Matthew 7:2

Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθησεται ὑμῖν.

For with what judgment you judge, you will be judged and with what measure you measure, it will be measured to you.

Matt 7:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

MSS: N, 10 (f19r), 11 (f34r), 13 (f6rc2-vc1), 22, 157 (f35v), 1203 (f16v)

Matt 7:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθαι και εν ω μετρω μετριται μετρηθησεται ϋμιν

Matt 7:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Eν ω γαρ κριματι κρεινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται υμι-

Matt 7:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19v
Εν ω γαρ κριματι κρινετε· κριθησεσθε· και εν ω μετρω μετρειτε͵ μετρηθησεται υμιν·

MSS: M, S (f28rc2), Ω, 1, 7, 8, 12 (p66), 18 (f10v), 34 (f36r-v), 35c (f7v), 43, 438, 490, 556, 686, 892, 1582 (f18v-19r), 1701 (f5v), ℓ339 (f36vc1)

Matt 7:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc1
εν ω γὰρ κρίματι κρίνετε κριθησεσθε· και εν ω μέτρω μετρειτε μετρηθησεται ϋμιν·

Matt 7:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
Ἐν ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε· κριθήσεσθε· καὶ ἐν ὧ μέτρω μετρεῖτε· μετρηθήσεται ὑμῖν·

Matt 7:2 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετριτε αντιμετρηθησεται υμιν

Matt 7:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
εν ω γαρ κριματι κρινεται κριθησεσθαι και εν ω μετρω μετριται μετρηθησεται ϋμιν

Matt 7:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]35
εν ω γαρ κριματι κρινεται κριθησεσθαι· Και εν ω μετρω μετριτε μετριηθησεται υμιν·

Matt 7:2 [Minuscule 1 (12th century)]167r
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε. κριθήσεσθε· καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε· μετρηθήσεται ὑμῖν·

Minuscule 36 (Coislin Gr. 20) (12th century)]f39r
ἐν ὧ κρίματι κρίνετε. κριθήσεσθε· καὶ ἐν ὧ μέτρω μετρεῖτε· μετρη

* next page Mt 7:3

Matt 7:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24v
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε· κριθήσεσθε· καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε· μετρηθήσεται ὑμῖν.

Matt 7:2 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v
ἐν ᾧ γὰρ κρΐματϊ κρΐνετε κρϊθήσεσθε· ϗ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθΐσεται ὑμῖν.

Matt 7:2 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21rc2
ἐν ὧ γὰρ κρίματϊ κρίνετε, κρϊθήσεσθε· καὶ ἐν ὧ μέτρω μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμ{ῖν}.

Matt 7:2 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc2
ἐν ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε· καὶ ἐν ὧ μέτρω μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν.

Matt 2:23 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]20v
ἐν ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε κρϊθήσεσθε· καὶ ἐν ὧ μέτρω μετρεῖτε, μετρι<η>θήσεται ὑμῖν:

Matt 7:2 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r
Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε. κριθήσεσθε· καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε. μετρηθήσεται ὑμῖν.

Matt 7:2 [Peshitta]
ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܘܒ݂ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 7:2 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܒܗܘ ܓܝܪ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܬܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܒܟܝܠܬܐ ܕܡܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܬܟܝܠ ܠܟܘܢ܂

Matt 7:2 [Vulgate]
in quo enim iudicio iudicaveritis iudicabimini et in qua mensura mensi fueritis metietur vobis

Critical Apparatus :

(1) γαρ : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT γαρ : 36

(3) κρινετε : א, E, G, K, L, M, N, S, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) κρεινετε : B
(5) κρινεται : W, Δ

(6) κριθησεσθε : B, E, G, K, L, M, N, S, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) κριθησεθε : 230
(8) κριθησεσθαι : א, W, Δ, Σ

(9) μετρειτε : B, E, G, K, M, S, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Origen
(10) μετριται : א, W
(11) μετριτε : L, N, Δ, Φ, 33, ℓ1086,

(12) αντιμετρηθησεται : N, Σ, Φ, 10, 11, 13, 22, 157, 1203, Origen
(13) αντιμετριθησεται : 4, 901
(14) μετρηθησεται : א, B, E, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 12, 18, 33, 34, 35c, 43, 44, 201, 438, 439, 490, 500c, 504, 556, 686, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta?, Scholz
(15) μετριθησεται : 9, 500*, ℓ1086,
(16) μετρηθισεται : 109
(17) μετριθησετε : L, 230
(18) μετρη : 36c
(19) OMIT αντιμετρηθησεται υμιν : 36*

 

 

Ν / Β :

22 (f4v), 892 (f35r)

 

Tischendorf Mt 7:2

Tischendorf Mt 7:2

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Εις Μαρτυριον Προτρεπτικος, Origenes Werke, Vol. 1. p10, 29)
ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:2

(a) μετρηθήσεται – According to G.H. Gwilliam, Tischendorf quotes Peshitta as though    ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ necessarily represents μετρηθήσεται, the reading of Codex Vaticanus and the Majority Text, but it may stand for the variant ἀντιμετρηθήσεται, cp.  ܢܩܪܘܢ  for   ἀντικαλέσωσίν in Lk 14:12, where the ἀντὶ is neglected.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.