Matthew 6:6

Σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

But you, when you pray, enter into your room and shut your door, pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you in the open.

Matt 6:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

MSS: M (f30vc1-2), S, Ω (f36c2-37c1), 3 (p18), 4 (f13v), 8 (f25vc1-2), 9 (f19r), 10 (f17r), 11 (f30r-v), 12 (p61-62), 13, 18 (f9r-v), 34 (f32r), 35 (f6v), 36 (f34r), 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201c, 230 (f23rc2), 438, 490, 500, 504, 556, 892 (f32v-33r), 901 (f15v), 1203, 1701 (f3v), 2603

Matt 6:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Συ δε οταν προσευχης εισελθε εις το ταμιον σου και κλισας την θυραν σου προσευξε τω πρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσι σοι

* προσευξε : unreadable

Matt 6:6 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε είς τὸ ταμεῖον σου καὶ κλείσας τὴ- θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρὶ σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ο βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:6 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]15v|32
Συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιον σου· και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου· ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι.

Matt 6:6 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]16v
Συ δε οταν προσευχη· εισελθε εις το ταμειον σου· και κλεισας την θυραν σου· προσευξαι τω πρι σου τω εν τω κρυπτω· και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω͵ αποδωσει σοι εν τω φανερω·

MSS: E, 7

Matt 6:6 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
… τω πρι σου · τω εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:6 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]23v
σὺ δὲ ὅταν προσεύχη· εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου· καὶ κλήσας τὴν θύραν σου· πρόσευξαι τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τω κρυπτῶ· ἀποδώση σοι ἐν τῶ φανερῶ·

Matt 6:6 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]12vc1
σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖον σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξε τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τω κρυπτῶ· ἀπὸδωσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:6 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιιον σου και κλισας την θυραν σου προσευξε τω πρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων ε- τω κρυπτω αποδωση σοι εν τω φανερω

Matt 6:6 [Codex Monacensis (X033) (10th century)]5
Σὺ δὲ ὅταν προσεύχη εἴσελθε εἰς τὸ ταμ(ι)ειον σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ :-

* (ι) in ταμ(ι)ειον erased by a later hand

Matt 6:6 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Συ δε οταν προσευχη εισελθων εις το ταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πρι σου τω εν τω κρυπτω· και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

Matt 6:6 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
Συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλισας την θυραν σου προσευξαι τω πρι σου τω εν τω κρυπΤω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπΤω αποδωσει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:6 [Minuscule 1 (12th century)]166r
σὺ δὲ ὅταν προσεύχη· εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σου· πρόσευξαι τῶ πρι σου τῷ κρυπ{τῷ} καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι·

MSS: 1, 22 (f2v-3r)

Matt 6:6 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]22v
σὺ δὲ ὅταν προσεύχη· εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σου. πρόσευξαι τῷ πρι σȣ τῷ ἐν τῶ κρυπτῷ καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ. ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ·

Matt 6:6 [Minuscule 72 (Harley MS 5647) (11th century)]15r
σὺ δὲ, ὅτἂν προσεύχη. εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν Cου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σου· πρόσευξαι τῶ πρί  σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:6 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34r
σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμϊεῖον σου, ϗ κλείσας τὴν θΰραν σου, πρόσευξαι τῷ πρι σου τῷ ἐν τῷ κρϋπτῷ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρϋπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Matt 6:6 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]35v
σὺ δὲ ὅτ{αν} προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμϊεῖόν σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σȣ, πρόσευξαι τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπω ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:6 [Minuscule 201 (1357)]19vc1
σὺ δὲ ὅταν Προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμϊεῖόν σου· ϗ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρϋπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρϋπτῶ, ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

* ϊ in ταμϊεῖόν = different hand and ink

Matt 6:6 [Minuscule 438 (12th century)]29v
σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖον σου, ϗ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:6 [Minuscule 439 (1159)]17vc1-2
σὺ δὲ ὅταν Προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν, πρόσευξαι τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶʹ ϗ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:6 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22r
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου· καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πρί σου τῶ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Matt 6:6 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]24r
σὺ δὲ ὅταν Προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πρι σου ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Matt 6:6 [Peshitta]
ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܽܘܠ ܠܬ݂ܰܘܳܢܳܟ݂ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܘܨܰܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ܂

Matt 6:6 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ܂ ܥܘܠ ܠܟ ܠܬܘܢܐ܂ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܒܐܦ̈ܝܟ܂ ܘܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܣܝܐ܂ ܘܐܒܘܟ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܢܦܪܥܟ܀

Matt 6:6 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܐ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ ܥܘܠ ܠܟ ܠܬܘܢܐ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܘܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܣܝܐ ܘܐܒܘܟ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܗܘ ܢܦܪܥܟ

Matt 6:6 [Vulgate]
tu autem cum orabis intra in cubiculum tuum et cluso ostio tuo ora Patrem tuum in abscondito et Pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi

Critical Apparatus :

(1) εισελθε : א, B, D, E, K, L, M, S, X, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εισελθων : Δ

(3) ταμιειον : K, M, S, X*, Δ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201c, 230, 438, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901c~, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority, Mill
(4) ταμειον : B, E, L, X1, Σ, 7, 201*, 439, ℓ1086, Erasmus
(5) ταμιον : א, D, W

(6) σου (i) : א, B, D, E, K, L, M, S, X, Δ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086,
(7) OMIT σου : Σ

(8) κλεισας : B, D, E, L, M, S, X, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) κλισας : א, W, Φ
(10) κλησας : K

(11) θυραν : א, B, D, E, K, L, M, S, X, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ1086, Majority
(12) θυρα : 157, ℓ339

(13) προσευξαι : B, D, E, K, M, S, X, Δ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) προσευξε : א, L, W, Σ

(15) τω εν τω κρυπτω : א, B, E, K, L, M, S, X, Δ, Σ, Φ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) εν τω κρυπτω : D, 700
(17) τω κρυπτω : 1, 22

(18) αποδωσει : D, E, G, L, M, S, X, Δ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(19) αποδωσι : א
(20) αποδωση : K, W, Σ
(21) αυτος αποδωσει : ℓ1086

(21) εν τω φανερω : E, G, K, L, M, S, W, X, Δ, Σ, Φ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582c, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ)
(22) OMIT εν τω φανερω : א, B, D, 1, 22, 1582, Syriac Curetonian, Syriac Sinaitic, Vulgate

 

 

 

Tischendorf Mt 6:6 Tischendorf Mt 6:6

ΜΒ / Β :

4 (f13v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:6

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.