Matthew 7:3

Tί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

And why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but consider not the beam that is in your own eye?

Matt 7:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

MSS: B, E, G, M, S, W, Φ, 7, 8, 10, 12, 18 (f10v), 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157 (f35v-36r), 201, 438, 439, 490, 504, 556, 700, 866 (f11r), 892 (f35r), 1203, 2835 (f16rc2), ℓ339,

Matt 7:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Tι δε βλεπις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε //δοκον την εν τω σω οφθαλμω //ου κατανοεις

Matt 7:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς

Matt 7:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19v
τι δε βλεπεις το Καρφος͵ το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου· την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις·

Matt 7:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc1-2
τι δε βλέΠεις το καρφος· το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου· την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις·

Matt 7:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος· τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δε ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Τι δε βλεπις το καρφος το εν | .. οφθαλμω του αδελφου σου· την δε δοκον την εν τω σω οφθαλμω ου κατανοεις

Matt 7:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις·

Matt 7:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]35-36
Τι δε βλεπεις το καρφοστο εν τω οφθαλμω του αδελφου σου Την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ουκ ατανθεις·

Matt 7:3 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]40c2-41c1
τί δὲ Βλέπεις τὸ κάρφος τῶ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκῶν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Minuscule 1 (12th century)]167r
τί δαὶ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

MSS: 1, 1582 (f19r)

Matt 7:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24v
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος Τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῶ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v
τΐ δὲ βλέπης τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21rc2-vc1
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου. τὴν δὲ ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκὸν οὐ κατανοεῖς.

Matt 7:3 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc2
τί δὲ Βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]20v
τί δὲ βλέπεις τὸ Κάρφος τῶ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

MSS: 4 (f15r-v), 500

Matt 7:3 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφ{ος} τὸ Ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (1337)]31r
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τὸ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου· τὴν δὲ ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκὸν οὐ κατανοεῖς·

Matt 7:3 [Peshitta]
ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܘܩܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܳܚܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁܂

Matt 7:3 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢܘ ܕܝܢ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܚܙܐ ܐܢܬ܂ ܘܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒܚܪ ܐܢܬ܂

Matt 7:3 [Vulgate]
quid autem vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo non vides

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901c, 1203, 1582c, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) δαι : 1, 1582, 1701
(3) OMIT δε : 11, 901*

(4) βλεπεις : B, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) βλεπις : א, L, N
(6) βλεπης : 109

(7) το (ii) : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) τω : Ω, 4, 13, 230, 500?, 901, ℓ1086,

(9) τω οφθαλμω : א, B, E, G, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) το οφθαλμω : L, 686

(11) την : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) τη : 9

(13) εν τω σω οφθαλμω δοκον : א¹, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Φ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(14) εν τω σω οφθαλμω δοκων : Ω
(15) δοκον την εν τω σω οφθαλμω : א*, N, Σ

(16) ου : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) ουκ : Δ

(18) κατανοεις : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) ατανθεις : Δ (Latin = uider)

 

 

ΝΑ / Ε :

K (f25v), M (f32vc1-2), S (f28rc2), Ω (f40c2-41c1), 4 (f15r-v), 7 (f32v), 9 (f21r-v)), 11 (f34r-v,), 12 (p66), 13 (f6vc1), 22 (f4v), 34 (f36v), 36 (f39v), 44 (f24v), 157 (f35v-36r), 230 (f24vc1), 438 (f33r), 500 (f20v), 504 (f24r), 556 (f11v), 700 (f26r), 892 (f35r), 1203 (f16v), 1582 (f19r), 1701 (f5v), 2835 (f16rc2)

ΝΑ / Β :

439 (f19rc2)

ΝΑ / S :

10 (f19r)

 

Tischendorf Mt 7:3 Tischendorf Mt 7:3

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:3

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.