Matthew 6:7

Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

But when you pray, do not babble like the heathens, for they think that they will be heard  because of their many words.

Matt 6:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

MSS: M, S, 1, 3 (p18), 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35 (f6v), 43, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 504, 1582, 2603

Matt 6:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Προσευχομενοι δε μη βατταλογησηται ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται

Matt 6:7 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται

Matt 6:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Προσευχομενοι δε μη βλαττολογησηται ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων· εισακουσθησονται

Matt 6:7 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17r
Προσευχομενοι δε μη βατολογησητε· ωσπερ οι εθνηκοι· δοκουσιν γαρ͵ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησο-ται·

Matt 6:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
προσευχομενοι δε · μη βατολογησητε · ωσπερ οι εθνικοι · δοκουσιν γαρ · οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται ·

Matt 6:7 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]23v
προσΕυχόμενοι δὲ· μὴ βαττολογήσητε· ὥσπερ οἱ ἐθνηκοί· δοκοῦσι γὰρ· ὅτι ἐν τῆ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

MSS: K, Ω

Matt 6:7 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]12vc1-2
Πρὸσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσησητε ὥσπερ οἱ ἐθνηκοὶ· δοκοῦσιν γὰρ, ὅτι ἐν τῆ πολυλογια αὐτῶν ἡσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Προσευχομενοι δε μη βαττολογειται ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται

Matt 6:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Προσευχομενοι δε μη βαττολογησηται ωσπερ οι εθνικοι· Δοκουσιν γαρ Οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται·

Matt 6:7 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
προσευχομενοι δε μη βατΤολογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται·

MSS: Σ, Φ

Matt 6:7 [Minuscule 1 (12th century)]166r
προσευχόμενοι δὲ· μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]22v
προσευχόμενοι δὲ. μὴ βατγολογήσητε· ὥσπερ οἱ ἐθνηκοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῆ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

Matt 6:7 [Minuscule 65 (Harley MS 5776) 11th century)]17v
προσευχόμενοι δὲ. μὴ βατγολογήσητε· ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῆ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

MSS: 65, 72, 892 (f33r)

Matt 6:7 [Minuscule 109 (Add MS 5117) 1326)]34r
Προσευχόμ{εν}οι δὲ μὴ βατολογήσητε, ὥσπερ οἱ ἐθνϊκοῖ· δοκοῦσϊ γὰρ, ὅτϊ ἐν τῇ πολϋλογΐα αὐτῶν, εἰσακουσθήσονται·

MSS: 7, 109, 500, 556 (f10r)

Matt 6:7 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]35v
προσευχόμενοι Δὲ, μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνϊκοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτϊ ἐν τῆ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]19vc1
προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῆ πολϋλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

Matt 6:7 [Minuscule 438 (12th century)]29v-30r
προσευΧόμενοι δὲ, μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνϊκοί· δοκοῦσι γὰρ, ὅτι ἐν τῆ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Minuscule 439 (1159)]17vc2
Προσευχόμενοι δὲ, μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῆ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22r
προσευχόμενοι δὲ, μὴ βατΤολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610 (11th century)]24r
Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογειτε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

Matt 6:7 [Peshitta]
ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܩܩܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ܂

Matt 6:7 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܡܬܝ ܕܡܨܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܦܩܩܝܢ ܐܝܟ ܢܣ̈ܒܝ ܒܐ̈ܦܐ܂ ܕܣܒܪܝܢ ܓܝܪ ܕܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܬܡܥܝܢ܂

Matt 6:7 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܡܐ ܕܡܨܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܐܡܪ̈ܝܢ ܒܛܠܬܐ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܕܣܒܪܝܢ ܕܒܡܡܠܠܐ ܗܘ ܣܓܝܐܐ܂ ܡܫܬܡܥܝܢ

Matt 6:7 [Vulgate]
orantes autem nolite multum loqui sicut ethnici putant enim quia in multiloquio suo exaudiantur

Critical Apparatus :

(1) βαττολογησητε : K, M, S, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 43, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500*?, 504, 1203, 1582, 2603, ℓ339, ℓ1086c, Majority
(2) βατολογησητε : E, G, 7, 109, 500, 556, ℓ1086*
(3) βαττωλογησητε : 13
(4) βατταλογησητε : B
(5) βατταλογησηται : א
(6) βαττολογησηται : Δ
(7) βαττολογειτε : 700
(8) βαττολογειται : W
(9) βατγολογησητε : 36, 44, 65, 72, 230, 892, 901, 1701
(10) βαττολογησησητε : L
(11) βλαττολογησηται : D

(12) εθνικοι : א, D, G, M, S, W, Δ, Σ, Φ, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, Majority, DuTillet
(13) εθνηκοι : E, K, L, Ω, 13, 44, 1203, ℓ339, ℓ1086
(14) υποκριται : B

(15) δοκουσι : K, M, S, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ1086
(16) δοκουσιν : א, B, D, E, G, L, W, Δ, Σ, Φ
(17) δοκουση : ℓ339

(18) οτι : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086
(19) OMIT οτι : 4

(20) εισακουσθησονται : א, B, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086
(21) ησακουσθησονται : L
(22) εισακουσθησεται : 13

 

 

ΜΓΕ :

K (f23c), M (f30vc2), S (f26vc2), Ω (f37c1), 3 (p18), 4 (f13v), 7 (f31r), 9 (f19r), 11 (f30v), 12 (p62), 13 (f5rc2), 22 (f3r), 34 (f32r-v), 36 (f34v), 113 (f35v), 157 (f33v), 230 (f23rc2), 438 (f29v-30r), 439 (f17vc2), 500 (f18v), 504 (f22r), 556 (f10r), 700 (f24r), 892 (f33r), 1203 (f15r), 1582 (f16v), 1701 (f3v), 2603 (f14r|31)

ΜΓΙ :

10 (f17r)

Tischendorf Mt 6:7 Tischendorf Mt 6:7

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:7

(a) βαττολογήσητε, βατολογησητε, βατταλογήσητε, βατταλογησηται, βαττολογησηται, βλαττολογησηται, or βαττολογειται? According to Bloomfield, the single consonant τ has more of the stamp of antiquity, but is adduced only from E, G, 63, 73, 83.

(b) Bλαττολογέω in D suggests an approximation towards the Latin blatero  [query cf. provincial English blether, with same meaning, both starting from *mlatero]. The Latin text (d) has not the word, so that if Latin influence is recognizable here it must lie somewhere in the complex history of the Bezan text itself.  Bαττολογέω may be by haplology for βατταλογέω, in which some connection may be suspected with Βάτταλος  on the one side, the nickname of Demosthenes, and Aramaic battᾶl (“leer, nichtig,” says Wellhausen on Mt 6:7) on the other. Whether Greek or Aramaic, or neither, is the borrower, we must not stay to ask. If the great orator was thus nicknamed because of the torrent of words at his command, which made envious rivals call him, “the gabbler,” it will fit his case better than the highly improbable “stammering” connection, and will suit the ἐν τῇ πολυλογίᾳ by which the verb is explained in Mt 6:7.
(Moulton & Milligan, Vocabulary of the Greek New Testament, p. 107)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.