Matthew 6:8

Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Therefore do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.

Matt 6:8 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Mὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

MSS: 4, 7 (f31r-v), 9 (f19r), 12 (p62), 18, 34, 35, 72c, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556 (f10r-v), 892, 1203

Matt 6:8 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Mη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο ΘC ο πηρ ϋμων ων χριαν εχετε προ του ϋμας αιτησαι αυτον

Matt 6:8 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Mὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οιδεν γὰρ ΘC ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Mη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων· ων χρειαν εχεται προ του ϋμας ανοιξε το στομα

Matt 6:8 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17r
μη ουν ομοιωθητε αυτοις͵ οιδεν γαρ ο πηρ υμω-· ων χρειαν εχετε· προ του υμας αιτησαι αυτον·

MSS: E, M, S, Ω, 1, 8, 11 (f30v), 22, 43, 65, 72, 109, 1582 (f16v-17r), 1701 (f3v)

Matt 6:8 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
μη ουν ομοιωθητε αυτοις · οιδεν γαρ ο πηρ ϋμων · ων χρειαν εχετε · προ του ϋμας αιτησαι αυτο- ·

Matt 6:8 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]23v-24r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πηρ ὑμῶ-· ὧν χρείαν ἔχετε· πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν·

Matt 6:8 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
μη ουν ομοιωθηται αυτοις οιδεν γαρ ο πηρ ϋμων ων χρειαν εχεται προ του ϋμας αιτησαι αυτον

Matt 6:8 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Μη ουν ομοιωθητε αυτοις· Οιδεν γαρ ο πηρ υμων ων χριαν εχετε προτου υμας αιτησαι αυτον

Matt 6:8 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πηρ υμων ων χριαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον·

Matt 6:8 [Minuscule 1 (12th century)]166r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ  πηρ  ὑμ{ῶν} ὧν χρείαν ἔχετε· πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν·

Matt 6:8 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]22v
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ  πηρ ὑμ{ῶν} ὃν χρείαν ἔχετε· πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν·

Matt 6:8 [Minuscule 72 (Harley MS 5647) (11th century)]15r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πηρ ὑμῶ- ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ  πηρ  ὑμ{ῶν} ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]35v
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτ{οῖς}· οἶδε γὰρ ὁ  πηρ  ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]19vc1-2
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· Οἶδε γὰρ ὁ πρ ὑμῶν, ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τȣ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Minuscule 438 (12th century)]30r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν·

Matt 6:8 [Minuscule 439 (1159)]17vc2
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]24r
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πηρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι ·

Matt 6:8 [Minuscule 2121 (AK 23) (11th century)]1r
αὐτόν·

*   Missing Mt 1:1-Mt 6:8

Matt 6:8 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݁ܰܡܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܶܐܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂

Matt 6:8 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ܂ ܝܕܥ ܗܘ ܓܝܪ ܐܒܘܟܘܢ܂ ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ ܥܕܠܐ ܬܫܐܠܘܢܝܗܝ܂

Matt 6:8 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ܂ ܝܕܥ ܗܘ ܓܝܪ ܐܒܘܟܘܢ ܥܕ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܫܐܠܘܢܗ ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ

Matt 6:8 [Vulgate]
nolite ergo adsimilari eis scit enim Pater vester quibus opus sit vobis antequam petatis eum

Critical Apparatus :

(1) ομοιωθητε : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230c, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ομοιωθηται : W, 230*

(3) οιδε : 4, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 34, 35, 72c, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 2603, ℓ339,
(4) οιδεν : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 8, 11, 22, 36, 43, 44, 65, 72*, 109, 500*?, 1582, 1701, ℓ1086

(5) ο πατηρ : א*, W, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta, Syriac Curetonian, Syriac Sinaitic, Vulgate
(6) ο θεος ο πατηρ : א¹, B

(7) υμων : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) ημων : 3, 2603

(9) ων : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) ον : 44

(11) χρειαν : B, D, E, G, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901 (χρει), 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) χριαν : א, L, Δ, Φ

(13) εχετε : א, B, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, Majority
(14) εχεται : D, W, 13, ℓ339, ℓ1086

(15) προ : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835?, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) πρω : Σ

(17) αιτησαι : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) αιτεισθαι : 157
(19) ανοιξε : D

(20) αυτον : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 9, 11, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 892, 901, 2121, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835?, ℓ339, ℓ1086, Majority
(21) αυτω : 10
(22) το στομα : D
(23) OMIT αυτον : 700

 

 

Tischendorf Mt 6:8 Tischendorf Mt 6:8

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:8

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.