Matthew 6:34

Mὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worry. Each day has enough trouble of its own.

Matt 6:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
Mὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

MSS: 1, 8, 43, 201, 439, 490, 504, 686

Matt 6:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Mη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησι εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

Matt 6:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Mὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴ- αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19r-19v
Μη ουν μεριμνησειτε εις την αυριον· η γαρ αυριον͵ μεριμνησει τα εαυτης· αρκετο- τη ημερα η κακια αυτης·    

Matt 6:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc1
Μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον· η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτης αρ~

* ~ κετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς·

Matt 6:34 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνηση τα εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Μη ουν μεριμνησηται εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτης· αρκετον τη ημερα η κακεια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]35
Μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον Η γαρ μεριμνησει αυριον·· τα περι αυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Codex Purpureus Beratinus (Φ) (6th century)]4
μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει τα εαυτης· αρκετον τη ημερα η κακια αυτης·

Matt 6:34 [Minuscule 1 (12th century)]166v
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρᾳ ἡ κακΐα αὐτ{ῆς}

* {ῆς} = Greek ligature

Matt 6:34 [Minuscule 44 (12th century)]24v
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον τὰ ἑαυτῆς μεριμνήσει· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 109 (1326)](35v) μ
Μὴ οὖν μερϊμνήσητε εἰς τὴ- αὔρϊον· ἡ γὰρ αὔρϊον μερϊμνήσει ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακΐα αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21rc2
μὴ οὖν μερϊμνήσητε εἰς τὴν αὔρϊον· ἡ γὰρ αὔρϊον, μερϊμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc2
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν Ἄυριον· ἡ γὰρ αὔριον· μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

Matt 6:34 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܶܗ܂

Matt 6:34 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ܂ ܡܛܠ ܕܡܚܪ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܝܨܦ܂ ܣܦܩ ܠܗ ܠܝܘܡܐ ܒܝܫܬܗ܂

Matt 6:34 [Vulgate]
nolite ergo esse solliciti in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse sufficit diei malitia sua

Critical Apparatus :

(1) μεριμνησητε : א, B, G, K, N, Δ, Φ, 1, 8, 43, 44, 109, 201, 439, 490, 504, 686, Majority
(2) μεριμνησηται : W
(3) μεριμνησειτε : E

(4) αυριον μεριμνησει τα εαυτης : E, K, Φ, 1, 8, 43, 201, 439, 490, 504, 686, Majority
(5) αυριον μεριμνηση τα εαυτης : N
(6) αυριον μεριμνησει εαυτης : B, G, W, 109
(7) αυριον μεριμνησι εαυτης : א
(8) αυριον τα εαυτης μεριμνησει : 44
(9) μεριμνησει αυριον τα περι αυτης : Δ

(10) κακια : א, B, E, G, K, N, Δ, Φ, 1, 8, 43, 44, 109, 201, 439, 490, 504, 686, Majority
(11) κακεια : W

Tischendorf Mt 6:34 Tischendorf Mt 6:34

A Textual Commentary On Matthew 6:34

(a) ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς – κακία in Mt 6:34 means trouble instead of evil or badness. The special usage of κακία in Mt 6:34 is supported by the Septuagint, where κακία frequently translates Hebrew רָעָה in the sense of troubleevil circumstances.

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.