Matthew 7:4

Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδού ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;

Or how can you say to your brother: ‘Let me cast out the speck out of your eye,’ and behold, a beam is in your own eye?

Matt 7:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδού ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;

MSS: G, M, S (f28rc2-vc1), W, Φ, Ω, 4 (f15v), 7, 8 (f27rc1-2), 9, 10, 11, 12, 18, 22 (f4v-5r), 34 (f36v), 35 (f7v), 43, 157, 201, 230 (f24vc1-2), 439, 490, 500, 504, 556 (f11v-12r), 686, 866 (f11r), 901 (f16v), 1203, 1701 (f5v-6r), 2835 (f16rc2), ℓ339, ℓ1086 (f69rc1)

Matt 7:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
H πως λερις τω αδελφω σου αδελφε αφες εκβαλω το καρφος εκ του οφθαλμου σου και ϊδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου

Matt 7:4 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
H πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· ἄφες ἔκβαλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ

MSS: B, 33 (f103r), 892 (f35r-v)

Matt 7:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19v
ει πως ερεις τω αδελφω σου· αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμου σου· και ϊδου η δοκος͵ εν τω οφθαλμω σου·

Matt 7:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc2
η πως ερεὶς τω αδελφω σου· αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμου σου· και ϊδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου·

Matt 7:4 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
ἢ πῶς ἐρεῖς τὸ ἀδελφό σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ϊδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σου·

Matt 7:4 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
η πως ερεις τω αδελφω σου· αφες εκβαλω το καρφος εκ του οφθαλμου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου.

* αφες]  σ supra lineam eadem manu scriptum

Matt 7:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Η πως ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμου σου· και ϊδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου·

Matt 7:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]36
Η· πως ερεις τω· αδελφω σου· Αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμω σου· υποκριτα εκβαλε και ιδου· η· δοκος εν τω· οφθαλμω σου

Matt 7:4 [Minuscule 1 (12th century)]167r
ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῶ σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· ϗ ἰδού ἡ δοκὸς ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σοῦ·

MSS: 1, 1582 (f19r)

Matt 7:4 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24v
ἢ πῶς ἐρεῖς τὸ ἀδελφῷ σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου·

Matt 7:4 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v
ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῶ σου ἄφες ἐκβάλλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, ϗ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῶ σου,

MSS: 109, 438

Matt 7:4 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21vc1
Ἢ πῶς ἐρεῖς τῶ ἀδελφῶ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σου·

Matt 7:4 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19rc2-vc1
ἢ πῶς ἐρεῖς τῶ ἀδελφῶ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἰδοὺ ἡ δοκ{ὸς} ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σου·

Matt 7:3 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]24r-v
ἢ πῶς ἐρεῖς τῶ ἀδελφῶ σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφ{ος} ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου·

Matt 7:3 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]26r-v
ἢ πῶς λέγεις τῷ ἀδελφῶ σου ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου·

Matt 7:4 [Peshitta]
ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܐܰܦ݁ܶܩ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܳܟ݂܂

Matt 7:4 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܠܐܚܘܟ܂ ܫܒܘܩ ܐܦܩ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܟ܂ ܕܗܐ ܒܥܝܢܟ ܕܝܠܟ ܩܪܝܬܐ ܣܝܡܐ܂

Matt 7:4 [Vulgate]
aut quomodo dicis fratri tuo sine eiciam festucam de oculo tuo et ecce trabis est in oculo tuo

Critical Apparatus :

(1) η : א, B, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ει : E, L

(3) ερεις : B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ερις : א¹
(5) λεγεις : 700
(6) λερις : א*

(7) τω αδελφω : א, B, E, G, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) το αδελφω : 44
(9) το αδελφο : K

(10) αφες : B, E, G, K, L, M, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) αδελφε αφες : א

(12) εκβαλω : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 43, 44, 157, 201, 230, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(13) εκβαλλω : 36, 109, 438

(14) απο : E, G, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 901, 1203, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Scholz
(15) εκ : א, B, N, Σ, 1, 13, 33, 892, 1582
(16) το εν τω : Σ

(17) οφθαλμου : א, B, E, G, M, N, S, W, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 866, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) οφθαλμω : Δ, Σ

(19) και ιδου : א, B, E, G, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority 
(20) υποκριτα εκβαλε και ιδου : Δ
(21) OMIT και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου : 13

(22) δοκος : א, B, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) δωκος : L

(24) τω οφθαλμω : א, B, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(25) το οφθαλμω : L

 

 

Tischendorf Mt 7:4 Tischendorf Mt 7:4

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:4

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.