v), 22, 33, 35 (f7v), 43, 201, 438 (f32v-33r), 439, 490, 504, 556, 686, 901 (f16v), 1203, 1582, 2603, ℓ339 (f35rc1)

Matt 6:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Mη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησι εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

Matt 6:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Mὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴ- αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19r-19v
Μη ουν μεριμνησειτε εις την αυριον· η γαρ αυριον͵ μεριμνησει τα εαυτης· αρκετο- τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc1
Μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον· η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτης αρ~

* ~ κετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς·

Matt 6:34 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]14rc2-vc1
Μὴ οὖν μερημνήσιτε εἰς τὴν αὐριων, ἡ γὰρ αὐριον μερημνήσει αὐτής ἀρκαὶτὠν τη ἡμερα ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνηση τα εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Μη ουν μεριμνησηται εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτης· αρκετον τη ημερα η κακεια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]35
Μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον Η γαρ μεριμνησει αυριον·· τα περι αυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]4
μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει τα εαυτης· αρκετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]40c2
Μη ουν μεριμνησειτε εις την αυριον· η γαρ αυριον, μεριμνήσει εαυτης· αρκετον γαρ τη ημερα η κακια αυτ{ης}·

Matt 6:34 [Minuscule 1 (12th century)]166v
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρᾳ ἡ κακΐα αὐτ{ῆς}

Matt 6:34 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24v
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον τὰ ἑαυτῆς μεριμνήσει· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 109 (1326)]35v| μ
Μὴ οὖν μερϊμνήσητε εἰς τὴ- αὔρϊον· ἡ γὰρ αὔρϊον μερϊμνήσει ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακΐα αὐτῆς.

MSS: S, 109

Matt 6:34 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21rc2
μὴ οὖν μερϊμνήσητε εἰς τὴν αὔρϊον· ἡ γὰρ αὔρϊον, μερϊμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc2
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]20r-v
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον, μεριμνήση<ει> <τὰ> ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία /ε/αὐτῆς:

Matt 6:34 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν Ἄυριον· ἡ γὰρ αὔριον· μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:8 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]26r
μὴ οὖν μεριΜνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον, μεριμνήσει ἑαυτήν· ἀρκετὸν τῆ ἡμ{έρα} ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܶܗ܂

Matt 6:34 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ܂ ܡܛܠ ܕܡܚܪ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܝܨܦ܂ ܣܦܩ ܠܗ ܠܝܘܡܐ ܒܝܫܬܗ܂

Matt 6:34 [Vulgate]
nolite ergo esse solliciti in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse sufficit diei malitia sua

Critical Apparatus :

(1) μεριμνησητε : א, B, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Φ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) μεριμνησηται : W
(3) μεριμνησειτε : E, Ω
(4) μεριμνησεται : 4
(5) μερημνησιτε : L

(6) αυριον (i) : א, B, G, K, M, N, W, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(7) αυριων : L

(8) η γαρ : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(9) OMIT η γαρ : 13

(10) αυριον μεριμνησει τα εαυτης : E, K, M, Φ, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 35, 43, 157, 201, 438, 439, 490, 500c, 504, 556, 686, 901, 1203, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(11) αυριον μεριμνηση τα εαυτης : N, Σ
(12) αυριον μεριμνησει εαυτης : B, G, S, W, Ω, 4, 9, 34, 36, 109, 230, 892, 1701, 2835
(13) αυριον μεριμνησει εαυτην : 700
(14) αυριον μεριμνηση εαυτης : 500*?
(15) αυριον μεριμνησι εαυτης : א
(16) αυριον τα εαυτης μεριμνησει : 44
(17) αυριον μερημνησει αυτης : L
(18) μεριμνησει αυριον τα περι αυτης : Δ
(19) OMIT αυριον μεριμνησει τα εαυτης : 13

(20) αρκετον : א, B, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(20) αρκαιτων : L
(21) ADD γαρ : Ω, 157,

(22) κακια : א, B, E, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(23) κακεια : W

(24) αυτης : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157c, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(25) εαυτης : 13
(26) OMIT αυτης : 157

 

 

Tischendorf Mt 6:34 Tischendorf Mt 6:34

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:34

(a) ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς – κακία in Mt 6:34 means trouble instead of evil or badness. The special usage of κακία in Mt 6:34 is supported by the Septuagint, where κακία frequently translates Hebrew רָעָה in the sense of troubleevil circumstances.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.