Matthew 7:5

Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

Hypocrite, first cast out the beam out of your own eye, and then you will see clearly to cast out the speck out of your brother’s eye.

Matt 7:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

MSS: E, G, K, M, S, W, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 (f10v), 22, 33, 34 (f36v), 35 (f7v-8r), 36 (f39v), 43, 44, 109, 201, 230 (f24vc2), 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866 (f11r), 892, 901 (f16v-17r), 1203 (f16v-17r), 1582, 1701 (f6r), 2835 (υποκριται?) (f16r-v))

Matt 7:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ϋποκριτα εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου σου την δοκον και τοτε διαβλεψις εκβαλλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου

Matt 7:5 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Υποκριτά ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

Matt 7:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
[Lacunae Matt 5:15– Matt 7:5] …………………………… δοκον· και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου·

Matt 7:5 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]19v
ϋποΚριτα͵ εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου· και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος͵ εκ του οφθαλμου του αδελφου σου·

Matt 7:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3rc2
ϋποκριΤα εκβαλε πρωτον· την δοκὸν εκ του οφθαλμου σου· και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν τὸ καρφος· εκ του οφθαλμου του αδελφου σου·

Matt 7:5 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]25v
ὑποκριτά· ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ· καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου·

Matt 7:5 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου.

Matt 7:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου·

Matt 7:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]36
υποκριτα εκβαλε πρωτον την· δοκον· εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλλειν το· καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου

Matt 7:5 [Minuscule 1 (12th century)]167r
ὑποκριτά· ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ· καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλ{εῖν} τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου·

Matt 7:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24v
ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σȣ.

Matt 7:5 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v
ὑποκρϊτά· ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σȣ, Ṡ τότε δϊαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τȣ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφού σου.

Matt 7:5 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21vc1
ὑποκρϊτά· ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ τότε δϊαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τȣ ἀδελφοῦ σου·

Matt 7:5 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19vc1
ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

Matt 7:5 [Peshitta]
ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂܂

Matt 7:5 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܢܣܒ ܒܐ̈ܦܐ ܐܦܩ ܠܘܩܕܡ ܩܪܝܬܐ ܡܢ ܥܝܢܟ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܒܚܪ ܠܟ ܠܡܦܩܘ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ܂

Matt 7:5 [Vulgate]
hypocrita eice primum trabem de oculo tuo et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui

Critical Apparatus :

(1) την δοκον εκ του οφθαλμου σου : E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(2) εκ του οφθαλμου σου την δοκον : א, B, C, Vulgate? (trabem de oculo tuo)

(3) και τοτε : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) κε τοτε : L

(5) διαβλεψεις : B, C, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, Majority
(6) διαβλεψις : א, N, ℓ339
(7) διαβλεψης : ℓ1086

(8) εκβαλειν : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) εκβαλλειν : א, Δ

(10) εκ : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) απο : 13, 157, ℓ1086,
(12) το εν : Σ

(13) του οφθαλμου : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) τω οφθαλμω : Σ

 

 

MSS:

(i) 2835 (f16rc2) : υποκριται?

 

 

Tischendorf Mt 7:5 Tischendorf Mt 7:5

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:5

(a) τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ or ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου τὴν δοκόν? According to Bloomfield, it is far less probable that all the MSS except א, B, C should be transposed to conform to the next clause (as Henry Alford supposes), than that in those two the transposition should have been a critical correction of order.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.